prof. dr hab. Tomasz LISOWSKI

 • Spis publikacji
  Monografie


  2018
  Przekłady Jakuba Wujka w odnowie leksyki Nowego Testamentu gdańskiego (1606). Ujęcie dystrybucyjno-kontekstowe. Wydawnictwo Rys, Poznań 2018, ss. 295.

  2010
  Sola Scriptura. Leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym. Ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2010, ss. 534.

  2001
  Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku. Problemy wariantywności i normalizacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, ss. 112.

  1999
  Polszczyzna początku XVI wieku. Problemy wariantywności i normalizacji fonetyki i fleksji. Wydawnictwo WiS, Poznań 1999, ss. 301.

  Redakcja wydawnictw naukowych

  2020
  Verba multiplicia, veritas una. Prace dedykowane Profesor Alicji Pihan-Kijasowej. Tom 1-2. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020, ss. 404; ss. 382; (współredaktorzy: P. Michalska-Górecka, J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, A. Sieradzki).

  2022
  „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 29, 1, 2022.

  2018
  „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 25, 2, 2018.

  2015
  „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 22, 2, 2015.

  2011
  „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 18, 2, 2011.

  Artykuły, rozdziały w monografiach wieloautorskich, artykuły recenzyjne

  2023
  Dystrybucja tekstowa ekwiwalentów łac. massa, gr. φύραμα (Rz 11:16, 1Kor 5:6, Gal 5:9) w dwu redakcjach Nowego Testamentu Jakuba Wujka (1593 i 1599) na tle pozostałych polskich przekładów renesansowych. Dwie strategie translacyjne. W: Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Bieńkowskiej. Red. D. Kowalska, A. Lenartowicz-Zagrodna, M. Pietrzak, E. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s.71-87. DOI:10.18778/8331-152-4.06

  Polaryzacja semantyczna odpowiedników hebrajskiego rdzenia qrn (Ex 34:29–30,35) w polskich renesansowych przekładach biblijnych. W: Nazwa – styl – tekst. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Umińskiej-Tytoń. Red. A. Gajda, A. Pawłowska-Kościelak, R. Zarębski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s.247-266, ISBN 978-83-8331-130-2. DOI:10.18778/8331-130-2.17

  Kilka uwag o łączliwości przymiotników dymensywnych z wybranymi nazwami części ciała w języku polskim i chińskim. „Język. Religia. Tożsamość”, 27, 1, 2023, s. 115-124; (współautor: Dominika Bosek). DOI:10.5604/01.3001.0053.7712

  Polish equivalents of Greek έκκλησία ‘a (religious) congregation’, μετάνοια ‘repentance’, μετανοέω ‘to repent’, βάπτισμα ‘a dipping or sinking’, βαπτίζω ‘to dip, sink’ in Renaissance Nontrinitarian renderings of the New Testament as lexical determinants of the confessional community of the Polish Brethren. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 57, 2023, s.11-32. DOI:10.18778/0208-6077.57.01

  Reinterpretacja semantyczna gr. προσήλυτος (łac. proselytus, advena) w polskich renesansowych przekładach Nowego Testamentu. „Clavibus Unitis” 12, 2, 2023, s. 71-80. < https://www.acecs.cz/media/cu_2023_12_02_lisowski.pdf>

  2022
  Wybrane rzeczownikowe neologizmy w łacińsko-polskim "Lexiconie" Jana Mączyskiego (1564) jako przejaw procesu intelektualizacji polszczyzny. Rekonesans leksykochronologiczny. W: Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje. Red. A. Słoboda, M. Kuźmicki. Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2020, s.73-84; (współautor: Jolanta Migdał).

  Polski leksem zakonnik w Biblii gdańskiej (1632) a czeski leksem zákonník w Biblii kralickiej (1579-1594). Studium przypadku w kontekście za gadnienia leksykalnej za leżności filiacyjnej przekładu polskiego od czeskiego. „Bohemistyka” 2022, z. 3, s. 393-412. DOI:10.14746/bo.2022.3.5

  Recenzja: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka „okołowirusowa”. Szkice językowo-kulturowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 169. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 29, 1, 2022, s. 227-232. DOI:10.14746/pspsj.2022.29.1.15

  Zakres polaryzacji leksykalnej dwu nowotestamentowych polskich przekładów jezuickich (Nowy Testament z 1593 i Nowy Testament Biblii z 1599) na przykładzie arbitralnie wybranego wycinka leksyki. Rekonesans badawczy. „Clavibus Unitis” 11, 2, 2022, s. 47-64.

  2021
  Leksemy pokuta i pokutować w Nowym Testamencie Biblii Gdańskiej (1632) jako przejaw oddziaływania wzorca czeskiej Biblii Kralickiej (1579-1593) (na tle polskiej renesansowej tradycji przekładowej). W: Styl jako kategoria badawcza języków, tekstów i kultur słowiańskich, vol. 2, red. W. Śliwiński, A. Račáková, G. Olchowa, Vydavateľstvo Belianum, Banská Bystrica 2021, s. 92-105.

  Nowy Testament Jakuba Wujka z 1593 roku wobec leksyki charakterystycznej Nowego Testamentu Biblii brzeskiej z 1563 roku. Analiza kwantytatywno-kontekstowa. „Clavibus Unitis” 10, 2, 2021, s. 85-96.

  Polskie ekwiwalenty greckiego leksemu γάμος w Nowym Testamencie Biblii Leopolity (1561) – swadziebny, gody, wesele – a problem stratyfikacji chronologicznej leksyki tego przekładu. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 16, 2021, s.105-116. DOI:10.24917/20831765.16.9

  2020
  A Phonological–Graphemic Approach to the Investigation of Spelling Functionality, with Reference to Early Modern Polish. W: Advances in Historical Orthography, c. 1500–1800. Red. M. Condorelli, Cambridge University Press, Cambridge 2020, s. 16-45, DOI:10.1017/9781108674171.002

  Jaką postać przybiera bestia (Ap 13.2) w polskich renesansowych przekładach biblijnych, a jaką w przekładach współczesnych? Uwagi na temat techniki przekładu realiów biblijnych. W: Dialog z tradycją. T. 8: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś. Red. M. Puda-Blokesz, M. Ryszka-Kurczab. Collegium Columbinum, Kraków 2020, s. 265-283.

  Leksem bojowisko jako ekwiwalent hebrajskiego milchamah (1Sm 14,20) i greckiego halōn (Mt 3,12) w Biblii Leopolity (1561) a problem stratyfikacji chronologicznej tekstu tego przekładu. W: Verba multiplicia, veritas una. Prace dedykowane Profesor Alicji Pihan-Kijasowej. Tom 1. Red. T. Lisowski, P. Michalska-Górecka, J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, A. Sieradzki. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020, s. 295-312.

  Bohemizm semantyczny mięśny (2Cor 3:3, gr. σάρκινος) wobec problemu leksykalnej relacji między Biblią gdańską (1632) a Biblią kralicką (1593). „Clavibus Unitis” 9, 2, 2020, s.1-10.

  Leksem drabant (Act 23,23) w Nowym Testamencie Biblii gdańskiej (1632) w przekładzie Daniela Mikołajewskiego. „Roczniki Humanistyczne” 68, 2, 2020, s. 97-122. DOI:10.18290/rh20686-6

  Sylwetka lingwistyczna Symeona Połockiego (1628–1680), humanisty pogranicza polsko-ruskiego. „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2020, z. 6, s. 251-265. DOI:10.31743/teka.13365

  Artykuł recenzyjny: Czeski odrodzeniowiec przekłada Pismo Święte. „Bohemistyka” 2020, z. 1, s.135-138. DOI:10.14746/BO.2020.1.8

  2019
  Demasculinisation of the Biblical Message. Polish Equivalents of the Greek Phrase τέκνα τοῦ Θεοῦ ‘Children of God’ in the Renaissance Translations of the New Testament into Polish. „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii / Slavia. The Journal for Slavic Philology” 88, 2019, z. 4, s. 440-452.

  The Lexis of the Gdańsk Bible. W: Word of God, Words of Men: Translations, Inspirations, Transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance. Red. J. Pietrzak-Thébault. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, s. 281-302.

  Atrybuty ziemi w momencie tworzenia. Ekwiwalenty hebrajskiego תהו ובהו (Gen 1,2) i ich wartość semantyczna w polskich renesansowych przekładach biblijnych. W: Studia hebraica. Księga pamiątkowa. Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej. Red. M. Zając, I. Kida. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 189-206.

  Ekwiwalenty hebrajskiego tohu vavohu (Gen 1:2) w wybranych polskich i koreańskich przekładach biblijnych. „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia” 2018/2019, s. 293-304.

  2018
  Hiponimizacja polskich ekwiwalentów greckich leksemów z pola semantycznego DZIECKO w Nowym Testamencie Biblii Jakuba Wujka (1599). W: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. Ad honorem Professoris Marci Cybulski. Red. E. Woźniak, A. Lenartowicz-Zagrodna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2018, s. 183-200.

  Wojciech Ryszard Rzepka (1940-2008) – badacz dziejów języka polskiego. W: Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019). Tom 2: Językoznawstwo (po roku 1945). Red. A. Piotrowicz, S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, 2018, s. 287-302; (współautorzy: A. Pihan-Kijasowa, J. Migdał).

  Intelektualizacja i jej pochodne: standaryzacja i grafizacja jako czynniki kształtujące polszczyznę literacką w początkach ery typograficznej. W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. M. Pastuch, M. Siuciak. Wydawnictwo Uniwersystetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 109–125.

  Ekwiwalenty greckiego παιδαγωγός (Gal 3,24.25) w polskich renesansowych przekładach Nowego Testamentu. W: Wokół dziejów używania polszczyzny – wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne. Red. M. Hawrysz, M. Uździcka. „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2017. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018, s. 225–240.

  2017
  Ekwiwalenty greckich leksemów z pola semantycznego DZIECKO: παιδίον, τεκνίον oraz τέκνον jako form adresatywnych w polskich przekładach Nowego Testamentu tradycji protestanckiej. W: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku. Red. L. Mariak, J. Rychter. Uniwersytet Szczeciński, volumina.pl, Szczecin, 2017, s. 115-125.

  Językowa kreacja mężczyzny w Marcie Elizy Orzeszkowej. W: Aksjomaty i dylematy w życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej. Red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, 2017, s. 97-104; (współautor: J. Migdał).

  2016
  Ekwiwalenty greckiego leksemu ἀρσενοκοίτης (1Cor 6,9; 1Tim 1,10) w wybranych polskich renesansowych przekładach biblijnych. Ujęcie lingwistyczno-antropologiczne. „Slavia.  Časopis pro slovanskou filologii / Slavia. The Journal for Slavic Philology” 85, 2016, z. 3-4, s. 333-346.
  Ojcze nasz - przekład - modlitwa. Problem derytualizacji języka polskich translacji biblijnych. „Poradnik Jezykowy” 2016, z. 5, s. 7-27. < https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=442056>

  Niektóre ekwiwalenty łacińskiego filia w Psałterzu Dawidowym (1579) Jana Kochanowskiego. W: Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała. Red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak. Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2016, s. 155-163.

  Nowotestamentowe leksemy Biblii brzeskiej (1563), nieobecne w późniejszych przekładach translacyjnego kontinuum kalwińsko-luterańskiego, utrwalone w Biblii Jakuba Wujka (1599). W: W kręgu dawnej polszczyzny. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. Akademia Ignatium, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2016, s. 121-139.

  2015
  Achim iseul, koreański protest song z czasów dyktatury w przekładzie na polski. Dylematy tłumacza. W: „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów - Chiny, Korea, Japonia” 2015, s. 93-102.

  Wybrane leksemy wskazujące na relację filiacyjną między Nowym Testamentem Biblii gdańskiej (1632) a Nowym Testamentem Biblii kralickiej (1593) na tle średniej leksykalnej polszczyzny szesnastowiecznej. W: Języki słowiańskie w procesie przemian. Red. G. Olchowa, M. Balowski. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 2015, s. 95-106.

  Grafizacja polszczyzny u progu ery typograficznej (lata 1521 i 1522) – między konwencją a kreacją. „Slabeueo Yeongu. Issledovania po Slavianskim Jazykam” 20, 2, 2015, s. 43-56.
  2014.

  The lexis of the New Testament in the Brest Biblie (1563) as compared to select subsequent Renaissance translations of the Bible into Polish. The possible filiational relation with respect to lexis. „East European & Balkan Studies” 38, 3, 2014, s. 75-118.

  Delimitacyjno-semantyczne wykładniki graficzne renesansowej krytyki tekstu w Nowym Testamencie (1551, 1552) w przekładzie Stanisława Murzynowskiego. „Slavia Occidentalis” 72, 2014, s. 111-120.

  Problem leksykalnej relacji filiacyjnej między biblijnymi przekładami renesansowymi. Casus Nowego Testamentu Biblii Jakuba Wujka (1599) i Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563). „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 22, 2014, s. 119-137.

  2013
  An alphabetic writing sysytem as a perceptual filter in the aquisition of a foreign language. The case of Koreans studying Polish. “Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia” 2013, s. 193-200.

  Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka a tradycja polskiego stylu biblijnego. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 20 (40), 2, 2013, s. 119-131; (współautor: P. Wiatrowski).

  Relikty leksykalne szesnastowiecznej czeskiej Biblii kralickiej w Nowym Testamencie Biblii warszawskiej (1975). „Slavia Occidentalis” 69, 2013,  s. 157-177.

  Partykularyzm leksykalno-semantyczny. Wybrane przykłady z języka koreańskiego i ich ekwiwalenty w języku polskim. „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2012, 2013, s. 87-96.

  Leksem panna w znaczeniu ‘dziewica’ jako attributivum Marii, matki Jezusa, a polskie przekłady nowotestamentowe. W: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Tom 2. Red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk. Wydawnictwo Rys, Poznań, 2013, s. 273-287.

  Artykuł recenzyjny: Seria wydawnicza Libri librorum pod redakcją Katarzyny Meller i Wiesława Wydry. „Slavia Occidentalis” 69, 2013, s. 213-217.

  2012
  Desakralisierung der biblischen Botschaft? Die Hiphop - Fibel „Dobra Czytanka wg św. ziom'a Janka”, oder „Das Evangelium nach Johannes”. W: Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse. Red. A. Nagórko. Georg Olms Verlag, Hildesheim – Zürich – New York 2012, s. 57-71; (współautor: P. Wiatrowski).

  Polskie ekwiwalenty greckiego πασχα w trzech przekładach nowotestamentowych – w Biblii brzeskiej (1563), w Biblii Jakuba Wujka (1599) oraz w Biblii gdańskiej (1632). Trzy techniki translacyjne. W: Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa. Red. M. Pachowicz, K. Choińska. Tarnów 2012, s. 57-69.

  2011
  Konfucjanizm a językowa kategoryzacja rzeczywistości. Wybrane przykłady z języka koreańskiego. W: Język doświadczenia religijnego. Red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran. Szczecin 2011, s. 375-383.

  Nowe wobec dawnego. Słownictwo Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) a zasób leskykalny Słownika polszczyzny XVI wieku. W: Nasz język w przeszłości. Nasza przeszłość w języku. I. Kępka, L. Warda-Radys. Gdańsk 2011, s. 171-185.

  Wstęp. Wojciech Ryszard Rzepka – badacz dziejów języka polskiego. W: W. R. Rzepka, Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną. Opr. A. Pihan-Kijasowa. Poznań 2011, s. 9-32; (współautorzy: A. Pihan-Kijasowa, J. Migdał).

  2010
  Economic calculation and Polish alphabetic writing. W: Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia. Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Tokio. Rocznik 2009. Red. Tokimasa Sekiguchi. Tokio [Japonia] 2010, s. 195-204.

  Leksyka Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563) oraz Biblii Jakuba Wujka (1599) wobec zasobu leksykalnego Słownika polszczyzny XVI wieku. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 16 (36), 2010, s. 143-161.

  Leksykalizacja pisowni polskiej w dobie staro- i średniopolskiej jako problem badawczy. Uwagi na marginesie prac Władysława Kuraszkiewicza. W: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny. Red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz. Zielona Góra 2010, s. 149-166 (wpółautor: Marek Osiewicz).

  Czy z ilości wynika wartość? Uwagi nad leksyką Nowego Testamentu Biblii gdańskiej. W: Ilość – wielkość – wartość. Materiały konferencji 11-13 maja 2009 r. Red. E. Umińska-Tytoń. Łódź 2010, s. 251-266.

  O przekraczaniu granic. Koreańczycy uczący się języka polskiego. Pismo. W: Glottodydaktyka polonistyczna. Materiały konferencji naukowej „Dydaktyka języka polskiego jako obcego wobec zjawisk współczesnej kultury”. Szczecin 17 listopada 2009 r. Red. J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin 2010, s. 37-45.

  Czy Dobra Czytanka według św. ziom’a Janka przemawia? Komentarz lingwistyczny na podstawie wypowiedzi internautów. W: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku. Red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010, s. 79–87; (współautor: P. Wiatrowski).

  Zapożyczenia wśród regionalizmów w najnowszych słownikach języka polskiego. „Slavia Occidentalis” 67, 2010, s. 83-89 (współautorzy: A. Piotrowska-Wojaczyk, J. Migdał).

  Pisownia. Główne fazy rozwoju (propozycja rozdziału podręcznika do nauczania treści historycznojęzykowych na studiach I stopnia. „Kwartalnik Językoznawczy” 3–4, 2010.

  2009
  Dwa protestanckie przekłady Nowego Testamentu z 1606 i 1632 roku, autorstwa ks. Daniela Mikołajewskiego, wobec Biblii brzeskiej i Biblii Jakuba Wujka. Wybrane parametry kwantytatywne charakteryzujące leksykę. W: Język doświadczenia religijnego. T. 2. Red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska. Szczecin 2009, s. 29-42.

  Jak leksykalnie prawdę o zmartwychwstaniu wyraża Biblia brzeska (1563), Biblia Jakuba Wujka (1599) i Biblia gdańska (1632)? W: Język. Religia. Tożsamość. T. 3. Red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska. Gorzów Wielkopolski 2009, s. 51-63.

  2008
  Między doktryną a wiernością przekładu. Grecki leksem εκκλησία i jego polskie ekwiwalenty w protestanckich tłumaczeniach Nowego Testamentu z XVI i XVII w. W: Język doświadczenia religijnego. T. 1. Red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska. Szczecin 2008, s. 285-298.

  Rzeczownikowe hapakslegomena swoiste Nowego Testamentu Biblii gdańskiej – tradycja i nowoczesność. Ujęcie statystyczne. W: Tradycja a nowoczesność. Materiały z konferencji 14-16 maja 2007 r. Red. E. Woźniak. Łódź 2008, s. 89-99.

  Typologia błędów fleksyjnych Koreańczyków uczących się języka polskiego. W: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Red. W. Miodunka, A. Seretny. Kraków 2008, s. 159-168; (współautor: A. Mielczarek).

  Artykuł recenzyjny: Marek Osiewicz, Wariantywność leksemów w zakresie nieseryjnych zmian fonetycznych w listach polskich z 1. połowy XVI wieku. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2007, ss. 138. „Slavia Occicdentalis” 65, 2008, s. 167-171.

  2007
  Lingwistyczne i kulturowe uwarunkowania nauczania języka polskiego w Departamencie Polskim Hankuk University of Foreign Studies w Seulu. (Linguistic and cultural circumstances of teaching Polish at the Polish Department of Hankuk University of Foreign Studies in Seoul). W: Studia polonistyczne w Azji. Red. Cheong Byung Kwon. Yongin [Republika Korei] 2007, s. 117-128.

  Geneza imiesłowu reca w Kazaniach świętokrzyskich. Trzy modele interpretacji historycznojęzykowej. W: Amoenitates vel Lepores philologiae. Red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz. Kraków 2007, s. 175-184.

  Przekład biblijny a kontekst kulturowy. Greckie άρτος w Modlitwie Pańskiej po koreańsku. W: Język religijny dawniej i dziś. T. 3. Red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka. Poznań 2007, s. 401-407.

  Determinizm kulturowy a leksyka. Pięć powinności konfucjańskich a koreańskie nazwy stopni pokrewieństwa. W: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich. Red. J. Kemper-Warejko, E. Kaproń-Charzyńska. Toruń 2007, s. 401-413.

  2005
  Tradycja i nowatorstwo – demorfologizacja rodzaju w C., N. i Ms. lm. rzeczowników w trzech protestanckich edycjach Nowego Testamentu z 1563, 1606 i 1632 roku. W: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65 urodzin. Red. A. Pihan-Kijasowa, J. Migdał. Poznań 2005, s. 249-263.

  2004
  The beginning of the typographical era in Poland. „Journal of Central & East European Studies” [The Korean Association of the Central and East European Studies. Seoul, Republika Korei] 6, 2, 2004, s. 139-165.

  Yeoucheoreom gyohwalhan czyli chytry jak lis. Kilka uwag o genezie polskich i koreańskich frazeologizmów. W: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin. Red. J. Liberek. Poznań 2004, s. 189-196.

  Ideografizacja polskiego pisma a interpretacja historycznojęzykowa albo co wiemy o dawnym polskim systemie graficznym. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 60, 2004, s. 17-28.

  2003
  Structure of linguistic norms in 16th century Polish. „Seullabeueo Yeongu” [Hanguk Seullabeueo Hakhwe; Koreańskie Towarzystwo Slawistów. Seul, Republika Korei] 8, 2003, s. 69-86.

  Polish printed book and the developing of Polish spelling system. „East European Studies” [East European and Balkan Institute. Center for International Area Studies Hankuk University of Foreign Studies. Seul, Republika Korei] 12, 1, 2003, s. 111-135.

  Ideagraphization of the Polish writing system and the historical linguistic interpretation i.e. what we know about the old Polish spelling system. „Journal of Central & East European Studies” [The Korean Association of the Central and East European Studies. Seoul, Republika Korei] 5, 2, 2003, s. 89-112.

  2002
  Fleksyjne ślady normy rękopisów w dwu edycjach Żywota Pana Jezu Krysta z 1522 roku. W: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 8. Red. M. Białoskórska, L. Mariak. Szczecin  2002, s. 379-387.

  Język Biblii warszawskiej, współczesnego przekładu Pisma św., wobec tradycji. W: Język polski. Współczesność. Historia. T. 2. Red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda. Lublin 2002, s. 123-140.

  W drodze do doskonałości. Uwagi o leksyce protestanckich przekładów Biblii. W: O doskonałości. Cz. 1. Red. A. Maliszewska. Łódź 2002, s. 271-282; (współautor: J. Migdał).

  Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. W: Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 1. Red. M. Białoskórska, W. Książek-Bryłowa, W. R. Rzepka. Szczecin 2002, s. 209-219; (współautor: J. Migdał).

  2001
  Leksykalne osobliwości szesnastowiecznych przekładów Biblii w świetle tłumaczeń Jakuba Wujka. W: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. T. 1. Red. A. Ceglińska, Z. Staszewska. Łódź 2001, s. 277-86; (współautor: J. Migdał).

  Historyja o Szczęściu a o Swejwoli (1522) a Fortuny i cnoty różność (1524) – dwa ujęcia normatywne. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 8 (28), 2001, s. 53-71.

  1999
  Fleksyjne warianty bohemizujące wobec normy tekstu Żywota Pana Jezu Krysta z 1522 roku w redakcji Jana Sandeckiego. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 5, 1999, s. 85-92.

  Nuda - jej językowy rodowód. W: Siva rerum. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70 rocznicę urodzin. Red. M. Borejszo, S. Mikołajczak. Poznań 1999, s. 218-226.

  1998
  Fonetyczne warianty o charakterze bohemizującym wobec normy tekstu Żywota Pana Jezu Krysta z 1522 roku w redakcji Jana Sandeckiego. W: Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin. Red. M. Borejszo, S. Mikołajczak. Poznań 1998, s. 205-220.

  Żywotność słownictwa osobliwego staropolskich psałterzy w XVI wieku. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 5 (25), 1998, s. 73-82; (współautor: J. Migdał).

  1997
  Osobliwości językowe pieśni wielkopostnych. W: Wielkanoc w polskiej kulturze. Red. M. Borejszo. Poznań 1997, s. 77-90.

  Psy szczekają. O języku Psów Władysława Pasikowskiego. W: Poloniści o filmie. Red. M. Hendrykowski. Poznań 1997, s. 231-239.

  1996
  Wariantywność fleksji femininów samogłoskowych w dwóch wydaniach „Żywota Pana Jezu Krysta” z 1522 roku. W: Studia historycznojęzykowe. T. 2. Red. M. Kucała, W. R. Rzepka. Kraków 1996, s. 155-163.

  1995
  Bohemizmy wśród leksemów osobliwych staropolskich psałterzy. W: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 2. Red. M. Białoskórska, A. Belchnerowska. Szczecin 1995, s. 149-160; (współautor: J. Migdał).

  1994
  Układ nadawczo-odbiorczy w najstarszych polskich listach miłosnych. „Studia Polonistyczne” 20, 1994, s. 93-100; (współautor: J. Migdał).

  Leksemy osobliwe w miejscach słownikowo różnych Psałterza floriańskiego i puławskiego. W: Studia historycznojęzykowe. T. 1. Red. M. Kucała, Z. Krążyńska. Kraków 1994, s. 101-112; (współautor: J. Migdał).

  Ślady graficznej tradycji rękopisów w dwu edycjach „Żywota Pana Jezu Krysta” Baltazara Opeca z 1522 roku. „Slavia Occidentalis” 51, 1994, s. 66-73.

  1993
  Cerkiew i kościół jako ‘ecclesia’ i ‘templum Christianorum’ w polszczyźnie szesnastowiecznej. W: Język a chrześcijaństwo. Red. I Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński. Lublin 1993, s. 131-144.

  Jan Sandecki, redaktor „Żywota Pana Jezu Krysta” z 1522 roku wobec ortografii druków czeskich. „Slavia Occidentalis 50, 1993, s. 93-104.

  1991
  Wariancja form językowych w „Żywocie Pana Jezu Krysta” Baltazara Opeca z 1522 r. (edycja H. Wietora). „Studia Polonistyczne” 16/17, 1991, s. 53-70.

  1990
  Niektóre wyrazy rzadkie w dwóch wydaniach „Żywota Pana Jezu Krysta” Baltazara Opeca z 1522 r. „Poradnik Językowy” 1990, s. 48-57.

  1989
  Artykuł recenzyjny: Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów. Red. K. Handke. Wejherowo 1986. „Slavia Occidentalis” 45, 1989, s. 168-170.

  1987
  Artykuł recenzyjny: H. Wiśniewska, Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza. Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1985, ss. 340. „Slavia Occidentalis” 44, 1987, s. 154-157.

  Artykuły o charakterze popularyzatorskim

  1998
  Reklamowa nowomowa. „Tygodnik Powszechny” 36, 1998, s. 5; (współautor: M. Łuczak).

  1991
  Towarzystwo Zbieraczów... czy Towarzystwo Zbieraczy...? „Głos Ziemi Szamotulskiej” 1-2, 1991, s. 11.

  Służba ma naprzod ustawiczna... „Głos Ziemi Szamotulskiej” 23, 1991, s. 3.

  Uwagi o konkursie językowym. „Głos Ziemi Szamotulskiej” 17, 1991, 5, s. 11; (współautor: A. Krygier).

  Przepraszam, jak dojść do placu Sienkiewicza? „Głos Ziemi Szamotulskiej” 9, 1991, s. 12; (współautor: A. Krygier).

  1990
  Cerkiew to również wyraz polski. „Głos Szamotuł” 1, 1990, 5, s. 6.

  1989
  Płaski kołpak. „Głos Wielkopolski” 48, 1989, s. 6.

  Współredagowanie zbiorowych opracowań leksykograficznych

  2003
  Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski i polsko-angielski. The New English-Polish and Polish-English Kosciuszko Foundation Dictionary. Red. J. Fisiak. Kraków 2003, t. 1, ss. 1760, t. 2, ss. 1288.

  2001–2002
  Pons. Duży słownik polsko-niemiecki. Red. M. Świrska. Poznań 2001, ss. 616; Pons. Duży słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Cz. 1: Red. M. Świrska. Poznań  2002. Wydawnictwo Lektor Klett, ss. 632.

  2001
  Pons. Kompaktwörterbuch. Für alle Fälle. Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch. Teil 1: Polnisch-Deutsch. Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig 2001, Ernst Klett Verlag, ss.782.

  1996–1997
  Collins. Słownik polsko-angielski. Red. J. Fisiak. Warszawa 1996, ss. 505; Collins. Słownik polsko-angielski. Red. J. Fisiak. Wyd. 2. popr. Warszawa 1997, ss. 505; Collins. Słownik angielsko-polski. Red. J. Fisiak. Warszawa 1996, ss. 521; Collins. Słownik angielsko-polski. Red. J. Fisiak. Wyd. 2. popr. Warszawa 1997, ss. 521.

  1994–2005
  Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Red. H. Zgółkowa. T. 1: a – amyloza. Poznań 1994, ss. 315; t. 2: an – aszelski. Poznań 1995, ss. 342; t. 3: at – ażurowy. Poznań 1995, ss. 347; t. 4: be – bk. Poznań 1995, ss. 349; t. 5: blacha – bujny. Poznań 1995, ss. 360; t. 6: buk – chloratyzacja. Poznań 1995, ss. 357; t. 7: chluba – część. Poznań 1996, ss. 454; t. 8: czi – doduszać, Poznań 1996, ss. 451; t. 9: dodzierać –  dwużyłowy. Poznań 1996, ss, 458; t. 10: dy – enzymowy. Poznań 1997, ss. 458; t. 11: eo –  framużka. Poznań 1997, ss. 461; t. 12: franca – gółka. Poznań 1997, ss. 466; t. 13: góra – homotermia. Poznań 1997, ss. 467; t. 14: homotetia – japs. Poznań 1998, ss. 463; t. 15: jar – kasiarz. Poznań 1998, ss. 464; t. 16: kasja – komasowanie. Poznań 1998, ss. 471; t. 17: komat – krasula. Poznań 1998, ss. 470; t. 18: krasy – lapnąć. Poznań 1998, ss.472; t. 19: Laponka – łonowy. Poznań 1998, ss. 470; t. 20: łoński – meritum. Poznań 1999, ss. 470; t. 21: merk – monzonit. Poznań 1999, ss. 461; t. 22: mop – narożny. Poznań 1999, ss. 463; t. 23: naród – niepłodny. Poznań 1999, ss. 461; t. 24: niepłonny – objąć się. Poznań 1999, ss. 469; t. 25: objechać – odstawka. Poznań 2000, ss. 470; t. 26: odstąpić – osączyć. Poznań 2000, ss. 470; t. 27: osąd – paseo. Poznań 2000, ss. 460; t. 28: paser – placebo. Poznań 2000, ss. 468; t. 29: placek – podwis. Poznań 2000, ss. 470; t. 30: pozadawać – prosię. Poznań 2001, ss. 458; t. 31: pora – pozaczynać. Poznań 2001, ss. 462; t. 32: podwładna – por. Poznań 2001, ss. 463; t. 33: prosit – przesadnia. Poznań 2001, ss. 469; t. 34: przesadnie – psychotyzm. Poznań 2001, ss. 472; t. 35: psychoza – reprobować. Poznań 2002, ss.463; t. 36: reproducer – rozpruwać. Poznań 2002, ss. 470; t. 37: rozprysk – samotny. Poznań 2002, ss. 463; t. 38: samotok – skłaczyć się. Poznań 2002, ss. 456; t. 39: skład – spocony. Poznań 2002, ss.477; t. 40: spocząć – sufeta. Poznań 2003, ss.479; t. 41: sufi - szwalny. Poznań 2003, ss.476; t. 42: szwank – tłukowy. Poznań 2003, ss. 479; t. 43: tłum – uczłowieczyć. Poznań 2003, ss. 480; t. 44: uczniacki – wantowy. Poznań 2003, ss. 479; t. 45: wańczos – wniknięcie. Poznań 2004, ss. 477; t. 46: wniosek – wylanie się. Poznań 2004, ss. 480; t. 47: wylansować – zaćwierkać. Poznań 2004, ss. 479.  T. 48: zad – zatrzeć się. Poznań 2004, ss. 480; t. 49: zatrzepotać – zmywczy. Poznań 2004, ss. 459; t. 50: zn – żyźnie. Poznań 2005, ss. 346.

  Przekłady z języków obcych

  2018
  Anna Wierzbicka, Struktura semantyczna słów nazywających uczucia. Tłum. Tamasz Lisowski. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literaturoznawcza” 2018, s. 275–289.

  2007
  Kim Man Jung, Sen ulotny jak obłok. [Tyt. oryg. koreańskiego: Guunmong]. Tłum. Kyong Geun Oh, Tomasz Lisowski. Gniezno 2007, ss. 235.