Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Instytut Filologii Polskiej wspólnie z Instytutem Filozofii oferuje interdyscyplinarny kierunek studiów, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych do nauczania języka polskiego i etyki w szkołach podstawowych i średnich (po ukończeniu studiów II st.).

  • Studiując jeden kierunek, poznasz różne wymiary humanistyki (literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofię, dydaktykę etyki i języka polskiego, psychologię, pedagogikę) i uzyskasz uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów.
  • Studiując, znajdziesz się w przestrzeni myśli mającej wielowiekową tradycję, kształcić Cię będzie kadra naukowa z różnych Instytutów UAM.
  • Studiując, zrozumiesz, że interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyja rozwijaniu indywidualnych aspiracji, że dla wykładowców ważne są Twoje pomysły i odkrycia naukowe.
  • Kończąc studia, staniesz się nauczycielem języka polskiego i etyki oraz uzyskasz możliwość realizacji kariery w wielu dziedzinach, w tym naukowej, pracy z młodzieżą i programowaniu edukacji.

Program studiów

Zobacz program studiów

Oferowane języki

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język hiszpański

Student sam dokonuje wyboru lektoratu, który rozpoczyna się w II semestrze studiów i może trwać od jednego do czterech semestrów, zależnie od poziomu. Poziom zajęć określany jest podczas testu diagnozującego. Po ukończeniu lektoratu student przystępuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2.

Rekrutacja

Zostań studentem polonistyczno-filozoficznych studiów nauczycielskich!

System Internetowej Rekrutacji

Kompetencje absolwenta kierunku

Absolwent/ka polonistyczno-filozoficznych studiów nauczycielskich I stopnia zna w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię z zakresu etyki, filozofii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz ich kontekstów, podstawowe problemy współczesnych dyscyplin – filozofii i etyki, współczesnego języka polskiego i jego historycznego rozwoju, oraz zagadnienia z zakresu narracji filozoficznej, poetyki i teorii literatury. Ponadto wykazuje się znajomością wybranych zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej i dydaktyk przedmiotowych etyki / filozofii i języka polskiego, podstawowych zagadnień w zakresie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej oraz zasad współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę, a także celów, organizacji i prawno-ekonomicznego funkcjonowania instytucji edukacyjnych.

Absolwent/ka wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i wykorzystuje informacje dla celów badawczych. Formułuje własne stanowisko w ważnych sprawach dotyczących kultury, życia społecznego, zawodowego i instytucjonalnego. Rozpoznaje i ocenia sytuacje moralne. Wykorzystuje metody i techniki diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej oraz zasady współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę.

Absolwenci polonistyczno-filozoficznych studiów nauczycielskich I i II st. posiadają kompetencje uprawniające do podjęcia pracy nauczyciela dwóch przedmiotów: języka polskiego i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia magisterskie

By zdobyć kwalifikacje umożliwiające pracę jako nauczyciel etyki i języka polskiego, konieczne jest ukończenie studiów magisterskich. Zobacz program studiów II stopnia.

Znajdź nas na Facebook