Studia niestacjonarne

Filologia polska to kierunek prowadzony na obu stopniach studiów.

Studia niestacjonarne na kierunku filologia polska I stopnia i filologia polska II stopnia to ciekawa alternatywa wobec trybu dziennego, szczególnie atrakcyjna dla osób, które pracują lub mieszkają poza Poznaniem i nie chcą ponosić kosztów związanych z czasową przeprowadzką. Na studiach niestacjonarnych realizowane są te same efekty uczenia się, co w trybie stacjonarnym, a odpowiednio zmodyfikowany program kształcenia oraz dobór szczególnie efektywnych metod pracy umożliwiają zrealizowanie przyjętych założeń. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z niewielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce, w którym prowadzone są zarówno licencjackie, jak i magisterskie studia niestacjonarne na kierunku filologia polska.

Specjalności

Na studiach I stopnia oferujemy dwie specjalności: nauczycielską (z uprawnieniami do nauczania w szkole podstawowej) oraz wydawniczą (przygotowującą do pracy z tekstem postrzeganym od strony edytorskiej i redakcyjnej).

Specjalność wydawnicza przeznaczona jest dla wszystkich, którzy swoją przyszłość pragną związać z pracą nad książką jako obiektem materialnym. Program specjalności wydawniczej oparliśmy na przeświadczeniu o fortunności połączenia w jednym procesie dydaktycznym uniwersyteckiej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i bibliologii z kształceniem umiejętności obsługi komputerowych programów edytorskich i graficznych oraz ze zdobywaniem wiedzy o zasadach funkcjonowania instytucji wydawniczych (podstawach prawnych działalności wydawnictw, ekonomii i finansach firm wydawniczych, zagadnieniach marketingu – strategii reklamy i sprzedaży książki). W celu zachowania równowagi pomiędzy poziomem wiedzy zdobywanej w zakresie przedmiotów filologiczno-historycznych i nabywaniem praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnego edytorstwa, do współpracy zaprosiliśmy wydawców i specjalistów zatrudnionych na co dzień w wiodących poznańskich wydawnictwach, powierzając im prowadzenie zajęć z przedmiotów zawodowych.

Na studiach II stopnia oferujemy kontynuację specjalności nauczycielskiej (realizacja pięcioletniego cyklu daje uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i średniej) oraz specjalność edytorstwo tekstów literackich (przygotowującą do prac redakcyjnych, edytorskich i wydawniczych podejmowanych w odniesieniu do literatury pięknej).

Specjalność nauczycielska realizowana w programie studiów filologii polskiej I i II stopnia pozwala na uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jej program spełnia wymagania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W ramach specjalności realizowane są przedmioty z modułu psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktyki przedmiotowej. Specjalność ma w swoim programie także praktyki zawodowe.

Specjalność Edytorstwo tekstów literackich to propozycja pozwalająca poszerzyć umiejętności zawodowe polonisty o teoretyczne i praktyczne zagadnienia pracy wydawcy utworów literackich powstałych w XIX i XX wieku. Staranny dobór przedmiotów przewidzianych w programie specjalności umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu historii ruchu wydawniczego od dziewiętnastego  stulecia, estetyki książki i biografistyki oraz tekstologicznej analizy rękopisów i druków; pozwala również na poznanie najwybitniejszych osiągnięć polskiego edytorstwa literackiego oraz podstawowych standardów i wymagań stawianych edycjom krytycznym. Specjalność przygotowuje do podejmowania prac wydawniczych obejmujących dokumentalną analizę tekstów, opracowanie tekstu głównego, sporządzanie aparatu krytycznego, przygotowanie redakcyjne publikacji, a także publikacji elektronicznych. Jej absolwent posiada kompetencje pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w instytucjach naukowych i wydawniczych zajmujących się opracowywaniem i upowszechnianiem twórczości literackiej.

Możliwość wyboru

Program studiów niestacjonarnych daje również wiele możliwości wyboru przedmiotów fakultatywnych i pozwala samodzielnie kształtować indywidualną ścieżkę edukacyjną.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend. Ponadto studenci studiów niestacjonarnych mogą aktywnie uczestniczyć w życiu Instytutu i Wydziału, brać udział w przedsięwzięciach naukowych, występować na konferencjach, pracować w studenckich kołach naukowych, włączać się w struktury samorządowe, aplikować do Szkoły Doktorskiej.

Opłaty

Podjęcie studiów niestacjonarnych wiąże się z koniecznością wniesienia czesnego, równocześnie jednak studenci zyskują prawo do korzystania z uniwersyteckiego systemu wsparcia socjalnego (m. in. stypendiów socjalnych, zapomóg losowych, stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami itp.).

Filologia polska I stopnia, studia niestacjonarne

REKRUTACJA

PROGRAM STUDIÓW

SYLABUSY

PLAN ZAJĘĆ

Filologia polska II stopnia, studia niestacjonarne

REKRUTACJA

PROGRAM STUDIÓW

SYLABUSY

PLAN ZAJĘĆ

Kontakt

mgr

Tatiana Lisiak

Sekretarz komisji rekrutacyjnej, Biuro Obsługi Studenta

prof. UAM dr hab.

Agnieszka Kwiatkowska

Koordynatorka kierunku

Znajdź nas na Facebook