Realizowane granty

21ST-CENTURY LITERATURE AND THE HOLOCAUST. A COMPARATIVE AND MULTILINGUAL PERSPECTIVE (2020-2023) / LITERATURA XXI WIEKU I HOLOKAUST. PERSPEKTYWA KOMPARATYSTYCZNA I WIELOJĘZYKOWA (2020–2023)

Strona internetowa projektu

Jednostka prowadząca: Uniwersytet w Antwerpii, Belgia

Zespół badawczy:
1) Polish Literature: Prof. Slawomir Jacek Żurek (The John Paul Catholic University of Lublin, Poland), Dr. Sylwia Karolak (University of Adam Mickiewicz in Poznan, Poland)
2) Netherlands Literature: Prof. Irena Barbara Kalla (Wroclaw University), Prof. Kris Van Heuckelom (The Catholic University of Leuven, Belgium)
3) English/American Literature: Dr. Pnina Rosenberg (The Technion Israel Institute of Technology, Israel); Dr. Sarah Minslow (State University in Los Angeles, USA)
4) Russian Literature: Prof. Roman Katsman (Bar Ilan University, Israel), Prof. Marina Balina (Illinois Wesleyan University, USA)
5) Hebrew Literature: Dr. Erga Heller (Kaye Academic College of Education, Israel); Dr. Shai Rudin (Gordon College of Education in Haifa, Israel), Prof. Daniel Feldman (Bar-Ilan University)
6) German Literature: Dr. Michal Ben-Horin (Bar-Ilan University); Prof. Vivien Liska (Antwerp University)

CYFROWA INFRASTRUKTURA BADAWCZA DLA HUMANISTYKI I NAUK O SZTUCE DARIAH.PL – WĘZEŁ FILOLOGICZNY

Od stycznia 2021 roku na naszym Wydziale trwają prace zespołu w ramach projektu Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH.PL – Węzeł Filologiczny. Jego zadaniem jest stworzenie dostępnej online platformy chmurowej wyposażonej w narzędzia potrzebne do badań literaturoznawczych oraz językoznawczych (zwłaszcza nad tekstowymi i graficznymi dokumentami źródłowymi). Całość projektu, którego koordynatorem jest prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis, zostanie sfinalizowana pod koniec 2023 roku.

[DARIAH.PL-WeZEl-FILOLOGICZNY.pdf]


NOWY KORBUT. ADAM MICKIEWICZ – BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak

Numer projektu: NPRH 11H 17 0083 85

Czas realizacji: 2018–2022


PIĘĆ APOKRYFÓW STAROPOLSKICH. SPRAWA CHĘDOGA O MĘCE PANA CHRYSTUSOWEJ – EWANGELIA NIKODEMA – HISTORIA TRZECH KRÓLI – ŻYWOT ŚW. ANNY – HISTORYJA BARZO CUDNA. EDYCJA TEKSTÓW

Kierownik projektu: dr Rafał Wójcik (BU)

Numer grantu: NPRH 1H 18 0060 86

Czas realizacji: 2018–2022

Grant realizowany jest przez zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, Instytutu Filologii Polskiej oraz Pracowni Słownika Polszczyzny XVI w. (IBL, PAN)

Celem projektu jest krytyczne wydanie tekstów znajdujących się w rękopisie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rękopis ten został sporządzony w roku 1544 przez Wawrzyńca z Łaska i w literaturze badawczej znany jest powszechnie pod nazwą „Kodeks Wawrzyńca z Łaska”. Apokryfy z Kodeksu nigdy nie doczekały się one całościowego, odpowiadającego współczesnym wymogom metodologicznym wydania krytycznego i znane są jedynie z publikowanych fragmentów oraz transliteracji "Sprawy chędogiej" oraz "Ewangelii Nikodema".

Głównym zamierzeniem projektu jest wydanie wszystkich trzech tekstów z Kodeksu Wawrzyńca z Łaska w postaci pełnej krytycznej edycji, zawierającej transliterację zabytków, ich transkrypcję i objaśnienia, a także wstępy: historycznojęzykowy, historycznoliteracki oraz bibliologiczno-kodykologiczny.

Wykonawcy:

Kierownik grantu: dr hab. Rafał Wójcik (Pracownia Starych Druków, Oddział Zbiorów Specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

prof. dr hab. Wiesław Wydra (emerytowany pracownik IFP)

prof. UAM dr hab., Marek Osiewicz (IFP)

mgr Jakub Łukaszewski (Pracownia Starych Druków, Oddział Zbiorów Specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w., IBL, PAN)


POCZĄTKI JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY RELIGIJNEJ W ŚWIETLE ŚREDNIOWIECZNYCH APOKRYFÓW NOWEGO TESTAMENTU. UNIWERSALNE NARZĘDZIE DO BADAŃ POLSKICH TEKSTÓW APOKRYFICZNYCH

Konkurs: SONATA BIS

Kierownik projektu: dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

Numer grantu: SONATA BIS 2017/26/E/HS2/00083

Czas realizacji: 2018–2022

Celem projektu jest  wielopłaszczyznowa multimedialna analiza podstawowych źródeł staropolskiej literatury staropolskiej i języka religijnego, jakimi są apokryfy Nowego testamentu. Efektem będzie seria monografii z kulturoznawstwa, językoznawstwa, literaturoznawstwa, źródłoznawstwa. Drugim celem będzie opracowanie multidyscyplinarnej wyszukiwarki i porównywarki opartej na szczegółowo opracowanej bazie danych, uwzględniającej m. inn źródła łacińskie, konteksty słowiańskie czy wykorzystane wątki.

kierownik projektu: dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska,

główni wykonawcy: dr Olga Ziółkowska, dr Karolina Borowiec,

doktoranci: mgr Aleksandra Deskur, mgr Wojciech Stelmach.


POLEMIKA (KRYTYCZNO)LITERACKA W POLSCE – MIĘDZY STUDIUM PRZYPADKU A HISTORIĄ LITERATURY. EDYCJE KRYTYCZNE

Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera

Numer grantu: NPRH NPRH 11H 16 0131 84

Czas realizacji:  2017–2022

Redakcja naukowa serii Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

„Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”: dr Sylwia Panek

Strona grantu: www.polemiki.amu.edu.pl

Ideą projektu jest zebranie i krytyczne opracowanie korpusu tekstów źródłowych mających fundamentalne znaczenie dla badań nad historią polemiki (krytyczno)literackiej w Polsce. Przedstawimy je w formie 33 monograficznych tomów, poświęconych sporom, jakie określały najważniejsze kwestie estetyczne i światopoglądowe różnych epok: od oświecenia, w którym rozpoczyna się zjawisko krytycznoliterackiej polemiki w Polsce, aż po współczesność, z najnowszymi sporami związanymi z Holokaustem, traktowanym jako krańcowy punkt dojścia  ideałów nowoczesności.

Autorzy książek w ich części pierwszej rekonstruować będą w postaci gruntownych naukowych studiów spór krytycznoliteracki, umieszczając go na tle zjawisk literackich – epoki/ stylu/ gatunku, społeczno-politycznych i filozoficznych. Część drugą tomów wypełni krytyczna reedycja tekstów źródłowych (opatrzonych edytorskimi i naukowymi komentarzami), dotąd rozproszonych w różnych numerach czasopism i albo niepublikowanych od czasów ich pierwszego druku w periodykach, dziś często niemal niedostępnych,  albo przedrukowywanych w edycjach pism zbiorowych poszczególnych autorów-krytyków literackich. Funkcjonujących zatem współcześnie w powszechnym odbiorze w kontekście niesprzyjającym uwidocznieniu ich pierwotnego i zasadniczego znaczenia polemicznego, które domaga się lektury tych tekstów w ramach intertekstualnego odniesienia wobec innych artykułów, budujących krytycznoliteracką i – szerzej –  artystyczną lub kulturową dysputę. Chcemy ten pierwotny, komunikacyjny i źródłowy dla kulturowych przemian kontekst odtworzyć i na nowo opisać, przedstawiając czytelnikowi przygotowywanych publikacji także jako czytelnicze i badawcze zadanie.

Zespół tworzy 29 badaczek i badaczy z wielu ośrodków akademickich w Polsce: dr Mateusz Antoniuk (UJ), dr hab. Aleksandra Budrewicz (UP im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (UP im. KEN w Krakowie), dr Krzysztof Fiołek (UJ), dr Maciej Gorczyński (UWr) Dr Lucyna Marzec (UAM), dr Marcin Jauksz (UAM), dr hab. Marcin Jaworski (UAM), dr hab. Maciej Junkiert (UAM), dr Sylwia Karolak (UAM), dr hab. Agnieszka Kluba (IBL PAN), dr hab. Urszula Kowalczuk (UW), dr hab. Dorota Kozicka  (UJ), dr Bartłomiej Krupa (IBL PAN), dr hab. Agnieszka Kwiatkowska (UAM), dr hab. Paweł Mackiewicz (UWr), dr Lucyna Marzec (UAM), dr hab. Rafał Moczkodan (UMK), dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn (UAM), prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM), prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW), dr Sylwia Panek (UAM), prof. dr hab. Jolanta Pasterska (URz), prof. dr hab. Dariusz Pawelec (UŚ), dr hab. Wiesław Ratajczak (UAM), prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (UAM), dr hab. Marek Stanisz (URz), prof. dr hab. Agata Stankowska (UAM, kierownik projektu), dr hab. Marek Wedemann (UAM), dr hab. Agata Zawiszewska (USz).


REGIONALNE SŁOWNIKI TEMATYCZNE JĘZYKA MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI – POWIATY GNIEŹNIEŃSKI I KONIŃSKI

Kierownik projektu: dr Błażej Osowski

Numer grantu: NPRH 11H 18 0060 86

Czas realizacji: 2019–2024

Grant poświęcony tematycznym słownikom regionalnym z wybranych terenów Wielkopolski (pow. gnieźnieński i koniński). W jego ramach rozmowy z mieszkańcami tych terenów będą nagrywane oraz zapisywane i na ich podstawie powstaną słowniki. Uzupełnieniem słownika jest materiał fotograficzny sprzętów, których często już się nie używa, a które dla najstarszych mieszkańców były codziennością.


STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE NAD DUCHOWOŚCIĄ RELIGIJNĄ EPOKI JAGIELLONÓW. CLYPEUS SPIRITUALIS – SZCZYT DUSZNY – TARCZA DUCHOWNA: EDYCJE KRYTYCZNE TRZECH MODLITEWNIKÓW KRÓLA ZYGMUNTA I STAREGO

Kierownik projektu: dr Rafał Wójcik

Numer grantu: NPRH 1H 17 0460 84

Celem projektu  jest krytyczne wydanie transliteracji oraz transkrypcji zbioru modlitw w języku łacińskim i polskim, odmawianych przez króla Zygmunta Starego. Ocalały one szczęśliwie w bezcennych rękopiśmiennych i drukowanych modlitewnikach, które nigdy dotąd nie zostały opublikowane. Są one znamienitą pamiątką po tym wybitnym królu, stanowiącą unikatowe źródło do poznania jego religijnej duchowości, ale doskonałym artystycznie dziełem literackim. Edycja będzie zawierać teksty wszystkich modlitw wraz z porównaniem oryginalnej wersji łacińskiej z jej dwoma tłumaczeniami na język polski powstałymi w pierwszej połowie XVI w. Wydanie poprzedzone zostanie wnikliwymi studiami historycznojęzykowymi, historycznoliterackimi, teologicznymi i kodykologicznymi.

Wydanie zestawu modlitw nie tylko w transliteracji, ale także w transkrypcji pozwoli wprowadzić je do szerszego obiegu czytelniczego. Pozwoli to badaczom dyscyplin niefilologicznych prowadzić badania nad religijnością i duchowością epoki jagiellońskiej.

Wykonawcy:

Kierownik grantu: dr hab. Rafał Wójcik (Pracownia Starych Druków, Oddział Zbiorów Specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

prof. dr hab. Wiesław Wydra (emerytowany pracownik IFP)

prof. UAM dr hab., Marek Osiewicz (IFP)

mgr Jakub Łukaszewski (Pracownia Starych Druków, Oddział Zbiorów Specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)