Zasady dyplomowania

ZASADY DYPLOMOWANIA  W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ UAM1. Podstawowe dokumenty określające ogólne zasady dyplomowania:

 • Regulamin studiów UAM
 • Zarządzenie Rektora Nr 157/2013/2014 z 28 listopada 2013 r. i Zarządzenie zmieniające Nr 480/2015/2016 z 1 lutego 2016 r.
 • Uchwała nr 1 2013/2014 Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM z 29 stycznia 2014 r.
 • ogólnowydziałowe Zasady dyplomowania opracowane przez Wydziałowy Zespół  ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

2. Opis szczegółowych zasad dyplomowania w Instytucie Filologii Polskiej

PRACA LICENCJACKA

Przedłożona do oceny praca licencjacka powinna ilustrować osiągnięte efekty uczenia się  w zakresie przewidzianym programem studiów. Tematyka pracy powinna być zgodna z dyscypliną naukową, czyli mieścić się w obrębie literaturoznawstwa lub językoznawstwa (także w zakresach ukończonych specjalności). Ocenie podlegają przede wszystkim:

 • umiejętność formułowania poprawnej i spójnej językowo rozwiniętej wypowiedzi pisemnej;
 • umiejętność zebrania materiałów i właściwego wykorzystania stanu badań z dziedziny, której dotyczy praca;
 • umiejętność poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla danego obszaru badań;
 • umiejętności analityczno-interpretacyjne.

Zakres, problematykę i temat pracy licencjackiej zatwierdza Promotor pracy w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu lub Pracowni. Praca powinna wiązać się ze specyfiką i tematyką badań prowadzonych przez Promotora.

Pracę licencjacką przygotowuje się pod kierunkiem osoby ze stopniem doktora lub samodzielnego pracownika naukowego. W przypadku, gdy promotorem pracy jest osoba ze stopniem doktora, recenzentem musi być samodzielny pracownik naukowy.

Językiem pracy jest język polski.

Praca licencjacka powinna mieć objętość obszerniejszego artykułu naukowego, czyli tzw. arkusza wydawniczego, a więc około 22 znormalizowanych stron (40 000 znaków, włącznie  z bibliografią). W wyjątkowych, uzasadnionych  i uzgodnionych przypadkach Promotor może zaakceptować inną objętość pracy.

Zmiana Promotora możliwa jest tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Wymaga to zgody Pełnomocnika Dyrektora IFP ds. studenckich i dydaktycznych.

Proces rejestrowania pracy licencjackiej oraz recenzowania i przekazania jej do obrony regulują zasady przyjęte na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (APD).

Recenzje powinny być zgodne z formularzem, merytoryczne oraz adekwatne do wystawionej oceny.

Obrona pracy odbywa się podczas przeprowadzanego komisyjnie egzaminu dyplomowego.

Przewodniczącym komisji jest Prodziekan ds. studenckich i kształcenia.

Pytania zadawane podczas egzaminu muszą wykraczać poza tematykę pracy przedłożonej do oceny oraz sprawdzać możliwie jak najwięcej efektów uczenia się. Dyskusja na temat pracy (w odniesieniu do obu sporządzonych recenzji) powinna więc poprzedzać odpowiedzi na pytania.

Przebieg egzaminu:
- krótka wypowiedź studenta, w której przedstawia główne tezy pracy, zastosowane metody i motywy podjęcia tematu; po tej wypowiedzi następuje dyskusja z członkami komisji dotycząca ewentualnych uwag i postulatów związanych z przedstawioną przez studenta pracą;
- student otrzymuje trzy pytania, mieszczące się tematycznie w podanym zakresie egzaminacyjnym.

PRACA MAGISTERSKA

Przedłożona do oceny praca magisterska powinna ilustrować osiągnięte efekty uczenia się w zakresie przewidzianym programem studiów. Tematyka pracy powinna być zgodna  z dyscypliną naukową, czyli mieścić się w obrębie literaturoznawstwa lub językoznawstwa (także w zakresach ukończonych specjalności). Ocenie podlegają przede wszystkim:

 • umiejętność formułowania spójnej językowo i rozwiniętej wypowiedzi pisemnej zaopatrzonej w poprawnie sporządzoną bibliografię i przypisy;
 • umiejętność poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla danego obszaru badań;
 • umiejętność zebrania materiałów i właściwego wykorzystania stanu badań z różnych dziedzin;
 • umiejętność samodzielnego formułowania hipotez i wniosków badawczych;
 • umiejętność sproblematyzowanego podejścia do projektu badawczego;
 • świadomość metodologiczna poświadczona w wywodzie.

Zakres, problematykę i temat pracy magisterskiej zatwierdza Promotor pracy w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu lub Pracowni. Praca powinna wiązać się ze specyfiką i tematyką badań prowadzonych przez Promotora.

Pracę magisterską przygotowuje się pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego.

Językiem pracy jest język polski.

Praca magisterska powinna mieć objętość około 3 do 5 arkuszy wydawniczych, a więc około 120 000 do 200 000 znaków (włącznie z bibliografią). W wyjątkowych, uzasadnionych  i uzgodnionych przypadkach Promotor może zaakceptować inną objętość pracy.

Zmiana Promotora możliwa jest tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Wymaga to zgody Pełnomocnika Dyrektora IFP ds. studenckich i dydaktycznych.

Proces rejestrowania pracy magisterskiej oraz recenzowania i przekazania jej do obrony regulują zasady przyjęte na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (APD).

Recenzje powinny być zgodne z formularzem, merytoryczne oraz adekwatne do wystawionej oceny.

Obrona pracy odbywa się podczas przeprowadzanego komisyjnie egzaminu dyplomowego. Przewodniczącym komisji jest Dziekan ds. studenckich.

Pytania zadawane podczas egzaminu muszą wykraczać poza tematykę pracy przedłożonej do oceny oraz sprawdzać możliwie jak najwięcej efektów uczenia się. Dyskusja na temat pracy (w odniesieniu do obu sporządzonych recenzji) powinna więc poprzedzać odpowiedzi na pytania.

Przebieg egzaminu:
- krótka wypowiedź studenta, w której przedstawia główne tezy pracy, zastosowane metody i motywy podjęcia tematu; po tej wypowiedzi następuje dyskusja z członkami komisji dotycząca ewentualnych uwag i postulatów związanych z przedstawioną przez studenta pracą;
- student otrzymuje trzy pytania, mieszczące się tematycznie w podanym zakresie egzaminacyjnym.

OCENA KOŃCOWA NA DYPLOMIE

Ocena dyplomowa wystawiona zostaje na podstawie trzech składowych:

 • średniej ocen uzyskanych przez studenta w czasie studiów (w odniesieniu do obowiązującego programu studiów);
 • oceny pracy dyplomowej;
 • oceny z egzaminu dyplomowego.

Ocenę tę oblicza się, sumując: a) 0,6 średniej wszystkich ocen uzyskanych w czasie studiów;
b) 0,2 oceny pracy dyplomowej; c) 0,2 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.

Ostateczny wynik oraz jego części składowe są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

końcowy wynik

ocena na dyplomie

powyżej 4,60

bardzo dobry

powyżej 4,20 do 4,60

dobry plus

powyżej 3,80 do 4,20

dobry

powyżej 3,40 do 3,80

dostateczny plus

do 3,40

dostateczny


Potwierdzeniem złożonego egzaminu dyplomowego jest protokół podpisany przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Protokoły zdeponowane są w dziekanacie WFPiK. Na ich podstawie wystawia się dyplom ukończenia studiów (odpowiednio – licencjackich lub magisterskich).