Literaturoznawczyni. Wiele badawczej uwagi poświęciła literaturze holokaustowej. Zajmuje się obecnością wątków postpamięciowych w literaturze polskiej, pisanymi przez kobiety utworami dotyczącymi II wojny światowej, a także komparatystyczną analizą tekstów literackich o Zagładzie dla dzieci i młodzieży.

Pracę doktorską pt. Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991. Kanon, który nie powstał (obronioną w roku 2012) napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Sienkiewicz (recenzenci: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz prof. dr hab. Jerzy Święch).

Od 2019 roku pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. studenckich i dydaktycznych, a także przewodniczącej Rad Programowych kierunków: filologia polska, filologia polska jako obca oraz polonistyczno-filozoficznych studiów nauczycielskich.

Wchodzi w skład zespołu jurorów Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila (proza).

Książki autorskie

Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991. Kanon, który nie powstał, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.

Spory o Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2019.

Książki zredagowane

Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej, pod red. B. Sienkiewicz i S. Karolak, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.

Ameryka Barańczaka, pod red. E. Rajewskiej i S. Karolak, Universitas, Kraków 2018.

Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), t. I: Okres międzywojenny i lata okupacji, pod red. S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak i A. Piotrowicz, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2018.

Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019), t. II: Językoznawstwo (po roku 1945), pod red. A. Piotrowicz, B. Judkowiak, S. Karolak i S. Wysłouch, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2018.

Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019), t. III: Nauka o literaturze (po roku 1945), pod red. S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak i A. Piotrowicz, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2019.

Artykuły naukowe

Pogrzeby, których nie było. O rytuałach niemożliwych (w literaturze poholokaustowej), „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”, Seria XVI: Literatura i rytuały, Warszawa 2010, s. 211-224.

Apokryf dla młodszego brata, którego prapoczątki giną w niepamięci – „Opowieść o Królu Pól” Isaaca Bashevisa Singera, w: „Vade Nobiscum”, Vol. IV, pod red. Z. Brzozowskiej, Łódź 2010, s. 27-32.

Trauma Holokaustu. Amerykański i polski kanon literatury oraz dyskurs poholokaustowy [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, pod red. Piotra Trojańskiego, Oświęcim 2008, s. 267 – 271.

Anka (Anna) Grupińska, w: Wielkopolski Alfabet Pisarek, pod red. E. Kraskowskiej i L. Marzec, WBPiCAK, Poznań 2012, s. 84-89.

Widma (z) Zagłady, „Czas Kultury” 2013, nr 2, s. 118–125.

Od pamięci do postpamięci. Literatura polska wobec Zagłady, w: Pamięć – pogranicze – oral history, pod red. A. Popławskiej, B. Świtalskiej, M. Wasilewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, s. 72-76.

Granica” w nauczaniu języka polskiego, w: Granice Nałkowskiej, pod red. A. Zawiszewskiej, Wydawnictwo Feminoteki, Warszawa 2014, s. 145-168.

Zabójstwo dziecka w literaturze polskiej o Zagładzie, w: Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, pod red. K. Ilskiego, M. Chmielarz, Z. Kopcia i E. Kraskowskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 163-179.

Historia mówiona w twórczości Anki Grupińskiej, „Czas Kultury” 2014, nr 6, s. 117–125.

Zagłada Żydów na kartach literatury polskiej po 1989 roku, w: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, pod red. J. Grądziel-Wójcik, Z. Kopcia i J. Jastrzębskiej, Poznań 2014, s. 275-292.

Druga wojna światowa w kobiecych narracjach postpamięciowych, w: Kobiety i/a doświadczenie wojny. 1914-1945 i później, pod red. M. Grzywacz i M. Okupnik, Poznań 2015, s. 317-330.

Pisarki polskie wobec II wojny światowej i Zagłady, w: Polskie pisarstwo kobiet w XX wieku: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, pod red. E. Kraskowskiej i B. Kaniewskiej Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 399-420.

Utwory o matkach i córkach. Kobiece narracje postmemorialne, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” 2015, nr 3 (35), s. 171–187.

Historia mówiona w twórczości Anki Grupińskiej, w: Niezależna. Próby o Ance Grupińskiej, pod red. J. Budzik i B. Koper, Kraków 2015, s. 29-36.

„Nadchodzi wielki tebk…”. Edgara Hilsenratha opowieść o ludobójstwie, „Slavia Occidentalis” 2015, t. 72/2, s. 95–104.

Powstanie kobiet. Twórczość Sylwii Chutnik wobec powstania warszawskiego 1944 roku, w: Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej, pod red. B. Sienkiewicz i S. Karolak, Poznań 2016, s. 201–216.

„Wierzę, naprawdę wierzę, że lekarzem jest się po to, żeby zawsze i wszędzie ratować życie”. Wspomnienia lekarek z warszawskiego getta, w: Kobieta, literatura, medycyna, pod red. A. Galant i A. Zawiszewskiej, Szczecin 2016, s. 549–567.

Odkrywanie Ameryki, odkrywanie Barańczaka [wraz z prof. Ewą Rajewską], w: Ameryka Barańczaka, pod red. S. Karolak i E. Rajewskiej, Kraków 2018, s. 7–17.

„To nie jest poezja w całym słowa tego znaczeniu”. Pieśni żałobne getta Izabeli Gelbard „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2018, 32 (52), s. 113–128.

Od Collegium Maius do… Collegium Maius. Topograficzna historia poznańskiej polonistyki, w: Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), t. 2, pod red. S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak i A. Piotrowicz, Poznań 2019.

2020 – stypendium naukowe Rektora UAM dla nauczycieli akademickich.

2018 – Nagroda „Praeceptor Laureatus” Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — dla najlepszego dydaktyka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

2018 – nagroda Rektora UAM: indywidualna II stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

2017 – nagroda Rektora UAM: zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej.

2015 – nagroda Rektora UAM: indywidualna II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej.

2014 – nagroda Rektora UAM: zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

2012 – praca doktorska wyróżniona przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

2010 – stypendium Funduszu Stypendialnego im. Prof. Władysława Kuraszkiewicza.

Prowadzi zajęcia obowiązkowe i fakultatywne na studiach dziennych i zaocznych:

  • Historia literatury polskiej po 1918 roku
  • Wiedza o kulturze
  • Polska literatura najnowsza
  • Literatura polska wobec Zagłady
  • Proza polska XX i XXI wieku
  • Warsztat polonisty: Czytanie

skarolak@amu.edu.pl

Dyżury (pokój 239):

  • dla pracowników: środa 11.00 – 12.00 (lub po zakończeniu Rady Dziekańskiej),
  • dla studentów: środa 9.30 – 11.00.