Filologia polska

Filologia polska to kierunek prowadzony na obu stopniach studiów.

Jeśli czujesz się humanistą, lubisz czytać, ale jednocześnie myślisz o zdobyciu wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci zdobyć pewny zawód i znaleźć dobrą pracę, filologia polska jest kierunkiem dla Ciebie.

Możesz połączyć swoją pasję z rozsądnym myśleniem o zawodowej przyszłości.

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW

Na studiach licencjackich kształcimy nauczycieli języka polskiego, logopedów, dziennikarzy, wydawców, specjalistów komunikacji reklamowej i marketingu. Dajemy możliwość rozwoju tym, którzy chcieliby zajmować się pisaniem nie tylko użytkowo, np. jako copywriterzy, ale także artystycznie – jako poeci, prozaicy i eseiści.

Oferowane specjalności

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Specjalność na studiach licencjackich wybierana jest pod koniec I semestru I roku studiów.

artystycznoliteracka – adresowana jest do studentek i studentów zainteresowanych literaturą i kulturą współczesną – rozmową o niej, współuczestnictwem w niej oraz jej współtworzeniem. Zajęcia mają charakter praktyczny – stanowią zachętę do podjęcia własnych prób literackich i krytycznych, a także do udziału w życiu literackim Poznania, oraz teoretyczny – łączą historię i teorię polskiej literatury z czytaniem literatury powszechnej, wiedzą o życiu artystycznym oraz szeroko rozumianymi kontekstami literatury współczesnej: psychologicznymi, popkulturowymi, offowymi, filmowymi...

dziennikarska – to propozycja dla osób kreatywnych, odważnych, otwartych na świat i ludzi, interesujących się mediami, nowoczesną komunikacją, ale też językiem polskim i kulturą. Podstawą nauczania w programie specjalności dziennikarskiej jest połączenie dwóch równoległych ścieżek – teoretycznej i praktycznej. Ścieżka teoretyczna to wykłady wraz z ćwiczeniami, które tworzą bazę dla kolejnych poziomów uczenia się studentów. Ścieżka praktyczna natomiast to uczestnictwo studentów w zajęciach w redakcjach dziennikarskich, a także praktyki i staże, które pozwalają studentom nie tylko zweryfikować wiedzę zdobytą na zajęciach, ale też zdobyć doświadczenia i nowe umiejętności, co tworzy fundament ich przyszłej pracy zawodowej.

komunikacja medialna – specjalność oferuje trening kompetencji miękkich, warsztaty z zakresu komunikacji reklamowej oraz marketingu, blok zajęć z zakresu współczesnej kultury mediów, blok zajęć poświęconych komunikacji językowej, reklamie i copywritingowi. Studenci poznają historię i teorię mediów, warsztat mediologa, semiotykę kultury, kulturę popularną, językowe podstawy copywritingu, kreatywne aspekty reklamy, Content Marketing, zarządzanie marką, wybrane aspekty autoprezentacji.

logopedyczna – student po ukończeniu I i II stopnia specjalności logopedycznej uzyskuje pełne uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy. Praktyki (terapia zaburzeń mowy i języka u dzieci) odbywają się w przedszkolu lub w szkole podstawowej, w gabinecie logopedycznym lub w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Przykładowe przedmioty: Podstawy foniatrii i audiologii, Emisja głosu, Elementy neurologii wieku rozwojowego, Diagnoza i terapia dyslalii, Diagnoza i terapia dysleksji, Diagnoza i terapia afazji dziecięcej, Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm.

nauczycielska – uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej uzyskuje się po ukończeniu zajęć specjalnościowych na obu stopniach. Warunkiem kontynuacji specjalności nauczycielskiej na studiach magisterskich jest jej ukończenie na studiach licencjackich. Zajęcia specjalnościowe służące osiągnięciu efektów kształcenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, w tym osoby prowadzące równocześnie zajęcia w szkołach, oraz przez nauczycieli – opiekunów praktyk.

wydawnicza – program specjalności wydawniczej łączy w jednym procesie dydaktycznym uniwersytecką wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i kultury języka polskiego z kształceniem umiejętności obsługi komputerowych programów edytorskich i graficznych (niezbędnych współcześnie do prac redakcyjnych) oraz ze zdobywaniem wiedzy o zasadach funkcjonowania instytucji wydawniczych (podstawach prawnych działalności wydawnictw, ekonomii i finansach firm wydawniczych, zagadnieniach marketingu – strategii reklamy i sprzedaży książki). Przedmioty zawodowe prowadzone są przez wydawców i specjalistów zatrudnionych na co dzień w wiodących wydawnictwach poznańskich. Ważnym elementem dopełniającym program specjalności i umożliwiającym ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności wyniesionych z zajęć są praktyki zawodowe.

Dowiedz się więcej o specjalnościach:

ARTYSTYCZNOLITERACKA

DZIENNIKARSKA

KOMUNIKACJA MEDIALNA

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

WYDAWNICZA

Oferowane języki

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język hiszpański

Student sam dokonuje wyboru lektoratu, który rozpoczyna się w II semestrze studiów i może trwać od jednego do czterech semestrów, zależnie od poziomu. Poziom zajęć określany jest podczas testu diagnozującego. Po ukończeniu lektoratu student przystępuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2.

Plan zajęć

Student samodzielnie układa swój plan zajęć podczas rejestracji na przedmioty w systemie USOSweb. Z dostępnej puli terminów zajęć z danego przedmiotu wybiera się jedną grupę. Dzięki temu na różne przedmioty chodzimy razem z różnymi osobami z naszego roku - możemy poznać naprawdę wielu nowych ludzi!

Przykładowe harmonogramy zajęć (wszystkie dostępne grupy) można znaleźć tutaj.

Kim możesz zostać?

Gdzie możesz pracować?

Po ukończeniu studiów licencjackich możesz studiować dalej.

Zobacz program studiów magisterskich filologii polskiej.

Zostań studentem filologii polskiej!

Rekrutuj się na studia.

Kontakt

mgr

Anna Stabrowska

Sekretarz komisji rekrutacyjnej

Znajdź nas na Facebook