Data publikacji w serwisie:

Fundacja im. prof. Tadeusza Zgółki zainaugurowała działalność

13 maja 2023 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus odbyła się uroczysta inauguracja działalności Fundacji im. Profesora Tadeusza Zgółki.

Wydarzeniu towarzyszył koncert Pohlnische Capelle – Capella Polska oraz występ uczniów szkół muzycznych, a także podpisanie umowy o współpracy Fundacji z Kapitułą Królewskiego Orderu św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Profesor Tadeusz Zgółka był uczonym o wielu naukowych pasjach, z których najważniejszą pozostało językoznawstwo. Zajmował się logiką, metodologią nauk humanistycznych, filozofią nauki, teorią języka, retoryką i pragmalingwistyką, leksykologią i leksykografią, statystyką językoznawczą. Był członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Był współprzewodniczącym polsko-amerykańskiej Rady Naukowej (Rewizyjnej) polskiej edycji Encyklopedia Britannica w Chicago oraz zastępcą redaktora naukowego zespołu opracowującego „Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny”.

W 1981 roku został wybrany na prodziekana ówczesnego Wydziału Filologicznego UAM, a od 1982 był jego dziekanem. W 1988 został pierwszym dziekanem Wydziału Neofilologii, funkcję tę piastował do 1996 roku. W latach 1996-2004 był zastępcą dyrektora Instytutu Lingwistyki, a także wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Lingwistyki. W 2004 roku przeszedł na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, do Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa.

Miejsce szczególne w działalności Profesora zajmowało nauczanie języka polskiego jako obcego. Był ekspertem przygotowującym strategię uczenia polskiego jako obcego, promocji polszczyzny w świecie, a także egzaminatorem delegowanym przez MEN (później MNiSW) do wielu krajów Europy i Azji. Tworzył fundamenty archangielskiej i irkuckiej polonistyki, uhonorowany w 2000 roku godnością doktora honoris causa przez Państwowy Pomorski Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Archangielsku.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. H. Cegielskiego, Medalem ad Perpetuam Rei Memoriam oraz tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.

Zmarł 26 kwietnia 2021 roku.

Wśród zadań, które planują realizować przedstawiciele Fundacji, znalazły się:

 • działanie na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • organizowanie, propagowanie i wspieranie projektów artystycznych oraz kulturalnych,
 • rozpowszechnianie wiedzy o języku polskim, o kulturze i sztuce na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • propagowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i artystycznej,
 • umacnianie nauki języka polskiego, zainteresowanie polszczyzną poprawną, sprawną i sztuką „współbycia" językowego,
 • inicjowanie oraz wspieranie projektów dotyczących języka polskiego, a także poświęconych polskiej kulturze,
 • wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych,
 • działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej,
 • podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów oraz społeczności,
 • wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez ukazywanie im wartości płynących ze współbycia, uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych z myślą o nich.