Zasady dyplomowania

ZASADY DYPLOMOWANIA  W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ UAM1. Podstawowe dokumenty określające ogólne zasady dyplomowania:

 • Regulamin studiów UAM (§ 57-68),
 • Zarządzenie nr 262/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych,
 • Zarządzenie nr 3/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego,
 • Zarządzenie nr 4/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad wykorzystywania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

2. Opis szczegółowych zasad dyplomowania w Instytucie Filologii Polskiej

PRACA LICENCJACKA

Przedłożona do oceny praca licencjacka powinna ilustrować osiągnięte efekty uczenia się  w zakresie przewidzianym programem studiów. Tematyka pracy powinna być zgodna z dyscypliną naukową, do której kierunek jest przyporządkowany, czyli mieścić się w obrębie literaturoznawstwa lub językoznawstwa (także w zakresach ukończonych specjalności). Ocenie podlegają przede wszystkim:

 • umiejętność formułowania poprawnej i spójnej językowo rozwiniętej wypowiedzi pisemnej,
 • umiejętność zebrania materiałów i właściwego wykorzystania aktualnego stanu badań z dziedziny, której dotyczy praca wraz z podstawową bibliografią,
 • umiejętność poprawnego posługiwania się metodologiami i terminologią właściwymi dla danego obszaru badań,
 • umiejętności analityczno-interpretacyjne.

Zakres, problematykę i temat pracy licencjackiej zatwierdza promotor pracy. Jeśli jest pracownikiem niesamodzielnym – w porozumieniu z kierownikiem zakładu lub pracowni. Praca powinna wiązać się ze specyfiką i tematyką badań prowadzonych przez promotora.

Pracę licencjacką przygotowuje się pod kierunkiem osoby ze stopniem doktora lub samodzielnego pracownika naukowego. W przypadku, gdy promotorem pracy jest osoba ze stopniem doktora, recenzentem musi być samodzielny pracownik naukowy.

Zmiana promotora możliwa jest tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Wymaga zgody wicedyrektora IFP ds. studenckich i dydaktycznych.

Proponowany temat pracy dyplomowej jest zatwierdzany, a kandydatura promotora pracy dyplomowej jest opiniowana przez radę programową kierunku studiów.

Językiem pracy jest język polski.

Praca licencjacka powinna mieć objętość ok. 30 znormalizowanych stron (włącznie z bibliografią). W wyjątkowych, uzasadnionych  i uzgodnionych przypadkach promotor może zaakceptować inną objętość pracy.

Proces rejestrowania pracy licencjackiej oraz recenzowania i przekazania jej do obrony regulują zasady określone w zarządzeniach Rektora UAM.

Recenzje powinny być zgodne z formatką (Archiwum Prac Dyplomowych), merytoryczne oraz adekwatne do wystawionej oceny.

Obrona pracy odbywa się podczas przeprowadzanego komisyjnie egzaminu dyplomowego.

Przewodniczącym komisji jest prodziekan ds. studenckich i kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczącym komisji wskazanym przez prodziekana powinien być samodzielny pracownik naukowy.

W skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzi przewodniczący komisji i dwaj członkowie: promotor pracy oraz recenzent.

Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w formie ustnej.

Pytania zadawane podczas egzaminu muszą wykraczać poza tematykę pracy przedłożonej do oceny oraz sprawdzać możliwie jak najwięcej efektów uczenia się. Dyskusja na temat pracy (w odniesieniu do obu sporządzonych recenzji) powinna więc poprzedzać odpowiedzi na pytania.

Przebieg egzaminu:

 • krótka wypowiedź studenta, w której przedstawia główne tezy pracy, zastosowane metody i motywy podjęcia tematu,
 • dyskusja z członkami komisji dotycząca ewentualnych uwag i postulatów związanych z przedstawioną przez studenta pracą,
 • student otrzymuje trzy pytania, mieszczące się tematycznie w podanym zakresie egzaminacyjnym.

PRACA MAGISTERSKA

Przedłożona do oceny praca magisterska powinna ilustrować osiągnięte efekty uczenia się w zakresie przewidzianym programem studiów. Tematyka pracy powinna być zgodna z dyscypliną naukową, do której kierunek jest przyporządkowany, czyli mieścić się w obrębie literaturoznawstwa lub językoznawstwa (także w zakresach ukończonych specjalności). Ocenie podlegają przede wszystkim:

 • umiejętność formułowania spójnej językowo i rozwiniętej wypowiedzi pisemnej zaopatrzonej w poprawnie sporządzoną bibliografię i przypisy,
 • umiejętność poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla danego obszaru badań,
 • umiejętność zebrania materiałów i właściwego wykorzystania stanu badań z różnych dziedzin,
 • umiejętność samodzielnego formułowania hipotez i wniosków badawczych,
 • umiejętność sproblematyzowanego podejścia do projektu badawczego,
 • świadomość metodologiczna poświadczona w wywodzie.

Zakres, problematykę i temat pracy magisterskiej zatwierdza promotor pracy. Jeśli jest pracownikiem niesamodzielnym – w porozumieniu z kierownikiem zakładu lub pracowni. Praca powinna wiązać się ze specyfiką i tematyką badań prowadzonych przez promotora.

Pracę magisterską przygotowuje się pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach promotorem pracy może zostać osoba ze stopniem doktora, pod warunkiem, że zgodę na promotorstwo wyrazi rada programowa kierunku studiów. Wówczas recenzentem musi być samodzielny pracownik naukowy.

Zmiana promotora możliwa jest tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Wymaga to zgody wicedyrektora IFP ds. studenckich i dydaktycznych.

Proponowany temat pracy dyplomowej jest zatwierdzany, a kandydatura promotora pracy dyplomowej jest opiniowana przez radę programową kierunku studiów.

Językiem pracy jest język polski.

Praca magisterska powinna mieć objętość od ok. 60 do ok. 120 znormalizowanych stron (włącznie z bibliografią). W wyjątkowych, uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach promotor może zaakceptować inną objętość pracy.

Proces rejestrowania pracy licencjackiej oraz recenzowania i przekazania jej do obrony regulują zasady określone w zarządzeniach Rektora UAM.

Recenzje powinny być zgodne z formatką (Archiwum Prac Dyplomowych), merytoryczne oraz adekwatne do wystawionej oceny.

Obrona pracy odbywa się podczas przeprowadzanego komisyjnie egzaminu dyplomowego. Przewodniczącym komisji jest prodziekan ds. studenckich i kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczącym komisji wskazanym przez prodziekana powinien być samodzielny pracownik naukowy.

W skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzi przewodniczący komisji i dwaj członkowie: promotor pracy oraz recenzent.

Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w formie ustnej.

Pytania zadawane podczas egzaminu muszą wykraczać poza tematykę pracy przedłożonej do oceny oraz sprawdzać możliwie jak najwięcej efektów uczenia się. Dyskusja na temat pracy (w odniesieniu do obu sporządzonych recenzji) powinna więc poprzedzać odpowiedzi na pytania.

Przebieg egzaminu:

 • krótka wypowiedź studenta, w której przedstawia główne tezy pracy, zastosowane metody i motywy podjęcia tematu,
 • dyskusja z członkami komisji dotycząca ewentualnych uwag i postulatów związanych z przedstawioną przez studenta pracą,
 • student otrzymuje trzy pytania, mieszczące się tematycznie w podanym zakresie egzaminacyjnym.

OCENA KOŃCOWA NA DYPLOMIE

Ostateczny wynik studiów określa suma zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku uzyskana przez dodanie:

 • 3/5 średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku,
 • 1/5 oceny pracy dyplomowej stanowiącej średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta,
 • 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:

 • do 3,40 – dostateczny,
 • powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus,
 • powyżej 3,80 do 4,20 – dobry,
 • powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus,
 • powyżej 4,60 – bardzo dobry.

Potwierdzeniem złożonego egzaminu dyplomowego jest protokół podpisany przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Protokoły zamieszczone są w Archiwum Prac Dyplomowych. Na ich podstawie wystawia się dyplom ukończenia studiów (odpowiednio – licencjackich lub magisterskich).