Filologia polska jako obca

Filologia polska jako obca to kierunek studiów adresowany do obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę Polski. Kandydaci powinni posługiwać się językiem polskim na poziomie A2.

Filologia polska jako obca
Polish Studies for International Students
波兰语言学作为外语
Польская филология как иностранная
Польську філологією як іноземну

Na filologii polskiej jako obcej student intensywnie ćwiczy umiejętności językowe na lektoratach języka polskiego, a także poznaje literaturę i kulturę polską.

PROGRAM STUDIÓW

Już na I roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek dydaktycznych: przekładową lub glottodydaktyczną.


ŚCIEŻKA PRZEKŁADOWA

Ścieżka przekładowa przygotuje Cię do podjęcia pracy tłumacza tekstów użytkowych i literackich z języka polskiego, jak i będzie podstawą do dalszego kształcenia w kierunku zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego.

W obrębie ścieżki przekładowej prowadzone są przedmioty: Translatorium I, Czytanie międzykulturowe i Translatorium II.


ŚCIEŻKA GLOTTODYDAKTYCZNA

Ścieżka glottodydaktyczna pozwoli uzyskać kompetencje pomocne w prowadzeniu lektoratu języka polskiego dla początkujących i podjęciu roli ambasadorów kultury polskiej poza granicami Polski.

W obrębie ścieżki glottodydaktycznej prowadzone są przedmioty: Polszczyzna w ujęciu glottodydaktycznym oraz Warsztat lektora/lektorki.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Informacja dla studentów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej studiujących na kierunku filologia polska jako obca, chcących ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za studia.

Studentów studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązują, zgodnie z polskim prawem, opłaty za studia, będące ekwiwalentem kosztów kształcenia. Rektor UAM może zwolnić studenta z opłat za studia lub obniżyć opłatę w przypadku trudnej sytuacji materialnej studenta, przede wszystkim w sytuacji, gdy dochody gospodarstwa domowego kształtują się na odpowiednio niskim poziomie. Opłata za studia uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, rozumianego jako studenta, małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (żyjących w jednym gospodarstwie domowym).


KONTAKT

Opiekun Studenta Obcokrajowca w IFP
dr Wojciech Hofmański
wh@amu.edu.pl

Koordynatorka kierunku
prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
mzduniak@amu.edu.pl


REKRUTACJA

Zostań studentem filologii polskiej jako obcej

Link do systemu rekrutacji


STUDIA MAGISTERSKIE

program studiów II st.

Znajdź nas na Facebook