dr Krzysztof HOFFMANN

krzysztof.hoffmann@amu.edu.pl

For English scroll down

Adiunkt w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej. Ukończył filologię polską (Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, 2012), studiował również kulturoznawstwo i filozofię. Był także studentem w Akademii Artes Liberales (tutorzy: prof. dr hab. Piotr Śliwiński, prof. dr hab. Danuta Ulicka, prof. dr hab. Michał Paweł Markowski). Doktoryzował się w 2011 roku na podstawie rozprawy Poezja jako język możliwy filozofii (promotor: prof. dr hab. Piotr Śliwiński). Współtworzył kierunek sztuka pisania. Od 2020 kierownik specjalności artystycznoliterackiej. Współpracownik Ośrodka Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik życia literackiego (festiwale Poznań Poetów, Festiwal Fabuły i inne wydarzenia).

W roku 2022/23 prowadzi przedmioty:

 • seminarium magisterskie (na kierunku sztuka pisania),
 • literatura – instrukcja obsługi (wykład),
 • sztuka pisania: poezja,
 • poezja: warsztat,
 • kultury popularne,
 • Pisz pismo! Od czasopism awangardy do awangardowych czasopism (zajęcia międzyuniwersyteckie: UAM/UŚ/UJ).

Obok Dubitatio opublikował jeszcze (z M. Jaworskim i P. Śliwińskim) Po całości… Szkice, punkty (2016) oraz ponad 200 tekstów naukowych i krytycznoliterackich, m.in.:

 • Wiersze ze światła. Granice i spektakle literatury, „Teksty Drugie” 2022, nr 1, s.  282-296, DOI:10.18318/td.2022.1.17.
 • Sekrety Zenona Fajfera, w: Marani literatury polskiej, pod red. P. Bogaleckiego i A. Lipszyca, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2020, s. 755-786.

Wybrane teksty w językach obcych:

 • Kortlægning af nyhederne [Efterord], tłum. Paweł Partyka i Frej Larsen, w: Polsk Poesi, tłum. Paweł Partyka i Frej Larsen, Gråsten 2022, s. 369-384 [posłowie do antologii współczesnej poezji polskiej].
 • Always Towards, Not From-to. Experiment, Travel, and Deconstruction in Flights by Olga Tokarczuk, transl. by D. Mackenzie, „Czas Kultury” 2019, nr 3 EN, pp. 113-120.
 • (z M. Jaworskim) Польская поэзия после 1989 года, w: Прогулки по современной польской литературе. Сборник статей, red. Joanna Wójcik, Zbigniew Kopeć, Joanna Jastrzębska, Wydawnictwo Naukowe UAM, АНО ДО „СЦДБ”, Sankt Petersburg 2015. s. 21-37.

Tłumacz i współtłumacz 4 książek i szeregu tekstów w tym:

 • (razem z P. Szajem i W. Szwebs) Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, pod red. Jasona W. Moore’a, posł. i oprac. naukowe K. Hoffmann, Poznań 2021.
 • J. Hillis Miller, O literaturze, Poznań 2014.

W latach 2013-2022 pełnił różne funkcje (od współpracownika po zastępcę redaktora naczelnego) w „Czasie Kultury”, w którym był redaktorem prowadzącym 9 numerów i opiekował się działem literatury. Sekretarz „Przestrzeni Teorii” oraz serii Biblioteka Przestrzeni Teorii. Pisał felietony dla „Elewatora” i „Gazety Wyborczej”.

Wybrane formacyjne pobyty zagraniczne:

 • 2015 – post-doc na Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
 • 2014 – University of Michigan (Fulbright Visiting Professor, Slavic Award)
 • 2011 – post-doc na Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Wybrana niedawna działalność:

 • 2023 – uczestnik festiwalu Mathrubhumi International Festival of Letters (Thiruvananthapuram, Indie)
 • 2022 – organizator i wykładowca na szkole letniej Slavic World and its Natures (Erasmus+ Blended Intensive Program)
 • 2022/23, 2019/20, 2017/18 – mentor stypendystek w programie Fulbright ETA
 • 2018-2022 – przewodniczący wydziałowego zespołu ds. współpracy z zagranicą

Krzysztof Hoffmann

krzysztof.hoffmann@amu.edu.pl

Assistant Professor at the Department of Poetics and Literary Criticism. He graduated in Polish (Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, 2012). He was also a student of anthropology, philosophy and he studied at the Artes Liberales Academy (tutors: Prof. Piotr Śliwiński, Prof. Danuta Ulicka, Prof. Michał Paweł Markowski). He received his PhD in 2011 –dissertation Poezja jako język możliwy filozofii (Poetry as a language possible of philosophy; supervisor: Prof. Piotr Śliwiński). Co-creator of creative writing MA and head of creative writing BA track at AMU. Collaborator of the Centre for Avant-Garde Studies at the Jagiellonian University. Participant of literary life (festivals: Poznań of Poets, Festiwal Fabuły and other events).

In 2022/23, he teaches the following subjects:

 • MA seminar (creative writing),
 • literature - instruction manual (lecture),
 • art of writing: poetry,
 • poetry: workshop,
 • popular cultures,
 • Write a magazine! From the magazines of avant-garde to avant-garde magazines (inter‑university classes: UAM/UŚ/UJ).

Apart from Dubitatio, he also published (with M. Jaworski and P. Śliwiński) Po całości… Szkice, punkty (2016) and over 200 academic and critical texts, including:

 • Wiersze ze światła. Granice i spektakle literatury, „Teksty Drugie” 2022, issue 1, s.  282-296, DOI:10.18318/td.2022.1.17.
 • Sekrety Zenona Fajfera, w: Marani literatury polskiej, ed. P. Bogalecki & A. Lipszyc, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2020, s. 755-786.

Selected texts in foreign languages:

 • Kortlægning af nyhederne [Efterord], transl. Paweł Partyka and Frej Larsen, in: Polsk Poesi, trans. Paweł Partyka and Frej Larsen, Gråsten 2022, pp. 369-384 [afterword to the new Polish poetry anthology]
 • Always Towards, Not From-to. Experiment, Travel, and Deconstruction in Flights by Olga Tokarczuk, transl. by D. Mackenzie, "Czas Kultury" 2019, no. 3 EN, pp. 113-120.
 • (with M. Jaworski) Польскаяпоезияпослегода 1989, in: Прогулкипосовременнойпосльскойлитературе. Сборникстатей, ed. Joanna Wójcik, Zbigniew Kopeć, Joanna Jastrzębska, UAM Scientific Publishing House, АНО ДО "СЦДБ", Saint Petersburg 2015. pp. 21-37.

Translator and co-translator of 4 books and a number of papers, including:

 • (together with P. Szaj and W. Szwebs) Anthropocene or Capitalocene? The Nature, History, and Crisis of Capitalism, edited by Jason W. Moore, afterword K. Hoffmann, Poznań 2021.
 • J. Hillis Miller, On Literature, Poznań 2014.

Between 2013-2022, he held various positions (from associate to deputy editor-in-chief) in Czas Kultury (Time of Culture)journal. During this time he edited 9 issues and took care of the literature section. Secretary of Przestrzenie Teorii (Spaces in Theory) journal and the Biblioteka Przestrzeni Teorii (Library of Spaces in Theory)series. He wrote columns for "Elewator" and "Gazeta Wyborcza".

Selected formative stays abroad:

 • 2015 – post-doc at Université Paris-Sorbonne, Paris IV
 • 2014 – University of Michigan (Fulbright Visiting Professor, Slavic Award)
 • 2011 – post-doc at Université Paris-Sorbonne, Paris IV

Selected recent activity:

 • 2023 – participant in the Mathrubhumi International Festival of Letters (Thiruvananthapuram, India)
 • 2022 – organizer of and lecturer at the Slavic World and its Natures summer school (Erasmus+ Blended Intensive Program)
 • 2022/23, 2019/20, 2017/18 - mentor of Fulbright ETAs
 • 2018-2022 - chair of the Faculty of Polish and Classical Philology task force for international cooperation