prof. UAM dr hab. Błażej OSOWSKI

Profesor Błażej Osowski ubrany w granatową marynarkę i jasnoniebieską koszulę oraz czarne okulary uśmiecha się lekko do obiektywu. fot. Adrian Wykrota

Językoznawca. Jego zainteresowania badawcze to dialektologia współczesna i historyczna, geografia lingwistyczna, slawistyka, semantyka. Miłośnik gwar, języków i historii. Nagrywa i utrwala gwarę, opracowuje słowniki. Poszukuje analogii między światem "dziś" a "dawniej", między odległymi miejscami, kulturami i ludźmi.

Rozprawę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Sierociuka pt. Przymiotnik w języku mieszkańców północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski. Studium leksykalno-słowotwórcze obronił w 2012 r.

W 2019 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie monografii Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z drugiej połowy XVIII wieku. Studia z dialektologii historycznej (Poznań 2019).

Członek Komisji Dialektologicznej oraz Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Monografie:

- B. Osowski, 2019, Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z 2. połowy XVIII wieku. Studia z dialektologii historycznej, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

- B. Osowski, 2018, Kategoria przymiotnika w języku mieszkańców wsi północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski. Studium leksykalno-słowotwórcze, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Słowniki:

- B. Osowski (red.), 2019, W kuchni u pleszewian. Słownik języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

- B. Osowski (red.), 2018, Gospodyni. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
- B. Osowski (red.), 2018, Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Artykuły naukowe:

- B. Osowski, 2020, Gwary jako przedmiot nauczania - szanse i wyzwania, [w:] Kultura komunikacji w dydaktyce, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

- B. Osowski, 2020, Zastosowanie metody geografii lingwistycznej w analizie danych historycznych, [w:] VI Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, red. M. Woźnicka, M. Nkollo, D. Skrzypek, Poznań, Wydawnictwo Rys Tomasz Paluszyński, s. 183-197. (https://snbhj6.amu.edu.pl/publikacja.pdf)

- B. Osowski, 2019, Drugie życie gwary - dialektyzacja w wybranych powieściach Katarzyny Bereniki Miszczuk, "Socjolingwistyka" 33, s. 269-282, DOI:10.17651/SOCJOLING.33.17. (https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/18/94)

- B. Osowski, 2019, Między wyjątkowością a wstydem. Świadomość językowa mieszkańców powiatu ostrowskiego, "Gwary Dziś" 11, s. 135-144. (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/22609)

- B. Osowski, 2018, Gwara i dialekt w perspektywie historycznej, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M. Pastuch i M. Siuciak przy współpracy K. Wąsińskiej i W. Wilczek, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 381-392.
- B. Osowski, 2018, Gwary słowiańskie w nowym środowisku komunikacyjnym - Internet, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 13, tom 2: Językoznawstwo. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018, red. Z. Greń, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 223-232.

- B. Osowski, 2017, Morawski język literacki - lokalna odmiana czeskiego czy język internetowy?, [w:] Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, red. D.K. Rembiszewska, Warszawa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, s. 221-233. (https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/126/Dynamika_rozwoju_gwar_slowanskich_w_XX_wieku.pdf).

- B. Osowski, 2016, Germanizmy w polu ŚWIAT WOKÓŁ CZŁOWIEKA w brneńskim hantecu i gwarze miejskiej Poznania, „Bohemistyka”, t. 16, nr 2, s. 109-124. (http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2016/Osowski.pdf).

- B. Osowski, 2015, Teksty gwarowe a reprezentacja językowa regionu, [w:] Діалекти в синхронії: текст як джерело лінгвістичних студій, red. П.Ю. Гриценко, Київ, Видавництво ТОВ “КММ”, s. 300-311.

- B. Osowski, 2014, Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich, „LingVaria”, t. 9, nr 1, s. 83-95. (http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/9068c751-2cbd-4fb5- 9b07-dc8be80abab8).

- B. Osowski, 2012, Morfologiczne i leksykalne wykładniki gradacji cechy wyrażonej przymiotnikiem w języku mieszkańców dwóch miejscowości w Wielkopolsce, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 76-97.

Książki redagowane:

- B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Język w regionie, region w języku 3, Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2020

- B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Język w regionie, region w języku 2, Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2017.

- B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Język w regionie, region w języku, Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2016.

Pełna lista publikacji: http://dialektologia.amu.edu.pl/bos.htm.

Prowadzi zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i specjalistyczne na studiach dziennych i zaocznych, m.in.:

- Geografia językowa

- Językowo-kulturowe aspekty pogranicza (razem z dr P. Michalską-Górecką)

- Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego

- Warsztat polonisty – Mówienie

- Warsztat polonisty – Pisanie II

- Warsztaty terenowe

blazej.osowski@amu.edu.pl

http://dialektologia.amu.edu.pl/bos.htm