Regulamin hospitacji

REGULAMIN HOSPITACJI ZAJĘĆ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ 

 1. Hospitacje  dotyczą wszelkiego rodzaju zajęć wynikających z programu studiów.
 2. Obowiązkowo hospitowane są zajęcia prowadzone przez wszystkich niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (adiunktów, starszych wykładowców i wykładowców) oraz doktorantów.
 3. Niesamodzielni pracownicy podlegają hospitacji co najmniej raz na dwa lata, doktoranci – co roku.
 4. O planowanej hospitacji należy poinformować pracownika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zajęcia prowadzone przez doktorantów hospitują promotorzy.
 6. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, hospitowane mogą być zajęcia prowadzone przez pracowników samodzielnych.
 7. Decyzję o przeprowadzeniu hospitacji podejmuje kierownik zakładu, kierownik pracowni, kierownik studium, pełnomocnik Dyrektora IFP ds. studenckich i dydaktycznych w oparciu o harmonogram hospitacji lub na wniosek pracownika, samorządu studenckiego lub ewentualnie na podstawie innych przesłanek.
 8. Za przygotowanie ramowego planu hospitacji odpowiedzialny jest kierownik zakładu, pracowni lub studium.
 9. Hospitujący musi mieć stopień naukowy wyższy lub równy hospitowanemu.
 10. Hospitujący jest zobowiązany do sporządzenie protokołu z hospitacji i omówienia jej wyników z prowadzącym. Protokół ma charakter poufny.
 11. Podpisany przez hospitowanego arkusz protokołu hospitacji jest archiwizowany w sekretariacie instytutu.
 12. Wnioski wynikające z hospitacji są uwzględniane w ocenie okresowej pracownika.
 13. Jeżeli wynik hospitacji zajęć prowadzonych przez pracownika był negatywny, wówczas hospitacje powinny być powtórzone w kolejnym roku akademickim.
Protokół hospitacji zajęć Pracowników IFPObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Protokół hospitacji zajęć Pracowników IFP (14.1 KB)
Zasady hospitowania zajęć doktorantów - Szkoła Doktorska SNJLObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Zasady hospitowania zajęć doktorantów - Szkoła Doktorska SNJL (139.6 KB)
Protokół hospitacji zajęć doktorantów - Szkoła Doktorska SNJLObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Protokół hospitacji zajęć doktorantów - Szkoła Doktorska SNJL (136.2 KB)