prof. dr hab. Anna LEGEŻYŃSKA

Profesor Anna Legeżyńska patrzy w obiektyw, uśmiechając się. Stoi na tle ściany obrośniętej bluszczem. Jest ubrana w koszule w paski i szary sweter.

W 1983 obroniła rozprawę doktorską pt. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka (promotor: prof. Edward Balcerzan, rec. prof. Jerzy Ziomek i dr hab. Jacek Łukasiewicz), po czym została adiunktem w IFP UAM. Zamieszczała artykuły w wydawanych poza cenzurą materiałach pomocniczych do nauki języka polskiego pt. Glosariusz. Od Młodej Polski do współczesności (1988, 1989, 1991; podp. Anna Gawarzewska). W dalszych latach specjalizowała się w zakresie literatury, zwłaszcza poezji XX i XXI wieku, a także teorii i krytyki literackiej. Liczne recenzje i artykuły ogłaszała w monografiach autorskich  i zbiorowych oraz w czasopismach: w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przestrzeniach Teorii”, także w miesięcznikach: „Arkusz”  (w latach 1991-2002, z przerwami) oraz „Polonistyka”  (stale od 1993; w latach 1996 - 2014 była członkiem zespołu redakcyjnego).W 1997 habilitowała się na UAM na podstawie pracy pt. Dom i poetycka bezdomność w literaturze współczesnej (rec. prof. Edward Balcerzan, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Janusz Sławiński). W 2001 otrzymała tytuł naukowy profesora (dorobek recenzowali: prof. Edward Balcerzan, prof. Michał Głowiński, prof. Jacek Łukasiewicz, prof. Jan Prokop), a w 2007 stanowisko profesora zwyczajnego. Wprowadziła do literaturoznawstwa na stałe kilka kategorii teoretyczno-opisowych, które inspirowały prace innych badaczy, np. tłumacz jako drugi autor, poetycka bezdomność, elegijność ironiczna, nowoczesna psalmiczność poetycka.

Opublikowała łącznie 7 monografii autorskich (dwie z nich były wznawiane) oraz 5 współautorskich, ok. 60 studiów, artykułów i rozpraw w tomach zbiorowych, ponad 20 artykułów w czasopismach naukowych, ok. 20 recenzji naukowych, ok. 90 esejów i recenzji popularnonaukowych, kilkanaście haseł encyklopedycznych. Opracowywała liczne teksty eksperckie, w tym recenzje wydawnicze,  doktorskie, habilitacyjne i profesorskie.

Pełniła funkcję promotora w przewodzie doktorskim honoris causa Julii Hartwig (2015,   UAM), także funkcję recenzentki w przewodach dhc Ewy Lipskiej (UJK, 2012), Adama Zagajewskiego (UJ, 2012), Marii Delaperrière (UŚ, 2016), a obecnie Józefa Hena (UW).

Monografie

 1. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji  A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka.  PWN, Warszawa  1986; Wyd. drugie, poszerzone: PWN, Warszawa  1999.
 2. Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. PWN, Warszawa 1996.
 3. Wisława Szymborska. Seria "Czytani dzisiaj". REBIS, Poznań 1996 (wyd. I), 1997 (wyd. II i III).
 4. Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Biblioteka Literacka “Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 1999.
 5. Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2002.
 6. Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
 7. Hartwig. Wdzięczność. Seria: Egzystencja i literatura. Wydawnictwo UŁ, Łódź  2017, ss. 278.

Monografie współautorskie

 1. Poezja polska po 1968 roku. (Współaut. P. Śliwiński). WSiP, Warszawa 2000.
 2. Skarbiec języka, literatury, sztuki. Podręcznik oraz wypisy dla kl. I liceum ogólnokształcącego. (Współaut. B. Chrząstowska, B. Kaniewska). Poznań 2002, 2003.
 3. Teoria literatury. Skrypt dla studiów zaocznych. (Współaut. B.Kaniewska). Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2002 (wyd. I), 2003 (wyd. II), 2005 (wyd. III).
 4. Literatura polska XX wieku. Seria: „Zrozumieć literaturę”. (Współaut. B. Kaniewska, P. Śliwiński). Poznań 2005.
 5. Wobec uniwersum tradycji, w zbiorze: Literatura polska w dobie transformacji Praca zbiorowa pod red. B. Bakuły. Tom IV w serii: Biblioteka Porównań. Poznań 2007, wyd. BONAMI

Ważniejsze artykuły i rozprawy w monografiach zbiorowych

 1. W poszukiwaniu metody. O wczesnych przekładach J. Tuwima. W zbiorze: Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie. Pod red. B. Galstera. Wrocław 1978.
 2. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. W zbiorze: Autor - Podmiot literacki - Bohater. Studia pod red. A. Martuszewskiej i J. Sławińskiego. Wrocław 1984.
 3. Architektura świata przedstawionego w przekładzie. W zbiorze: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Pod red. E. Balcerzana. Wrocław 1984.
 4. Tłumacz, czyli drugi autor. W zbiorze: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Pod red. E. Balcerzana i S. Wysłouch. Warszawa 1985.
 5. O dwóch przypadkach krytyki stalinizmu. (Dziennik Tyrmanda i Poemat dla dorosłych Ważyka). W zbiorze: Glosariusz. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Pod red. T. Patrzałka. Wrocław 1991.
 6. Relacje intertekstualne w liryce Juliana Przybosia. W zbiorze: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia pod red. J. Ziomka,  J. Sławińskiego i W. Boleckiego. Warszawa 1992.
 7. Twarz Tadeusza Różewicza. (Wokół "Płaskorzeźby"). W zbiorze: Zobaczyć poetę. Pod red. E. Guderian-Czaplińskiej i E. Kasprzak. Poznań 1993.
 8. Dom Mirona Białoszewskiego. W zbiorze: Pisanie Białoszewskiego. Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego. Warszawa 1993.
 9. Dom na ziemi niczyjej. W zbiorze: Czytanie Herberta. Pod red. P. Czaplińskiego i in. Poznań 1995.
 10. O intertekstualności i innych pojęciach literackich. (Współaut. E. Kraskowska), W zbiorze: Kompetencje szkolnego polonisty. T.1. Pod red. B. Chrząstowskiej. Warszawa 1995.
 11. Dom w kulturze. W zbiorze: Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły   z metodyki z lat 1994-1996. T.2. Pod red. B. Chrząstowskiej. Warszawa 1997.
 12. Literacka figura Domu w poezji współczesnej. W zbiorze: Dom w języku i kulturze. Pod red. G. Sawickiej. Szczecin 1997.
 13. Ewolucja poetyki Anny Świrszczyńskiej. W zbiorze: Przez znaki – do człowieka. Pod red. B. Sienkiewicz i in., Poznań 1997.
 14. Tłumacz jako drugi autor – dziś. W zbiorze: Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność. Red. A. Nowicka-Jeżowa i D. Knysz-Tomaszewska. Warszawa 1997.
 15. Gest pożegnania w liryce lat ostatnich. W zbiorze: Z perspektywy końca wieku. Studia o literaturze i jej kontekstach. Pod red. J. Abramowskiej i A. Brodzkiej. Poznań 1997.
 16. Trzy wiersze Szymborskiej o doskonałości. W zbiorze: Glosariusz. Od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Pod red. T. Patrzałka. Wrocław 1998.
 17. Współczesna poezja epistolarna. (Rekonesans). W zbiorze: Konteksty polonistycznej edukacji. Pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak i S. Wysłouch. Poznań 1998.
 18. Przekład jako rzecz wyobraźni. W zbiorze pod red. P. Fasta: Przekład artystyczny   a współczesne teorie translatologiczne. Katowice 1998.
 19. “Nie bądź sentymentalnym płaksą”. O elegijności w wierszach powojennych. W zbiorze: Powroty Iwaszkiewicza. Pod red. A. Czyżak i in. Poznań 1999.
 20. Przemiany świadomości poetyckiej w latach 90. W zbiorze: Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji przedkongresowej. Red. T. Kostyrko i T. Zgółka. Poznań-Wrocław 2000.
 21. Przekład: pewniki, spory i pytania w translatologii. W zbiorze: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa 2002.
 22. Etiuda tematologiczna na cztery ręce. (O Poświatowskiej i Przybosiu). W zbiorze: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. Pod red. E. Wiegandt,         A. Czyżak i Z. Kopcia. Poznań 2003.
 23. O pewnym nieistniejącym toposie liryki kobiecej. W zbiorze: Wariacje na temat. Studia literackie. Pod red. J. Abramowskiej, A. Czyżak i Z. Kopcia. Poznań 2003.
 24. Milczenie roślin. Człowiek i natura w poezji Wisławy Szymborskiej. W zbiorze: Wisława Szymborska. Tradice – součastost – recepce. Red. M. Balowski  i               i J. Raclavska. Ostrava 2004.
 25. Płeć synestezji. W zbiorze: Literatura i język. Pod red. K. Meller i K. Trybusia. Poznań 2004.
 26. Universitas nova. Budowanie teorii kształcenia polonistycznego. W zbiorze: Polonistyka w przebudowie.  Literaturoznawstwo - wiedza o języku – wiedza                o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów 2004. Pod red. M. Czermińskiej i in. Kraków 2005.
 27. Psalmistki. Z genologicznych problemów liryki kobiecej. W zbiorze: Język religijny dawniej i dziś, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2007.
 28. Reaktywacja gatunków przednowoczesnych. W zbiorze: „Kres logocentryzmu” i jego kulturowe konsekwencje. Red. E. Winiecka i M. Larek, Poznań 2009.
 29. Jeśli nie klasycyzm, to co? Próba rozpoznania jednej z odmian świadomości poetyckiej, zbiorze: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, red. T. Cieślak i in., Kraków 2009.
 30. Misja i nuda. Dwie rewizje awangardowej mitologii słowa poetyckiego, w zbiorze: Fenomen słowa, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 31. O głównej różnicy między Watem a Miłoszem. Elementy do autoportretu, w zbiorze: Szkice o twórczości Aleksandra Wata, red. A. Czyżak i Z. Kopeć, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 251-267.
 32. Doświadczenie kulturowe w poezji Ewy Lipskiej. Zarys problematyki, w zbiorze: Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej, red. A. Woldan, PAN Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń 2011, s. 9-25.
 33. Pamięć erotyczna. Z problemów poetyckiej somatoestetyki, w zbiorze: Poetologie pamięci, red. D. Śnieżko, Wydawnictwo Uniwersytet szczeciński, Szczecin 2011, s. 137-192.
 34. Córki, wspólnota rodzinna w liryce kobiecej, w zbiorze: Rodzina w czasach przełomu. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku, red. K. Kralkowska-Gątkowska i B. Nowacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 260-273.
 35. Po co nam „Czarny polonez”?, w zbiorze: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki lat 1945-1989, red. A. Kałuża i A. Świeściak, Kraków 2011, s. 2011-228.
 36. Gdyby Czesław Miłosz był kobietą… w zbiorze: Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig, red. B. Kulesza-Gulczyńska i E. Winiecka, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015 s. 19-32.
 37. Bal i pociąg. Kulturowa semantyka wielkich metafor katastroficznychw: Sławianskije jazyki i kultury: proszłoje, nastojaszczije, buduszczije , red. A.Ch. Nikitina, T.A. Zainbinowa, ss. 343-349, Ministerstwo obrazowanija i nauki Rossijskoj Federacii , Irkuck, 2013.
 38. Fantazja lekturowa o nie-czytelniku Brzozowskiego (Andrzej Falkiewicz), w: Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu, red. R. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, ss. 258-303, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013.
 39. Literatura współczesna w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego - zakres, problemy, funkcje, w: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, red. A. Wójtowicz, ss. 145-153, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa, 2014.
 40. Geneza i semantyka topiki katastroficznej w „Balu w operze” Juliana Tuwimaw: Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje, red. J. Fiecko, J. Herlth, K. Trybuś, ss. 175-189, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań, 2014.
 41. Pełnia. Kilka uwag o poetyckiej antropologii Wisławy Szymborskiejw: Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej , red. J. Grądziel-Wójcik, K. Skibski, ss. 15-31, Wydawnictwo Pasaże, Kraków, 2015.
 42. "Stracone pokolenie" w prozie polskiej i obcej, w: "Komunikacja międzykulturowa. Przekład/komparatystyka/teoria i historia literatury", red. M. Gawlak, A. Świeściak, ss. 213-235, Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice, 2016.
 43. Współczesność – niedokończony projekt?, w: Pokolenie „Współczesności". Twórcy. Dzieła. Znaczenie, red. Z. Kopeć, J. Galant, E. Chodakowska, s. 33-50, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016.
 44. Nie-swój świat. Bogusława Latawiec (dar z szuflady), w: Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, s. 253-267, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA sp. z o.o., Poznań, 2017.
 45. Odnawianie "Tryptyku wileńskiego" Zbigniewa Żakiewiczaw: Zagadnienia bilingwizmu. Seria I: Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. , red. A. Baranow, J. Ławski, ss. 415-431, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Prymat, Białystok-Vilnius , 2017.
 46. Poetyka dzielności według Julii Hartwig, w: Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi, red. G. Raubo, K. Trybuś, s. 405-422, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań , 2017.
 1. THE NEW HUMANITIES IN POLAND THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CHALLENGE, w: EDUCATION AND RESEARCH ACROSS TIME AND SPACE, red. Biljana Cvetkova - Dimov, ss. 781-787, University "St. Kliment Ohridski" in Bitola, Bitola, Macedonia;http://www.pfbt.uklo.edu.mk/imag, 2017.
 2. Dyskurs metafizyczny w poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku. (współaut. P. Śliwiński), w: "Z polskich studiów slawistycznych. Kulturoznawstwo - literaturoznawstwo - folklorystyka. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018”, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2018, s. 131-142,
 3. Witalizm kobiecy. Mapa problemów, sieć tradycji, w: (Nie)opisane. poetki polskie XX i XXI wieku (część I), red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, E. Rajewska, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań, 2018, s. 17-39.
 4. Wielkopolska rodzina Barańczaków. Próba biografii wyobrażonej, w: "Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba..." Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70.rocznicy urodzin, red. I. Borkowski, A. Lewicki, P. Urbaniak, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, 2018, s. 101-117
 5. Jak zdobyć 3K. Obrys masywu badawczego najtrudniejszych tematów  w poezji kobiecej, w: Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, E. Sołtys-Lewandowska, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków, 2018, s. 21-38.
 6. W literackiej garderobie Leopolda Tyrmanda, w: Mody. Teorie i praktyki, red. E. Winiecka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2018, s. 195-215.
 7. Lekcja późnej nowoczesności (wynikająca z lektury „Niedorzeczności piękna”), w zbiorze: Stoję i patrzę na czym ten świat stoi”. O twórczości Ewy Lipskiej, red. W. Ligęza i A. Piech-Klikowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 33-42.
 8. Róże dla głodnych bohaterów. O dwóch wariantach stłumionego dyskursu martyrologicznego,  w zbiorze: Heroica. Bohaterstwo w literaturze i kulturze europejskiej,  red. A. Gawarecka, W. Szturc, E. Wesołowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 171-193.
 9. The Translator as Second Author, w antologii: Polish Translation Studies in Action. Concepts – Merthodologies – Applications A Reader, red. P. de Bończa Bukowski I M. Heydel, wyd. Peter Lang, Berlin 2019, s. 235-249.
 10. Troja kak komparatiwnyj uzieł. Opyt’ ocady w kontiekstie nowych humanitarnych nauk, w zbiorze: Pamiat’ vs. istoria. Obrazy proszłogo w chudożestiwennych praktykach sowriemiennych literatur Central’noj i Jugo-Wostocznoj Jewropy, red. I. E. Adelgejm, Institut Sławowiedieniaj Rossijskoj Akademii Nauk, Moskwa 2019, s. 196-211.
 11. Status Warmii w imaginarium literackim. Wybrane problemy i przykłady, w: Polen Und Deutsche in Europa. Polacy i Niemcy w Europie: GrenzRȁume, wyd. Peter Lang, Berlin 2020, s. 93-111.

Ważniejsze artykuły w czasopismach naukowych

 1. Architektura świata przedstawionego w przekładzie "Komu się na Rusi dobrze dzieje" . "Studia Polonistyczne" 1979 nr 1.
 2. Interpretacja translatorska w polskiej serii tłumaczeń "Dwunastu" A. Błoka. "Studia Rossica Posnaniesia" 1979 nr 2.
 3. Kryłow po polsku. Teoretyczne problemy tłumaczenia bajki. "Pamiętnik Literacki"  1980 z. 1.
 4. Casus: poeta repatriant. (O twórczości Aleksandra Rymkiewicza). "Kresy" 1992 nr 12.
 5. Dom w kulturze. "Polonistyka" 1994 nr 4.
 6. Dom w poezji. "Polonistyka" 1995 nr 6.
 7. Barbarzyńca oświecony. (O poezji Wisławy Szymborskiej). "Poznańskie Studia Polonistyczne" 1995 nr 2.
 8. Białoszewski na "biegunie". Uwagi o  głównych regułach strategii twórczej. "Kresy" 1996 nr 4.
 9. Dom i bezdomność w poezji Ewy Lipskiej. "Pamiętnik Literacki" 1996 z.1.
 10. Jaka zmiana warty? Problem pokolenia w dzisiejszej literaturze. “Teksty Drugie” 1997 nr 5.
 11. Nowi klasycyści i reszta. “Poznańskie Studia Polonistyczne” 1997 z. 4.
 12. Nowe Roczniki – pokolenie, którego nie było? “Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka z.6 (XXVI) 1999.
 13. Translatologia z perspektywy końca (wieku). „Przestrzenie Teorii” 2002/1.
 14. Konflikt pokoleń jako kategoria procesu historycznoliterackiego. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, tom pt. Literatura i konflikty. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński,Poznań 2003.
 15. Genologiczne przypadki (i przypadłości) nowoczesnej historii literatury, „Ruch Literacki” 2011, nr 4-5.
 16. Bies na dnie butelki… Myśli i konteksty do re lektury poematy Jerofiejewa, „Przegląd Rusycystyczny” 2012, nr. 4-5.
 17. Poezja jako hermeneutyka „trzeciego” wieku, „Pogranicza” 2011/2, s.7-14.
 18. Kłopotliwy Miłosz,Teksty Drugie” , tom 1, nr 1, ss. 162-168, Adres internetowy: www.tekstydrugie.pl, 2014.
 19. Krajobraz poboloński. Widok z okna poznańskiego nauczyciela (akademickiego),Teksty Drugie” , tom 1, nr 1, ss. 228-240, Adres internetowy: www.tekstydrugie.pl, 2014.
 20. Herbert w hermeneutycznej sieci.PRZESTRZENIE TEORII „ tom 22, nr 22, ss. 276-286, 2014.
 21. Kto wiedzie rewolucjonistów? O funkcjonalizmie translatorskim w niektórych polskich wersjach „Dwunastu” Aleksandra Błoka,POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE” , tom 2, nr 13, ss. 131-149, Adres internetowy: e-ISSN 2450-2731, 2017.

.

Ważniejsze recenzje naukowe

 1. Co i jak notuje Karl Dedecius. (Rec. Notatnika tłumacza). "Teksty" 1975 nr 6.
 2. Turniej tłumaczy. (Poezja Mandelsztama po polsku). "Literatura na Świecie" 1988 nr 2.
 3. Dyskretny urok krytyki adoracyjnej. (Chwile pewności M. Stali). "Teksty Drugie"            1992 nr 6.
 4. Mało dostojna starość. (Dalsze okolice Cz. Miłosza). "Kresy" 1993 nr 13.
 5. Odkopać mamuta awangardy! (Awangarda S. Jaworskiego). "Polonistyka" 7/1993.
 6. Pospolite ruszenie Nowej Fali. (Antologia  Określona epoka T. Nyczka). "Polonistyka 9/1995.
 7. Fascynująca historia. (Morze Środziemne F. Braudela). "Polonistyka" 10/1995.
 8. Wiersz wcale nie wolny. (D. Urbańska, Wiersz wolny). "Polonistyka" 7/1996.
 9. Filozofia i elegancja (L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach). "Polonistyka" 7/1997.
 10. Liryka polska według Dedeciusa. “Polonistyka” 3/1999.
 11. W niedomkniętym kręgu słowa i prawy. (tom W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa pod red. T. Patrzałka). “Polonistyka” 5/1999.
 12. Sztuka eseju, sztuka czytania historii. (E. Bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie.) “Polonistyka” 3/2000.
 13. Przechadzki w ogrodzie translatologa. (E. Balcerzan, Literatura z literatury) “Literatura na Świecie” 3/2000.
 14. “Nie wiadomo  czy z mięsa, czy z pierza”. (A. Fiut, Być [albo nie być] Środkowoeuropejczykiem). “Tygodnik Powszechny” 23/2000.
 15. Syndrom wieży Babel (G. Steiner, Po wieży Babel). "Polonistyka" 9/2001.
 16. Persona grata. (A. Nasiłowska, Persona liryczna). „Teksty Drugie”  2002, nr 1-2.
 17. Liryka polska - po rosyjsku. (N. Astafiewa, M.Britaniszski, Polskije poety XX wieka) ”Polonistyka” 2002/1.
 18. Conditio humana – światło w tunelu ponowoczesności (rec. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność) .”Polonistyka” 2002/4.
 19. Antygona a sprawa polska. (P. Mitzner, Kto gra „Antygonę”? O tragicznych przyczynach i skutkach) „Polonistyka” 2003 nr 9.
 20. A. Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 1.
 21. Hybrydy wciąż młode… (Rec. P. Majerski, Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych.), „PRZESTRZENIE TEORII” , tom 19, nr 19, ss. 203-210, DOI: 000, Adres internetowy: 000, 2013.
 22. Poeta w roli tłumacza (Recenzja naukowa monografii M. Heydel, "Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza”. Kraków 2013),”Pamiętnik Literacki”, tom Rocznik CV, nr 4, ss. 244-248, 2015.

Wybrane recenzje i eseje krytycznoliterackie

1.           Światło i cień "Płaskorzeźby". "Kresy" 1992 nr 11.

2.           Wisława Szymborska: kunszt trudnych oczywistości. "Arkusz" 1994 nr 27.

3.           Proust i stan wojenny. (Ciemnia B. Latawiec). "Twórczość" 1990 nr 11.

4.           Świat bez bogów, a nawet bez poetów. (O liryce T. Różewicza). "Arkusz" 1991 nr 1.

5.           Jaś i Małgosia w rezerwacie, czyli kto się boi "Literatury współczesnej". "Tygodnik Powszechny" 1992  nr 45.

6.           Mało dostojna starość. (Dalsze okolice Cz. Miłosza). "Kresy" 1993 nr 13

7.           Czy wciąż będziemy kochać Zbigniewa Herberta? ("Rovigo"). "Kresy" 1993 nr 15.

9. Dwie łudząco niepodobne kobiety. (Requiem A. Achmatowej). "Arkusz" 16/1993.

10. Upiór roznegliżowany. (Rytuał i demagogia M. Głowińskiego). "Arkusz" 18/1993.

11. Profesjonalizm zbyteczny. (Literatura polska w po 1939 roku T. Wroczyńskiego). "Polonistyka" 3/1993.

12. Akademia pana Burkota. (Literatura polska w latach 1939-1989). "Polonistyka" 8/1994.

13. Urszula Kozioł: wiersze, które należy czytać wolno. "Arkusz" 7/1994.

14. Jak starzeje się Mrożek. "Polonistyka" 7/1995.

15. Albo kicz, albo śmierć. (Kabaret Metafizyczny M. Gretkowskiej i Biały kruk A. Stasiuka). "Polonistyka" 8/1995.

16. Pospolite ruszenie Nowej Fali. (Antologia Określona epoka T. Nyczka). "Polonistyka 9/1995.

17. Ewa Lipska: istota osobna. "Arkusz" 4/1995.

18. Julia Hartwig: być, czyli patrzeć. "Arkusz" 11/1995.

19. Julia, sny i zieleń. "Polonistyka" 1/1996.

20. Kij w mrowisko, czyli słownik. (Parnas bis). "Polonistyka" 3/1996.

21. Jak postawić nogę uniesioną w pół kroku...(rec. podręcznika). "Polonistyka" 2/1996.

22. Piętnastoletnie dziewczynki mówią basem.(T. Tryzna, Panna Nikt). "Polonistyka" 5/1996.

23. Świat widziany z nyży. (T. Konwicki, Pamflet na siebie). "Polonistyka" 6/1996.

24. Modlić się, czyli pisać wiersze. (A. Sulikowski, Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego)."Polonistyka" 9/1996.

25. Inny Niemiec, inny Gdańsk. (S. Chwin, Hanemann). "Polonistyka"  1996 nr 10.

26. Portret pamięciowy niedźwiedzia. (Antologia: Czesławowi Miłoszowi - poeci). "Polonistyka" 1/ 1997.

27. Właściciel całej Warszawy. (Miron pod red. H. Kirchner). "Polonistyka" 4/ 1997.

28. Jak ratować świat. (J. Kulmowa, Ciułanie siebie)."Polonistyka" 5/1997.

29. Filozofia i elegancja (L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach). "Polonistyka" 7/1997.

30. Mizantropia i torfowiska większości. (E. Lipska, Wspólnicy zielonego wiatraczka. Lekcja literatury z K. Lisowskim). “Polonistyka” 9/1997.

31. Polonista jak homeopata. (S. Bortnowski, Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole). “Polonistyka” 10/1997.

32. Nieprzyjemna recenzja z powodu błota. (I. Kiec. R.Grupiński, Niebawem spadnie błoto). “Gazeta Malarzy i Poetów”, 1997 nr 5.

33. Poeci generacji X: kim są, skąd przychodzą, co mówią? "Arkusz" 1997 nr 6.

34. Powtórka z Szymborskiej. “Polonistyka” 8/1997.

35. Marzenia i złudzenia Tadeusza Peipera. “Arkusz” 1998 nr 1.

36. Luksusowa szuflada. (Cz. Miłosz, Piesek przydrożny). “Polonistyka” 1998 nr 1.

37. Młynek do kawy i inne modele kosmosu. (O. Tokarczuk, Prawiek i inne czasy). “Polonistyka” 1998 nr 2.

38. Średniowieczny Tallin słowem malowany. (J. Kross, Cztery wezwania z przyczyny świętego Jerzego). “Polonistyka” 1998 nr 3.

39. Bania z filozofią i nasionko. (J. Tischner, Historia filozofii po góralsku). “Polonistyka” 1998 nr 4.

40. “Dajcie mi człowieka!”(D. Danek, Sztuka rozumienia). “Polonistyka” 1998 nr 5.

41. Maksymalnie nieudana egzystencja. (S. Czycz, Mistrz cierpienia). “Polonistyka”                  1998  nr 6.

42. Jak sprowadzić Jubilata z cokołu. (J. Łukasiewicz, Mickiewicz). “Polonistyka” 1998 nr 7.

43.Wiersze do plecaka. (J. Podsiadło, Wiersze zebrane). ”Polonistyka” 1998 nr 8.

44.Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie (Z. Herbert, Epilog burzy). “Polonistyka” 1998 nr 9.

45. Baśń z okrutnym zakończeniem. (R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starości). “Polonistyka” 1998 nr 10.

46. Pusta, przejściowa epoka. (O poezji B. Maja). “Polonistyka” 1/1999

47. Liryka polska według Dedeciusa. “Polonistyka” 3/1999.

48. W niedomkniętym kręgu słowa i prawy. (tom W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa pod red. T. Patrzałka). “Polonistyka” 5/1999

51.Poeta w nastroju nieprzysiadalnym (O poezji M. Świetlickiego). “Polonistyka”  8/1999

52.Zobaczone przez kobietę (J. Hartwig, Zobaczone). “Polonistyka” 9/1999

53.Skalpel poety. (S. Barańczak, Chirurgiczna precyzja). “Polonistyka” 10/99

54. Współczesność papierowa i prawdziwa. “Polonistyka” 2/1999

55. “Emocjonalizm dotrumienny” Jarosława Iwaszkiewicza. “Polonistyka” 4/1999

56.Elegijność, ironia i wzniosłość. “Tygodnik Powszechny” nr 14/2000.

57.Uparty duch klasycyzmu (w młodej poezji po 1989 roku). “Polonistyka” 2/2000.

58.Ojczyzna, żywioły, drzewo. (O poezji Jana Polkowskiego). “Arkusz”, kwiecień, 2000.

59. Treny Różewicza. “Polonistyka” 1/2000.

60.Sztuka eseju, sztuka czytania historii. (E. Bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie.) “Polonistyka” 3/2000.

61.Czas Esther. (O powieści S. Chwina) “Polonistyka” 4/2000.

62.         Dziecko powietrza, wiolonczeli i mięty. (A. Zagajewski, W cudzym pięknie oraz Pragnienie) “Polonistyka 5/2000.

63.         Interpretacja jako sztuka uważnego czytania. (Eksplikacje literackie, red. A. Labuda),”Polonistyka” 7/2000.

64.         Forma i ból. (O nowych wierszach Wojciecha Wencla). “Polonistyka” 8/2000.

65.         Wiersze jak perły? (O poezji K. Świegockiego).  ”Polonistyka” 9/2000

66.         Bezradna czystość duszy. (“Pnin” W.Nabokova). ”Polonistyka” 10/2000

67.         Palcówki z poezji. (M. Sweeney, J.H. Williams, Jak pisać dobrą poezję. Kr 99) "Polonistyka" nr 1/2001.

68.         Śmierć wystrojona. (K. Lars, Umieranki i inne wiersze)."Polonistyka" 2/2001.

69.         Niebolesne życie w warunkach beztlenowych. (O poezji lat dziewięćdziesiątych). "Polonistyka" 3/2001.

70.         Czego szukać w labiryncie Herberta? (Z. Herbert, Labirynt nad morzem). "Polonistyka" 6/2001.

71.         Ogień śmierci, ogień miłości (J. Sochoń, Ogień dobrej śmierci) "Polonistyka" 8/2001

72.         Poeta z Orańczyc. "Czas Kultury" 2/2001.

73.         Inna historia polskiej literatury i inna historia miłości (G. Borkowska, M. Czermińska, U.Phillips, Pisarki polskie oraz I. Iwasiów, Miłość)."Polonistyka" 7/2001.

74.         Poszukiwanie sacrum.  "Zeszyty Karmelitańskie" 2001 grudzień nr 4

75.         Opowieści uzdrawiające tylko dla kobiet tylko dla kobiet (C.P. Estes, Biegnąca                       z wilkami)."Polonistyka" 2002/2.

76.         Mała encyklopedia i duże problemy. (rec. Mała encyklopedia przekładoznawstwa). „Polonistyka” 2002/10.

77.         Świat według Celi. (A. Sobolewska, Cela).”Polonistyka” 2002/8.

78.         Edukacja polonistyczna wobec historii literatury.”Polonistyka” 2002/6

79.         Wykład o wzniosłości. „Polonistyka” 2002/3

80.         Różewicz dwukrotnie. (T. Różewicz, Szara strefa; A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. „Polonistyka” 2003 nr 1.

81.         Muzyka ziemska, muzyka ziemi. (Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka). „Polonistyka” 2003 nr 5.

82.         Powiedz, jak żyjesz... (T. Gadacz, O umiejętności życia.)”Polonistyka” 2003 nr 7.

83.         Co kryje ogród w Milanówku. (rec. J.M. Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku). „Polonistyka” 2004 nr 1.

84.         Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. „Polonistyka” 2004/4.

85.         Czy Witkacy był grafomanem? „Polonistyka” 2004 nr 8.

86.         Adam Zagajewski – portret. , "Polonistyka", nr 1/2013, ss. 46-49, DOI: 0000, Adres internetowy: 0000, 2013

87.          Mistrzyni dyskrecji, znawczyni sztuki harmonii. (O poezji Julii Hartwig), „Polonistyka. Innowacje” (wersja elektroniczna), nr 1/2015, ss. 27-36, DOI: nr DOI:10.14746/pi.2015.1,1.3 , Adres internetowy: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi, 20

88.         Chłopcy malowani (piórem Andrzeja Struga i Miroslava Krležy). Etiuda komparatystyczna,

„Polonistyka. Innowacje”, 2016/3, https://doi.org/10.14746/pi.2016.1.3.4

89.         Księga domowa (O „Dwugłosie z życia wziętym” Bożeny Chrząstowskiej i Joanny Ciechanowskiej-Barnuś),

„Polonistyka. Innowacje” 2018/8, https://doi.org/10.14746/2018.8.2

Inne prace

- J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp i wybór E. Balcerzan. Wrocław 1989. (Tu: opracowanie komentarzy, wybór).

- Hasła encyklopedyczne w: Suplement do Encyklopedii Gutenberga. Poznań 1996.

- Awangarda Krakowska. Przewodnik metodyczny do kompletu wideofilmów o poetach Awangardy Krakowskiej. “Telewizja Edukacyjna”, Warszawa-Poznań 1998.

2002-2005 – przewodniczenie Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej

2002-2012 -  kierowanie studiami doktoranckimi na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Do najważniejszych osiągnięć w tym okresie należało utworzenie Zaocznego Studium Doktoranckiego na WFPiK, opracowanie programów studiów doktoranckich stacjonarnych i zaocznych oraz realizacja cyklu konferencji doktoranckich pn. „Junioraty”, których efektem była seria publikacji monograficznych.

2005-2012 funkcja  prodziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

2009 - zorganizowanie i prowadzenie ogólnopolskiej Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich, której celem była wymiana doświadczeń środowiskowych oraz dyskusje nad kształtem wdrażanej wówczas reformy szkolnictwa wyższego i studiów doktoranckich. Konferencja patronowała też kolejno przeprowadzanym w poszczególnych ośrodkach Szkołom Letnim dla doktorantów, finalizowanych publikacjami książkowymi.

2009 – opracowanie programowe i organizacja (razem z prof. R. K. Przybylskim) Zakładu Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM.

2015-2019 opracowanie koncepcji programowo-strukturalnej, organizacja i kierowanie Humanistycznym Konsorcjum Naukowym, utworzonym przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. (Konsorcjum nadal działa, ukazują się wspólne monografie, realizowane są wspólne projekty naukowe.)

2017 – 2020 udział w pracach Konwentu Godności Honorowych UAM

Od 2018 – członkowstwow Komitecie Słowianoznawstwa PAN (Sekcja Literaturoznawczo-Kulturoznawcza)

2019 – wybór do Komitetu Nauk o Literaturze PAN

2006-2020 praca nieprzerwanie przez trzy kolejne kadencje w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

2019 – wybór do Rady Doskonałości Naukowej

Od 2015 – udział w pracach Kapituły ogólnopolskiej humanistycznej Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki.

Od 2020 – udział w pracach jury ogólnopolskiej Nagrody poetyckiej im. Konstantego I. Gałczyńskiego „Orfeusz”.

1987 - nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za książkę Tłumacz i jego kompetencje autorskie

1980 i 1986 – nagrody Rektora UAM za osiągnięcia naukowe

1997 – indywidualna Nagroda Rektora UAM za książkę pt. Dom i poetycka bezdomność                       w liryce współczesnej

2001 – zespołowa Nagroda Rektora UAM  za książkę pt. Poezja polska po 1968 roku

2003 – indywidualna Nagroda Rektora UAM  za książkę pt. Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90.

2005 -  zespołowa Nagroda Rektora UAM za współautorski podręcznik licealny Skarbiec języka, literatury, sztuki (pod red. B. Chrząstowskiej)

2005 - zespołowe Wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności za współautorski podręcznik licealny Skarbiec języka, literatury, sztuki

2010 – indywidualna Nagroda Rektora UAM za książkę pt. Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej

2013 - stypendium naukowe Rektora UAM dla profesorów

2013 -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę, przyznany przez  Prezydenta RP

2015 - Nagroda Rektora UAM  III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej

2017 - Nagroda Rektora UAM I stopnia za osiągnięcia organizacyjne

2017 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP

2018 - stypendium naukowe Rektora UAM dla profesorów

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska prowadzi konwersatoria i wykłady na studiach 2o:

 • Historia literatury polskiej po 2018 r.
 • Laboratorium literatury
 • Literatura najnowsza

Collegium Maius, pokój 215

anna.legezynska@amu.edu.pl