O Instytucie Filologii Polskiej UAM

Instytut Filologii Polskiej jest największą jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Składa się z 17 zakładów, 7 pracowni oraz 1 laboratorium. Nazwa każdego z nich wskazuje na specyfikę oraz zakres prowadzonych w nich badań.

Badania prowadzone w Instytucie Filologii Polskiej należą do trzech dyscyplin naukowych: literaturoznawstwa, językoznawstwa i - od czerwca 2023 - polonistyki, przekraczają jednak ramy ścisłej filologii i mieszczą się w obrębie nowoczesnej humanistyki. Wiele z realizowanych przez tutejszych badaczy projektów naukowych ma charakter interdyscyplinarny i prowadzonych jest we współpracy z wybitnymi ekspertami z innych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Efekty ich pracy upowszechniają publikacje książkowe i liczne artykuły w pracach zbiorowych i wysoko punktowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych, a odzwierciedlają prowadzone w Instytucie zajęcia dydaktyczne.

Programy studiów oferowanych w Instytucie Filologii Polskiej są na bieżąco aktualizowane, wykładowcy uwzględniają w nich najnowszy stan badań oraz zainteresowania i potrzeby studentów. Ci ostatni stanowią bardzo ważną część instytutowej wspólnoty: zapraszani do współuczestniczenia w badaniach naukowych oraz innych aktywnościach, w znaczący sposób wpływają na kształt życia naukowego i kulturalnego Instytutu.

W jednostce zatrudnionych jest 32 profesorów, 75 doktorów habilitowanych i 28 doktorów. Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej kierują także pracą uniwersyteckich centrów badawczych. Ich działania mają charakter interdyscyplinarny oraz międzynarodowy. Są to:

Ważną częścią Instytutu jest Studium Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, kształcące zarówno studentów obcokrajowców studiujących na wszystkich wydziałach Uniwersytetu, jak i słuchaczy spoza akademii, pragnących poznać kulturę i język polski. Cudzoziemcy oraz Polacy na stałe mieszkający za granicą mają możliwość urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną. Egzamin państwowy organizowany jest kilka razy w roku.

Instytut Filologii Polskiej był inicjatorem nadania tytułu doktora honoris causa UAM znakomitym twórcom kultury i pisarzom: Kazimierze Iłłakowiczównie (1981), Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu (1990), Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu (1991), Wisławie Szymborskiej (1995), Peterowi Brookowi (2004), Julii Hartwig (2015). Honorowy doktorat UAM przyjęli także wybitni badacze literatury i języka polskiego: Ignacy Chrzanowski (1938), Roman Pollak (1968), Stanisław Urbańczyk (1992), Michał Głowiński (2001), Rolf Fieguth (2017).

Od 2008 roku Instytut Filologii Polskiej ma swoją siedzibę w samym sercu miasta, w pięknym gmachu Collegium Maius, położonym przy ul. Fredry, w sąsiedztwie Teatru Wielkiego, kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, Urzędu Wojewódzkiego oraz ogrodu zamkowego.