Studia niestacjonarne

Filologia polska to kierunek prowadzony na obu stopniach studiów.

Studia niestacjonarne na kierunku filologia polska I stopnia i filologia polska II stopnia to ciekawa alternatywa wobec trybu dziennego, szczególnie atrakcyjna dla osób, które pracują lub mieszkają poza Poznaniem i nie chcą ponosić kosztów związanych z czasową przeprowadzką. Na studiach niestacjonarnych realizowane są te same efekty uczenia się, co w trybie stacjonarnym, a odpowiednio zmodyfikowany program kształcenia oraz dobór szczególnie efektywnych metod pracy umożliwiają zrealizowanie przyjętych założeń. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z niewielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce, w którym prowadzone są zarówno licencjackie, jak i magisterskie studia niestacjonarne na kierunku filologia polska.

Specjalności

Na studiach I stopnia oferujemy dwie specjalności: nauczycielską (z uprawnieniami do nauczania w szkole podstawowej) oraz wydawniczą (przygotowującą do pracy z tekstem postrzeganym od strony edytorskiej i redakcyjnej).

Specjalność wydawnicza przeznaczona jest dla wszystkich, którzy swoją przyszłość pragną związać z pracą nad książką jako obiektem materialnym. Program specjalności wydawniczej oparliśmy na przeświadczeniu o fortunności połączenia w jednym procesie dydaktycznym uniwersyteckiej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i bibliologii z kształceniem umiejętności obsługi komputerowych programów edytorskich i graficznych oraz ze zdobywaniem wiedzy o zasadach funkcjonowania instytucji wydawniczych (podstawach prawnych działalności wydawnictw, ekonomii i finansach firm wydawniczych, zagadnieniach marketingu – strategii reklamy i sprzedaży książki). W celu zachowania równowagi pomiędzy poziomem wiedzy zdobywanej w zakresie przedmiotów filologiczno-historycznych i nabywaniem praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnego edytorstwa, do współpracy zaprosiliśmy wydawców i specjalistów zatrudnionych na co dzień w wiodących poznańskich wydawnictwach, powierzając im prowadzenie zajęć z przedmiotów zawodowych.

Na studiach II stopnia oferujemy kontynuację specjalności nauczycielskiej (realizacja pięcioletniego cyklu daje uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i średniej) oraz specjalność edytorstwo tekstów literackich (przygotowującą do prac redakcyjnych, edytorskich i wydawniczych podejmowanych w odniesieniu do literatury pięknej).

Specjalność nauczycielska realizowana w programie studiów filologii polskiej I i II stopnia pozwala na uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jej program spełnia wymagania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W ramach specjalności realizowane są przedmioty z modułu psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktyki przedmiotowej. Specjalność ma w swoim programie także praktyki zawodowe.

Specjalność Edytorstwo tekstów literackich to propozycja pozwalająca poszerzyć umiejętności zawodowe polonisty o teoretyczne i praktyczne zagadnienia pracy wydawcy utworów literackich powstałych w XIX i XX wieku. Staranny dobór przedmiotów przewidzianych w programie specjalności umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu historii ruchu wydawniczego od dziewiętnastego  stulecia, estetyki książki i biografistyki oraz tekstologicznej analizy rękopisów i druków; pozwala również na poznanie najwybitniejszych osiągnięć polskiego edytorstwa literackiego oraz podstawowych standardów i wymagań stawianych edycjom krytycznym. Specjalność przygotowuje do podejmowania prac wydawniczych obejmujących dokumentalną analizę tekstów, opracowanie tekstu głównego, sporządzanie aparatu krytycznego, przygotowanie redakcyjne publikacji, a także publikacji elektronicznych. Jej absolwent posiada kompetencje pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w instytucjach naukowych i wydawniczych zajmujących się opracowywaniem i upowszechnianiem twórczości literackiej.

Możliwość wyboru

Program studiów niestacjonarnych daje również wiele możliwości wyboru przedmiotów fakultatywnych i pozwala samodzielnie kształtować indywidualną ścieżkę edukacyjną.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend. Ponadto studenci studiów niestacjonarnych mogą aktywnie uczestniczyć w życiu Instytutu i Wydziału, brać udział w przedsięwzięciach naukowych, występować na konferencjach, pracować w studenckich kołach naukowych, włączać się w struktury samorządowe, aplikować do Szkoły Doktorskiej.

Opłaty

Podjęcie studiów niestacjonarnych wiąże się z koniecznością wniesienia czesnego, równocześnie jednak studenci zyskują prawo do korzystania z uniwersyteckiego systemu wsparcia socjalnego (m. in. stypendiów socjalnych, zapomóg losowych, stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami itp.).

Filologia polska I stopnia, studia niestacjonarne

REKRUTACJA

PROGRAM STUDIÓW - dla rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025

SYLABUSY

EFEKTY UCZENIA SIĘ (OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024)

Filologia polska II stopnia, studia niestacjonarne

REKRUTACJA

PROGRAM STUDIÓW - dla rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025

SYLABUSY

EFEKTY UCZENIA SIĘ (OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024)

Kontakt

mgr

Tatiana Lisiak

Sekretarz komisji rekrutacyjnej; godziny pracy: pon-czw 9:00-13:00

prof. UAM dr hab.

Agnieszka Kwiatkowska

Koordynatorka kierunku

Znajdź nas na Facebook