dr Wojciech HOFMAŃSKI

Dr Wojciech Hofmański ubrany w granatową marynarkę, białą koszulę i brązową kamizelkę stoi w holu głównym Collegium Maius, jedną rękę trzyma w kieszeni, drugą opiera o balustradę.

Adiunkt, absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, polonista, językoznawca, glottodydaktyk. Laureat konkursu stypendialnego Fundacji UAM (2012) i czterokrotny stypendysta na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, rady „Biuletynu Polonistycznego” przy IBL PAN oraz Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”. W latach 2013–2017 pracownik Katedry Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola. Od 2017 roku związany z Instytutem Filologii Polskiej UAM. Prowadzi badania obejmujące psycholingwistykę, lingwistykę kontaktową, a także glottodydaktykę polonistyczną. Przedmiotem zainteresowania uczynił fenomen interkomprehensji oraz problematykę interakcji pokrewnych lingwokultur. Prowadził Letnią Szkołę Języka Polskiego w rosyjskim Krasnodarze (Stowarzyszenie „Bristol”, Ambasada RP w Moskwie; lipiec 2019). Był pomysłodawcą stworzenia Akademii Doskonalenia Adekwatności Mowy PoLskiej ADAM PL – bazy materiałów glottodydaktycznych w otwartym dostępie – oraz kierownikiem przygotowanego w tym celu międzynarodowego projektu (Chiny, Francja, Ukraina; grant NAWA, program Promocja Języka Polskiego; 2021). Uczestniczył w letnich szkołach w Niemczech (2018) i na Białorusi (2019). Jest redaktorem naukowym serii AdaM Uczy – Adam Mickiewicz University Textbooks (Wydawnictwo Naukowe UAM), a także publicystą czeskiego kwartalnika „Demokratický střed”. Jest kierownikiem Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. W wolnych chwilach chętnie podróżuje pociągami po Europie Środkowej.

[ENGLISH]

An assistant professor at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University since 2017. Polish philologist and a linguist, a member of the Polish-Czech Academic Association (Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe), a member of the editorial board of “Biuletyn Polonistyczny” and the “Bristol” Association of Polish Teachers. His research interests include psycholinguistics, contact linguistics, and Polish glottodidactics, focusing on an intercomprehension phenomenon and interactions between related linguacultures. Graduate of the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University; awarded a scholarship by the Foundation of Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland) and four-time scholarship winner at Charles University Faculty of Arts and Philosophy (Prague, Czech Republic). From 2013 to 2017, he worked as an assistant professor at the Department of Central European Studies at Charles University. He ran the Polish Language Summer School in Krasnodar, Russia (Bristol Association, Embassy of the Republic of Poland in Moscow; July 2019) and participated in summer schools in Germany (2018) and Belarus (2019). He was the originator of the Academy for Improving Polish Language Skills ADAM PL (Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy PoLskiej ADAM PL) – a database of open access learning materials – and the manager of an international project prepared for this purpose (China, France, Ukraine; NAWA grant, Promotion of the Polish Language programme; 2021). Since 2022, he has been the head of the Center of Polish Language and Culture for International Students at Adam Mickiewicz University and the editor of the series AdaM Uczy [Adam Teaches] – Adam Mickiewicz University Textbooks (Wydawnictwo Naukowe UAM). He is also a columnist for the Czech quarterly journal „Demokratický střed.” He enjoys traveling by train around Central Europe in his limited free time.

Książki:

 • Hofmański W.: Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022. 159 ss. ISBN 978-83-232-3966-6 (druk); 978-83-232-3967-3 (pdf).
 • Hofmański W.: Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian. Praha, Karolinum, 2014. 210 ss. ISBN 978-80-246-2610-9.
 • Graf M., Hofmański W., Graf P. (red.): Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Poznań, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2018. 316 ss. ISBN 978-83-952947-0-9.
 • Hofmański W., Lin X., Siegień, R.: Odkryj Chiny. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego B2-C1. Przewodnik turystyczno-kulturowy, red. Mao Yinhui, Pekin, The Commercial Press, 2023. 262 ss. ISBN 978-7-100-22198-6.
 • Artykuły:

 • Hofmański W., Pospiszil-Hofmańska K.: Interkomprehensja – interferencja – integracja, Poznańskie Studia Slawistyczne, 2022, nr 23, s. 153–171.
 • Hofmański W.: Świadomość i intuicja językowa w perspektywie fenomenu interkomprehensji, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, No 4031, Slavica Wratislaviensia, 2021, nr 174, s. 123–136. https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.10
 • Hofmański W.: Jak (z)rozumieć obcy język pokrewny? Słowiańska adaptacja „techniki siedmiu sit” (na materiale czesko-polskim), Socjolingwistyka, 2020, nr 34, s. 215–230. PL ISSN 0208-6808 E-ISSN 25-0468.
 • Hofmański W., 2019, Polish Glottodidactics vs The Crisis in Humanities. Diagnoses and Prognoses, in: Juliana Chakrova (red.): Paisii Hilendarski University of Plovdiv – Bulgaria, Research Papers, Vol. 56, Book 1, Part A, 2018 – Languages and Literature, Plovdiv, UI Paisii Hilendarski, s. 613–623 (ISSN 0861-0029)
 • Hofmański W.: Leksykalno-komunikacyjne aspekty słowiańskiej interkomprehensji, Prace Językoznawcze, 2019, nr 21/2, s. 57–70. ISSN 1509-5304
 • Hofmański W.: Śląszczyzna w perspektywie współczesnych metod badawczych. Postępy i postulaty, Postscriptum Polonistyczne, 2019, nr 23, s. 77–87. ISSN 1898-1593.
 • Hofmański W.: Adaptacja i porozumienie. Komunikacja dwujęzyczna w Europie Środkowej, Slavia Occidentalis, 2018, nr 75/1, s. 31–42. ISSN 0081-0002
 • Hofmański W.: Ewolucja świadomości językowej Czechów po 1989 roku. Bohemistyka, 2016, nr 2, s. 169–180. ISSN 1642-9893
 • Hofmański W.: Język – tożsamość – komunikacja. Slavia Occidentalis, 2015, nr 72/1, s. 27–38. ISSN 0081-0002
 • Hofmański W.: Pop(lingwo)kultura – lingwistyka kontaktowa jako kolaż dyscyplin. Postscriptum polonistyczne, 2015, nr 15, s. 27–44. ISSN 1898-1593.
 • Hofmański W.: Od filologii narodowej do „interpolonistyki”? Kwartalnik językoznawczy, 2012, nr 4. ISSN 2081-5441.
 • Hofmański W.: Języki w kontakcie: Fenomen słowiańskiej komunikatywności. Slavia Occidentalis, 2012, nr 69, s. 91–108. ISSN 0081-0002.
 • Hofmański W.: Kognitywne i slawistyczne aspekty glottodydaktyki: Czeski student wobec pułapek komunikatywności. Poznańskie Studia Polonistyczne, seria językoznawcza, 2012, nr 19, s. 175–187. ISSN 1233-8672.
 • Hofmański W.: R. Večerka, Jazyky v komparci. Nástin české jazykovĕdné slavistiky v mezinárodním kontekstu – recenzja. Porównania. Komparatystyka i pisanie historii I. 2011, nr 8, s. 215–216. ISSN 1733-165X.
 • Hofmański W.: O językoznawstwie i mistycyzmie albo o powodach, dla których językoznawstwo ma ojczyznę. Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe, 2010, nr 6. ISSN 1895-4901.
 • Hofmański W.: St. Gajda (r), Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej – recenzja. Porównania. Komparatystyka i pisanie historii I. 2010, nr 7, p. 243-244. ISSN 1733-165X.
 • Hofmański W.: Język nie-zwykły w przekładzie. Slavia Occidentalis, 2010, nr 67, s. 21–29. ISSN 0081-0002.
 • Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Hofmański W.: Imiona prażan wobec procesów internacjonalizacji i interakcji lingwokultur, w: M. Graf, W. Hofmański, P. Graf (red.): Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Poznań, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2018, s. 221–229. ISBN 978-83-952947-0-9.
 • Hofmański W., Pospiszil K.: Pragmakulturowe granice gościnności, w: A. Dziadek, M. Glosowitz, K. Szopa (red.): Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2018, s. 299–312. ISBN 978-83-66076-16-7.
 • Hofmański W.: Komunikatywność międzyjęzykowa a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej, w: J. Tambor (red.), Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, T.6. A. Achtelik, K. Graboń (red.), W kręgu (glotto) dydaktyki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 177–189. ISBN 978-83-226-3586-5 (druk). ISSN 978-83-226-3587-2 (pdf)
 • Hofmański W.: O potrzebie badań nad słowiańską komunikatywnością. w: M. Benešová, R. Rusin Dybalska, L. Zakopalová (red.) Proměny polonistiky: tradice a výzvy polonistických studií. Praha, Karolinum, 2014, s. 199–208. ISBN 978-80-246-2732-8.
 • Hofmański W.: Językoznawstwo a promocja kultury polskiej poza granicami kraju. w: A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska (red.), Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2013, s. 111–119. ISBN 978-80-7465-082-6.
 • Hofmański W.: Polszczyzna a Słowianie: Wymowa w perspektywie procesu glottodydaktycznego. w: SLAVICA IUVENUM XII. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. 86–93. ISBN 978-80-7368-931-5.
 • Hofmański W.: Januszkiewicz M.: Zwrot lingwistyczny a postdyscyplinarność. w: I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn, Zakład poligraficzny UWM, 2011, s. 244–253. ISBN 978-83-61605-52-2.
 • Hofmański W.: Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky: Český student versus pasti komunikativnosti. w: L. Janovec, E. Hájková, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Maciołek (red.), Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno, Tribun EU, 2010, s. 213–222. ISBN 978-80-7399-995-7.
 • Hofmański W.: Nauczanie słownictwa w procesie polonistycznego kształcenia osób czeskojęzycznych. w: SLAVICA IUVENUM XI. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 281–288. ISBN 978-80-7368-931-5.
 • Eseje, artykuły polonoznawcze, publicystyka:

 • Hofmański W.: Kampaň na steroidech. Jak se bojuje o hlasy polských voličů, Demokratický střed, 2023 (12), nr 3, tł. Anna Plasová, s. 19–20. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Předvolební hry nad Vislou, Demokratický střed, 2023 (12), nr 1, tł. Anna Plasová, s. 19–20. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Otrávená Odra jako důsledek vládní ignorance, Demokratický střed, 2022 (11), nr 3, tł. Anna Plasová, s. 16–18. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Polsko ukázalo jinou tvář, Demokratický střed, 2022 (11), nr 2, tł. Anna Plasová, s. 19–20. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Talentovaný pan Kurski, Demokratický střed, 2022 (11), nr 1, tł. Anna Plasová, s. 14–15. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Donald Tusk vstoupil na minové pole, Demokratický střed 2021 (10), nr 3, tł. Anna Plasová, s. 16–18. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Rodinná hádka aneb O složitých vztazích v polské opozici, Demokratický střed, 2021 (10), nr 2, tł. Anna Plasová, s. 17–18. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Pan Kompromis stojí před první velkou zkouškou, Demokratický střed, 2021 (10), nr 1, tł. Anna Plasová, s. 16–17. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Kaczyński zahájil válku na všech frontach, Demokratický střed, 2020 (9), nr 4, tł. Anna Plasová, s. 11–13. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Kdo přijde po Kaczyńském? Hlásí se Zbigniew Ziobro, Demokratický střed, 2020 (9), nr 3, tł. Anna Plasová, s. 13–14. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Orel v koroně, Demokratický střed, 2020 (9), nr 2, tł. Anna Plasová, s. 11–13. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Případ Biedroń, Demokratický střed, 2020 (9), nr 1, tł. Anna Plasová, s. 21–22. ISSN 1805–6202
 • Hofmański W.: Vyprávět Polsko [esej], Revue Prostor, 2019,  nr  111, „Polsko a Maďarsko: Nové mýty, staré hrozby”, tł. Anna Plasová, s. 135–138. ISSN 0862–7045
 • Hofmański W.: Polský volební maraton pokračuje bitvou o prezidentský palác, Demokratický střed 2019 (8), nr 4, tł. Anna Plasová, s. 30–31. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Polské volební rošády, Demokratický střed, 2019 (8), nr 3, tł. Anna Plasová, s. 10–11. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Nevydařená stávka polských učitelů, Demokratický střed 2019 (8), nr 2, tł. Anna Plasová, s. 7–8. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Když v zimě přijde Jaro, Demokratický střed 2019 (8), nr 1, tł. Anna Plasová, s. 25–26. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Stručné dějiny polské levice, Demokratický střed 2018 (7), nr 4, tł. Anna Plasová, s. 15–17. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Kreativní legislativa ve jménu Práva a spravedlnosti, Demokratický střed 2018 (7), nr 3, tł. Anna Plasová, s. 11–12. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Polská opozice na čekané, Demokratický střed, 2018 (7), nr 2, tł. Anna Plasová, s. 17–18. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Andrzej Duda – notář Práva a spravedlnosti, Demokratický střed, 2018 (7), nr 1, tł. Anna Plasová, s. 8–9. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Abeceda PiS aneb praktický průvodce po polské politické scéně, Demokratický střed, 2017 (6), nr 4, tł. Anna Plasová, s. 9–11. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Řadový poslanec Jarosław Kaczyński, Demokratický střed, 2017 (6), nr 3, tł. Anna Plasová, s. 20–22. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Polsko se mění i bez uprchlíků, Demokratický střed, 2017 (6), nr 1, tł. Anna Plasová, s. 13–14. ISSN 1805–6202
 • Hofmański, W.: Potraty jako kouřová clona, Demokratický střed, 2016 (5), nr 4, tł. Anna Plasová, s. 13–14. ISSN 1805–6202
 • Polsko-česká vědecká společnost / Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe'
 • Společnost přátel Lužice [Towarzystwo Przyjaciół Łużyc z siedzibą w Pradze
 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
 • 2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej BJP/PJP/2022/1/00034/U

  członek zespołu wraz z dr I. Wieczorek, prof. UAM dr hab. M. Zduniak Wiktorowicz; kierownik: dr O. Bambrowicz

 • 2022, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • ID-UB 071/06/POB5/0041 – Konkurs: Nr: 071 z dnia 16.08.2022

 • 2021, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • ID-UB 018/01/POB5/0004 – Konkurs: Nr 018 z dnia 07.04.2021

 • 2021, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • ADAM PL – Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej – kierownik

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej PJP/PJP/2020/1/00005/U

 • 2017, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy
 • PROGRES Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury – członek zespołu badawczego