Słowniczek kandydata

AKADEMIKI

Akademiki – domy studenckie, miejsca, w których mogą zamieszkać studenci UAM. Zapewniają dobre i bezpieczne warunki do wypoczynku i nauki. Są rozmieszczone w różnych częściach miasta w dogodnych lokalizacjach, które pozwalają na szybkie przemieszczanie się po Poznaniu. Akademiki UAM to: Babilon, Zbyszko i Jagienka, Hanka, Jowita i Nieszawska.


ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) (www.apd.amu.edu.pl) – funkcjonujący na UAM system wspomagający proces składania i przechowywania prac dyplomowych, będący częścią systemu USOS (www.usosweb.amu.edu.pl). APD umożliwia m.in. składanie prac dyplomowych, wystawianie recenzji oraz sporządzanie protokołu egzaminu dyplomowego. Pierwsze spotkanie z APD następuje przed obroną pracy licencjackiej, drugie – przy okazji obrony pracy magisterskiej.


BIBLIOTEKA WYDZIAŁOWA

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka (www.bibliotekawfpik.pl) – mieści się w gmachu przylegającym do Collegium Maius. Jej patronem jest wieloletni Dziekan naszego Wydziału, inicjator powstania biblioteki prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak. Trzy piętra biblioteczne mieszczą ponad 250 tysięcy woluminów z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, składających się na zbiory, z których korzystają nasi studenci, m.in. kanon lektur polonistycznych w wolnym dostępie, współczesna poezja polska, metodyka nauczania języka i literatury z elementami pedagogiki, historia literatury polskiej teoria literatury, teoria przekładu, reportaże, edytorstwo i wiedza o książce, słowniki języka polskiego oraz biografie literackie. W okolicy Kampusu Śródmiejskiego mieszczą się jeszcze: Biblioteka Uniwersytecka (www.lib.amu.edu.pl), Biblioteka Raczyńskich (www.bracz.edu.pl) oraz Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (biblioteka.ptpn.poznan.pl). Warto odwiedzić każdą z nich!

Zobacz, jak zapisać się do bibliotek UAM i założyć konto Czytelnika: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/

Link do konta Czytelnika bibliotek UAM: https://uam-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?session=1C3036S6N1168.84527&profile=bu-uam&menu=account&ts=1530363651218


BIURO OBSŁUGI STUDENTA

Biuro Obsługi Studenta (BOS) – mieszczące się w pokojach nr 49 i 57, dawniej nazywane dziekanatem – to jedno z administracyjnych serc naszego Wydziału i Instytutu. Tutaj otrzymasz m.in. informacje na temat: możliwości przepisania egzaminów i zaliczeń, uzyskanych na innej uczelni, kierunku lub wydziale; zaliczenia przedmiotów nierejestrowanych w USOS, wznowienia na studia, dyplomowania w APD, rezygnacji ze studiów, pomocy materialnej. BOS WFPiK to zdobywca I miejsca w rankingu „Przyjazny Dziekanat”.


BIURO USOS

Biuro USOS – mieści się w pokoju nr 60 i prowadzone jest przez Wydziałową Koordynatorkę USOS. To do niej powinniście zwrócić się, gdy chcecie się zapisać na zajęcia poza rejestracją odbywającą się w systemie USOS, upewnić się, czy wszystko w porządku z Waszym planem zajęć, jeśli chcecie zmienić grupę zajęciową.


COLLEGIUM MAIUS

Collegium Maius – budynek mieszczący się przy ulicy Fredry 10, siedziba Instytutu Filologii Polskiej i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. To nasza siedziba w centrum Poznania. W Collegium Maius odbywają się zajęcia i konsultacje, tutaj rozmawiamy na przerwach przy kawie i spotykamy się popołudniami i wieczorem, by uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. W budynku znajdziecie m.in. Pasaż Stanisława Barańczaka i Dziedziniec Norwida. Tutaj mieszczą się biura administracji wydziałowej. Collegium Maius z powodu charakterystycznej architektury, układu korytarzy i sal zajęciowych nazywane jest przez studentów Hogwartem.


COLLEGIUM MINUS

Collegium Minus – budynek mieszczący się przy ulicy Wieniawskiego 1, przy Parku Adama Mickiewicza, niedaleko Collegium Maius. To siedziba Władz Uczelni oraz administracji centralnej, czyli rektorat. Tutaj znajduje się również aula uniwersytecka, w której odbywają się uroczyste inauguracje roku akademickiego oraz absolutoria.


ERASMUS+

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego, wspierający mobilność studentów i służący podnoszeniu jakości kształcenia. W ramach programu możesz spędzić 12 miesięcy poza Polską, na innych uczelniach biorących udział w programie. Erasmus+ realizowany może być na każdym etapie studiów (licencjackich, magisterskich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia, praktyka zawodowa) oraz liczby wyjazdów (jednokrotny wyjazd, wielokrotne, krótsze wyjazdy).


FREDRY 10

Fredry 10 – nasz adres, to przy ulicy Fredry 10 mieści się nasza siedziba. Ale „Fredry 10” to także nasza kampania wizerunkowa, element strategii promocyjnej. W haśle „Fredry 10” mieści się wszystko: nasz Wydział, Instytut, Collegium Maius, cała społeczność wykładowców, brać studencka, pracownicy administracji.

https://www.facebook.com/Fredry-10-1901509306738347


INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

Instytut Filologii Polskiej (IFP) – to my! Jeden z czterech instytutów wchodzących w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Jesteśmy największym instytutem na Uniwersytecie. Prowadzimy najlepszą polonistykę w Polsce. Co roku zajmujemy najwyższe miejsca w rankingu „Perspektyw”, otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

https://www.facebook.com/ifpuam


KAMPUS ŚRÓDMIEJSKI

Kampus śródmiejski – obok Kampusu Morasko i Kampusu Ogrody jeden z trzech kampusów UAM. Kampus Śródmiejski to obiekty UAM, które znajdują się w centrum Poznania i okolicach centrum, w różnych lokalizacjach. W skład Kampusu Śródmiejskiego wchodzą: Wydział Neofilologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauki o Sztuce.


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Organizacja roku akademickiego – harmonogram prac dydaktycznych, który co roku publikuje Rektor UAM. Tutaj znajdziesz informację na temat okresu zajęć dydaktycznych, terminu sesji zimowej i letniej, wakacji zimowych, wiosennych i letnich.


POCZTA STUDENCKA

Poczta studencka – adres mailowy nadawany po zakończeniu procesu rekrutacji. To na tę skrzynkę otrzymywać będziesz wiadomości dotyczące Twoich studiów, tą drogą kontaktować się będzie z Tobą Biuro Obsługi Studenta oraz wykładowcy. Tę skrzynkę należy sprawdzać regularnie (to znaczy przynajmniej raz dziennie).


PORADNIA ROZWOJU I WSPARCIA PSYCHICZNEGO

Poradnia rozwoju i wsparcia psychicznego – na naszym Uniwersytecie jednostką odpowiedzialną za udzielanie pomocy w sytuacjach problemów natury psychologicznej i emocjonalnej jest Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego. Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter: od konsultacji, spotkań nastawionych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Nie ze wszystkim poradzić sobie można w samotności, warto czasem poprosić o pomoc innych!


PRAKTYKI

Praktyki – praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia, odbywają się poza Uczelnią (m.in. w prywatnych firmach, instytucjach kultury). Pozwalają na zdobycie umiejętności praktycznych i przygotowanie się do funkcjonowania na rynku pracy. To właśnie w czasie praktyk możesz poznać swojego przyszłego pracodawcę.


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia – nadzoruje kształcenie prowadzone na Wydziale. Do Prodziekana zwracasz się w jednej z następujących spraw: umorzenie opłaty za studia, powtarzanie przedmiotu, wznowienie studiów decyzją Rektora, zmiana specjalności lub kierunku studiów, przedłużenie sesji, urlop dziekański, komisyjne zaliczenie zajęć, indywidualny tok studiów lub indywidualna organizacja studiów. Dyżur Prodziekana odbywa się w pokoju nr 48 (https://polonistyka.amu.edu.pl/strona-glowna/dyrekcja-instytutu).


PROREKTOR DS. STUDENCKICH

Prorektor ds. studenckich i kształcenia – jest najwyższą instancją, do której studenci mogą zwracać się ze swoimi sprawami związanymi z procesem studiowania. Siedzibą Prorektora (jak i Rektora oraz innych Prorektorów) jest Collegium Minus.


SPECJALNOŚCI

Specjalności – składowa programu studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska. Każdy student zobowiązany jest do wybrania co najmniej jednej z nich. Na studiach licencjackich są to specjalności: animacja kultury, artystycznoliteracka, dokumentalistyczno-bibliotekarska, dziennikarska, komunikacja medialna, logopedyczna, nauczycielska, wydawnicza. Z kolei na studiach magisterskich oferujemy specjalności: dziennikarstwo i PR, edytorstwo naukowe, kuratorstwo literatury, logopedyczną, nauczycielską, operologiczną i przekładową.


STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie – nazywane inaczej studiami I stopnia – trwające 3 lata studia, które podejmujesz po zdaniu matury i przejściu procedury rekrutacyjnej. W naszym Instytucie na studiach licencjackich wybrać możesz kierunki: filologia polska, filologia polska jako obca, polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie. Naszych wykładowców spotkasz też na kierunku I stopnia Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.


STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie – nazywane inaczej studiami II stopnia – trwające 2 lata studia, które podjąć może ten, kto posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich. W naszym Instytucie na studiach magisterskich wybrać możesz kierunki: filologia polska, filologia polska jako obca, polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie, Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, Polacy i Niemcy w Europie i sztuka pisania. Naszych wykładowców spotkasz też na kierunku II stopnia literatura powszechna.


STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne (zaoczne) – drugi obok studiów stacjonarnych (dziennych) tryb studiowania. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co miesiąc, w soboty oraz niedziele (tzw. zjazdy). W naszym Instytucie zaocznie studiować można na kierunku filologia polska.


STUDIUM JĘZYKOWE UAM

Studium Językowe UAM – jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu powołaną do prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie nauczania języków obcych oraz przeprowadzania egzaminów z języków obcych zgodnie z obowiązującymi programami studiów i obowiązującymi przepisami. Lektorzy pracujący w SJ UAM prowadzą zajęcia z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub łacińskiego), na które zobowiązani są uczęszczać studenci I i II stopnia wszystkich kierunków studiów prowadzonych w naszym Instytucie.


STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UAM

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM – jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu powołaną do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, na które zobowiązani są uczęszczać studenci studiów I stopnia. Są wśród nich: aerobik, aqua aerobik, badminton, futsal, jogging, judo, koszykówka, joga, pilates, piłka nożna, pływanie, siatkówka, szermierka, samoobrona, tenis i wiele innych. Już teraz zastanów się, jakie zajęcia wybierzesz.


STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM – przyznawane studentom studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, którzy w granicach właściwego roku akademickiego uzyskali wysoką średnią ocen, nie niższą niż 4,00 i / lub legitymują się osiągnięciami naukowymi, sportowymi i / lub artystycznymi.


STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne – przyznawane w oparciu o kryterium dochodowe. Jedna z form pomocy materialnej dla studentów UAM, obok zakwaterowania w Domu Studenckim, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi. Oprócz ww. świadczeń studenci mogą korzystać ze stypendium Rektora UAM oraz stypendium Ministra Edukacji i Nauki.SYLABUS


Sylabus – jeden z najważniejszych dokumentów organizujących kształcenie. Każdy z przedmiotów prowadzonych na danym kierunku studiów musi posiadać sylabus. To w nim określony zostaje m.in. zakres treści kształcenia, które muszą pojawić się na zajęciach, metody prowadzenia zajęć, forma zaliczenia lub egzaminu oraz kryteria oceniania. Z treścią sylabusa powinieneś zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć.


USOS


Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) – system służący do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej. USOS zawiera elektroniczny album studentów, elektroniczną księgę dyplomów oraz przechowuje informacje dotyczące studentów i pracowników uczelni, przedmiotów, zajęć itd.


USOSweb

USOSweb (www.usosweb.amu.edu.pl) – to aplikacja stowarzyszona z systemem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) i stanowiąca jego integralną część. Jest to serwis www oparty o dane zgromadzone w centralnej bazie USOS i codziennie uzgadniający te dane. W USOSweb studenci mogą przeglądać plany zajęć, oceny i zaliczenia, kontrolować rozliczanie płatności, wypełniać ankiety, rejestrować się na zajęcia lub rekrutować na wyjazd programu ERASMUS. Nauczyciele akademiccy mogą w systemie USOSweb wypełniać elektroniczne protokoły, przeglądać plany zajęć, wysyłać maile do swoich grup studenckich, opiniować zgłoszone wyjazdy studentów.


WICEDYREKTOR DS. STUDENCKICH I DYDAKTYCZNYCH

Wicedyrektor ds. studenckich i dydaktycznych – to osoba, która zajmuje się sprawami dydaktyki w naszym Instytucie, m.in. podpisuje zgody na dopisanie do grupy, rezygnację z zajęć lub specjalności, wnioski  o otwarcie indywidualnego seminarium. Studenci mogą zwracać się do wicedyrektora, jeśli tylko potrzebują pomocy w procesie studiowania. Dyżuruje w pokoju 239 (https://polonistyka.amu.edu.pl/strona-glowna/dyrekcja-instytutu).


WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (WFPiK) – to jednostka UAM, w skład której wchodzi Instytut Filologii Polskiej. Siedzibą WFPiK jest Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu. Dziś WFPiK tworzą także: Instytut Filologii Klasycznej (IFK), Instytut Filologii Słowiańskiej (IFS) oraz Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych (IFMiSA). Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej wraz z Wydziałem Anglistyki oraz Wydziałem Neofilologii tworzy Szkołę Nauk o Języku i Literaturze.

http://wfpik.amu.edu.pl/
https://www.facebook.com/wfpik