prof. dr hab. Elżbieta WINIECKA


Literaturoznawczyni. Zajmuje się poezją XX i XXI wieku w kontekstach filozoficznych, kulturowych i antropologicznych, bada związki literatury z innymi sztukami i technologią, w szczególności – zjawisko literatury elektronicznej.

Doktorat pt. Białoszewski sylleptyczny, napisany w Zakładzie Teorii, Historii Literatury i Sztuki Przekładu pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda K. Przybylskiego, obroniła w 2002 r. (recenzenci: prof. dr hab. Edward Balcerzan, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki).

Habilitację uzyskała w 2013 r. na podstawie rozprawy Z wnętrza dystansu. Leśmian – Białoszewski – Karpowicz – Miłobędzka (recenzenci: prof. dr hab. Agata Stankowska, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, prof. dr hab. Andrzej Skrendo).

Od 2019 roku kieruje wydziałowym Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema (LEM LAB).

Od 2021 roku kieruje Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną UAM.

Książki autorskie

 • Białoszewski sylleptyczny, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006.
 • Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 • Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie, Universitas, Kraków 2020.

Rozdziały w podręcznikach

 • Ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej i T. Mizerkiewicza, Warszawa 2006, tutaj:
  • Leksykalne środki stylistyczne, s. 81-84, 232-235,
  • Składniowe środki stylistyczne, s. 87-90, 239-243,
  • Metafora, s. 112-114,264-276.
 • Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki pod redakcją naukową A. Gajewskiej, Poznań 2009, tutaj:
  • Narrator w powieści autotematycznej i autobiograficznej. Pakt autobiograficzny, s. 57-63 i 238-241,
  • Podmiot sylleptyczny, s. 73-79 i 246-25,
  • Narodziny, przemiany, typy i funkcje powieści. Epos a powieść, s. 179-184 i 329-333.

Książki zredagowane

 • Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje, red. nauk. E. Winiecka, M. Larek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig, red. nauk. E. Winiecka, B. Kulesza-Gulczyńska, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2015.
 • Mody. Teorie i praktyki (Seria Literatura i Sztuka, tom 6.), red. nauk. E. Winiecka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2018.
 • Ryszard. K. Przybylski, Być, pisać i wszystko inne, red. nauk. Elżbieta Winiecka, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2019.

Artykuły naukowe

 • Efekt inskrypcji, czyli o nowej wrażliwości według Derridy, „Pro Arte” 1998, nr 10.
 • Radosne byty z importu, „Arkusz” 1999, nr 4. (Esej o Mironie Białoszewskim)
 • Nierozstrzygalność – drugie imię dekonstrukcji? „Przestrzenie Teorii” 2003, z. 2.
 • O sylleptyczności tekstu literackiego, „Pamiętnik Literacki” z. 4, 2004.
 • „Ja” i świat w pryzmacie języka (na przykładzie futurystycznego debiutu Aleksandra Wata oraz twórczości Mirona Białoszewskiego), [w:] Świat przez pryzmat JA, t. 1, Teorie i autobiograficzne rekonesanse, red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006.
 • Nie likwiduję dekonstrukcji (Szkic o Alegoriach czytania Paula de Mana), „Nowe Pismo” 2006, nr 6.( http://katalog.czasopism.pl/index.php/Nowe_Pismo_6/2006)
 • Autor zdradzony i uśmiercony (twórczo), w: Porwani przez przenośnie. O literaturo-znawczych metaforach, pod red. E. Balcerzana, A. Kwiatkowskiej,, Słowo wstępne E. Balcerzan, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, s. 53-64.
 • Poezja, miłość i medycyna, w: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem, red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowka, Poznań 2007, s. 67-87.
 • Dyskurs oryginalności, „Poznańskie Studia Polonistyczne” XIV/XV, 2008, s. 7-26.
 • Przeczytać niezapisane – lektura niemożliwa? W: Miłobędzka wielokrotnie, red. P. Śliwiński, Poznań 2008, s. 35-50.
 • Perspektywy tropologii, „Teksty Drugie” 2008 nr 1-2, s. 156-165.
 • „Kocham tę rzeczywistość”, czyli lingwistyczne wyjścia z  tekstu (Tymoteusz Karpowicz i Miron Białoszewski), „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 63-82.
 • Trzaski i musowanie rzeczy na języku. O poezji Andrzeja Sosnowskiego, „Polonistyka” 2008, nr 4, s.30-35.
 • Pismo obrazów. Wizualność i dyskursywność literatury w nowych mediach, w: „Kres logocentryzmu” i jego kulturowe konsekwencje, pod red. E. Winieckiej, M. Larka, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2009.
 • Efekt dystansu. Ricoeur kontra Derrida, w: Literatura i filozofia, pod red. B. Sienkie-wicz i T. Sobieraja, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2009, s. 83-108.
 • „Język, ten żywy instrument” (O poezji Piotra Sommera), „Polonistyka” nr 2, 2009, s. 20-24.
 • „Śmierć >Boga<” według Jeana-Luca Mariona, „Czas Kultury” 2009, nr 1, s.29-39.
 • Dystans i pragnienie bezpośredniości: nowoczesna świadomość Bolesława Leśmiana, "Poznańskie Studia Polonistyczne", Seria Literacka 16, Poznań 2009, s. 29-50.
 • Nowoczesne antynomie. Uwagi o nowych odczytaniach poezji Bolesława Leśmiana, "Przestrzenie Teorii" 2009, nr 12, s. 221-238.
 • Od „pieśni bez słów” do słowa jako poręczenia bytu. O dwóch utworach scenicznych Bolesława Leśmiana, „Teksty Drugie” 2010, nr 6, s. 211-226.
 • „Mówić coś do druku”. Uwagi o mowie, piśmie i Wierszach ze słów, w: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, pod red. P. Śliwińskiego, Wydawnictwo Wojewódz-kiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2010, s. 71-88.
 • Poezja, ta dziwna świeca. Glossa na marginesie jednego wiersza Andrzeja Sosnow-skiego, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śli-wiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kul-tury w Poznaniu, Poznań 2010, s. 56-70.
 • „Lingua defectiva”, czyli język Innej w poezji Krystyny Miłobędzkiej, w: Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze, pod red. M. Telickiego i M. Wójciak, Wyd. PTPN, Po-znań 2011, s. 137-150.
 • Intymnie-nie, w: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickie-go, pod red. E. Kledzik i J. Roszak, Biblioteka Czasu Kultury, Poznań 2011, s. 161-174.
 • Nasze pokolenie, w: Wiersze dla Piotra, pod red. K. Hoffmana, M. Jaworskiego, Wy-dawnictwo WBPiCAK, Poznań 2012, s. 131-133.
 • Dystans – figura nowoczesności, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” Łódź 2011, z. 2, s. 35-62.
 • Podmiot nowoczesny między wolą i pragnieniem. (Szkic z dziejów dwóch wizji antro-pologicznych), „Kultura i Historia” lipiec 2012 [http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl]
 • Scena za kulisami: dziennik Mirona Białoszewskiego (Miron Białoszewski, Tajny dziennik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.), „Czas Kultury” 2012, nr 4.
 • Zaplecze czyli biblioteka. O czytaniu Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, w: Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego, Wy-dawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Po-znaniu, Poznań 2012, s. 291-311.
 • Poezja jako języki w języku, w: W wierszu i między wierszami. Szkice o twórczości Bohdana Zadury, WWBPiCAK, Poznań 2013,  s. 197-210.
 • „Drogi czytelniku, kategorycznie oświadczam, że nie jestem pewien” (Krzysztof Hoffmann, dubitatio o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Dycki: 10 wierszy na wszelki wypadek, Wydawnictwo FORMA, Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy. Szczecin, Bezrzecze 2012.)  „Studia Polonistyczne” Seria Literacka 22, 2013, s. 297-312.
 • Poetyka i e-literatura, „Tematy i Konteksty” nr 3, 2013, s. 211-229.
 • Pismo wobec doświadczenia uczestnictwa, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013 nr 2, s. 51-71.
 • Prawdy, w które wierzymy, „Czas Kultury” 2013, z. 3, s. 112-118. (Szkic o pisarstwie Bronisława Świderskiego) (przedruk: e.czaskultury.pl) oraz w: 30/30, red. M. Larek, J. Borowczyk, Poznań 2015.
 • Szukanie autora w poezji XX wieku, „Polonistyka” nr 5, 2014, s. 4-7.
 • Inne czytanie. O poezji niezrozumiałej, „Polonistyka” nr 6, 2014, s. 9-13.
 • Distance – the Figure of Modernity, w: Critical Theory and Critical Genres. Contemporary Perspectives from Poland red. Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Frankfurt am Mein – Bern – Bruxelles 2014, s. 43-66.
 • Pisarz jako didżej, literatura jako remiks. Młoda polska proza w świecie mediów, w: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Jastrzębska, Z. Kopeć, Poznań 2014, s. 51-70.
 • Różewicz i ekrany, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2015, s. 351-373.
 • Twórczość literacka w Internecie, „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” 2/189, Poznań 2015, s. 19-33.
 • Poetyka jako praktykowanie uważnego czytania, (recenzja naukowa podręcznika: Do-rota Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011), „Forum Po-etyki”, lato 2015 (wersja w dwóch językach)
 • Poszerzanie pola literatury w Tajemniczym płomieniu królowej Loany Umberta Eco, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2015, 58, z. 2, s. 99-118.
 • Zapis amerykański Julii Hartwig, w: Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig, red. B. Kulesza-Gulczyńska, E. Winiecka, Poznań 2015.
 • Gdy kończy się zima (Szkic o poezji Dariusza Sośnickiego) [ przedruk], w: 30/30, pod red. M. Larka i J. Borowczyka, Poznań 2015.
 • To odbywa się prosto. O wadze słów w poezji Mariusza Grzebalskiego, w: Świat na językach, red. P. Śliwiński, Poznań 2015.
 • Pisatiel kak diżej, literatura kak remiks. Mołodaja polskaja proza, przeł. W. I. Jermo-ły,  w: Progułki po sowriemiennoj polskoj literaurie. Sbornik staniej,2015.
 • Śladami wspólnoty wyobrażonej [J. Borowczyk, Zesłane pokolenie], „Poznańskie Stu-dia Slawistyczne” 2016, nr 10, s. 469-478.
 • O czym szumi Wierzbak?, w: Poznań pisarek i pisarzy, pod red. J. Borowczyka, l. Ma-rzec, Z. Kopcia Poznań 2016.
 • Literackość sieci, literackość w sieci. Perspektywa badań, „Forum Poetyki” 2016 wiosna/lato
 • The Literariness on the Net, and the Functioning of Literariness Online. Perspectives for Research „Forum Poetyki” 2016 wiosna/lato
 • Tekstowy wszechświat Leśmiana [Żaneta Nalewajk, Leśmian międzynarodowy – rela-cje kontekstowe. Studia komparatystyczne, Universitas, Kraków 2015.], „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016, nr 27, s. 309-322.
 • Kształcenie humanistyczne w nowej rzeczywistości społeczno-medialnej, „Polonisty-ka. Innowacje” 2016, nr 4, s. 57-69.
 • Miejsce na Ziemi. Miejsce w istnieniu, czyli Przyboś Karpowicza, w: Przyboś dzisiaj, pod red. Zenona Ożoga, Janusz Pasterskiego i Magdaleny Rabizo-Birek, Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 357-379.
 • Zapisz zmiany. Retoryczne i strukturalne reprezentacje mediów cyfrowych w literatu-rze pięknej, w: Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, pod red. E. Szczęsnej, P. Kubickiego i M. Leszczyńskiego, Universitas 2017, s. 309-326.
 • Czytanie jako działanie, dzieło jako zdarzenie.  Czy możliwa jest poetyka literatury interaktywnej? „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2017, s. 185-218.
 • Cyfrowe adaptacje literatury, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, z. 2, s. 55-79.
 • Mikropoetyka i jej konteksty, „Forum Poetyki” , wiosna/lato 2017, s. 38-55.
 • Pragnienie cyberawangardy, w: Widzenie awangardy, pod red. A. Stankowskiej i M. Telickiego, Poznań 2018, s. 189-216.
 • Poetyckie remediacje Anety Kamińskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 33, s. 83-114.
 • Literary Internet: Online Criticism and Literary Communication, „Porównania” 2019, nr 2 (25).
 • Poetki i cyfrowa rewolucja. Kulturowa zmiana w poezji kobiet roczników 80. i 90., w:  Formy (nie)obecności, Szkice o współczesnej poezji kobiet, pod redakcją Joanny Grądziel-Wójcik, Edyty Sołtys-Lewandowskiej, Agnieszki Kwiatkowskiej, Universitas, Kraków 2018, s. 59-83.
 • Wielkość Leśmiana. Ryzyko nowego czytania kanonicznych wierszy (na przykładzie wiersza Ćmy) Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2019.
 • Pochwała mody. O kontekstach współczesnej refleksji humanistycznej, w: Mody. Teorie i praktyki, red. E. Winiecka, Poznań 2018.
 • Literatura bez granic? Media digitalne i ich wpływ na status sztuki słowa, „Przestrzenie Teorii” 2019, nr 31, s. 15-37.
 • Between aesthetics and politics: Socially Engaged Art on the Internet, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2019, nr 17, s. 303-319.
 • Twórca w dobie Internetu. Na przykładach polskiej e-literatury, „Porównania”2018, nr 2 (23), s. 13-33.
 • Bilans literatury polskiej 1918–2018, „Tekstualia” 1 (56) 2019
 • Technika i media w poezji kobiet, w: Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Universitas, Kraków 2020, s. 545-635.
 • Poezja 2.0: wideopoezja Katarzyny Giełżyńskiej w sporze z technokulturą, w: Stule-cie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Universitas, Kraków 2020, s. 853-879.Figury kinetyczne w literaturze cyfrowej. Stan badań i kilka wątpliwości, „Załącznik Kulturoznawczy” 2021

Recenzje naukowe

 • O tym, jak Ryszard K. Przybylski czytał Tyrmanda (Ryszard K. Przybylski, O tym jak Leopold Tyrmand wałęsał się po świecie kultury popularnej, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań 1998.), „Gazeta Malarzy i Poetów” 1999, nr 4.
 • Perspektywy tropologii, „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2 (Agata Stankowska, Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.)
 • Kręgi wtajemniczenia, „Czas Kultury” 2010, nr 3 (Maciej Gorczyński, Prace u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913-1939, Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.)
 • Recenzja: Barbara Stelmaszczyk, Istnieć w dwoistym świecie… Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009. „Pamiętnik Literacki” 2013, nr 1.
 • Inność, którą trzeba chronić. O empatii zbudowanej na dystansie (Krystyna Pietrych, Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.), „Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka” 2010, nr 17, s. 203-223.
 • Jak ożywić to, co martwe, czyli inna historia literatury (Marian Bielecki, Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna historia procesu historycznoliterackiego, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.), „Czas Kultury” 2011, nr 6.
 • Intelekt wcielony. O metodologicznym perspektywizmie, „Czas Kultury” 2012, nr 6.  (Żaneta Nalewajk, W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza. Prolegomena, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.)
 • Popkultura i (u)wiedzenie wszystkożerców (Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Paulina Wierzba, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 oraz: Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, red. naukowa Agnieszka Gromkow-ska-Melosik, Zbyszko Melosik, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.), „Czas Kultury” 2012, nr 4, s. 126-130. [ rec. Dyskursy kultury popularnej  w społeczeństwie współczesnym, Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje].
 • Literaturoznawcza republika marzeń (rec. Jerzy Madejski, Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018), „Forum Poetyki” 2019, nr 15-16, s. 126-133.

Recenzje krytycznoliterackie

 • Zamiast Logosu – logorea (Andrzej Falkiewicz, Ledwie mrok, Wy-dawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998.), „Gazeta Malarzy i Poetów” 1999, nr 4.
 • Zapamiętane, wybaczone… ( Włodzimierz Odojewski, Oksana), „Pro Arte” 1999, nr 12.
 • Lekcja historii (i) literatury, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1999, nr 5.(P. Czapliński, P. Śliwiński, Historia literatury polskiej 1976-1998. Przewodnik po pro-zie i poezji, Kraków 1999.)
 • Pytanie o przyczynę zmniejsza impet pytania, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1999, nr 5. (A. Wiedeman, Rozrusznik,… )
 • Cysterski szlak prowadzi w głąb, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2000, nr 1. (Nie tylko Beatrycze. Niebieska i ziemska misja cystersów na Kresach zachodnich, pod red. S. Sterny-Wachowiaka, Poznań 1999.)
 • O tym, co jest i czego nie ma, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2000, nr 3-4. (Piotr Łuszczykiewicz, Pociąg do Poznania (szkice i rozmowy), Poznań 2000.)
 • Czuła wierność światu, „Arkusz” 2000, nr 10. (Krzysztof Karasek, Dziennik rozbitka, Warszawa 2000.
 • Nieśmiertelność Franza Kafki, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2001, nr 1 (Andrzej Ogrodowczyk, Nazywałem się Franz Kafka, Poznań 2000.)
 • Poezja codzienności, „Odra” 2003 nr 6. (Maciej Malicki, Kawałek wody, Wołowiec 2002)
 • Ludzkość nie ma twarzy (Henryk Grynberg, Uchodźcy, Świat Książki, Warszawa 2004, „Nowe Pismo” 4/ 2005 [kwartalnik internetowy]
 • „Maszyna do lodu”, „Czas Kultury” 2006, nr 5-6. (Marta Podgórnik, Dwa do jeden, Biuro Literackie, Wrocław 2006)
 • Tramwaj zwany antologią, „Czas Kultury” 2007, nr 1-2. (Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006, wstęp, wybór i redakcja Tadeusz Dąbrowski, posłowie Marian Stala, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.)
 • Zwycięstwo literatury, „Czas Kultury” 2007, nr 6. (Jerzy Pilch, Pociąg do wieczności, Świat Książki Warszawa 2007.)
 • Etiuda, na początek (Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Wariat, Wydawnictwo Portret, Olsztyn 2007.)
 • Przezroczystość w melancholii, „Czas Kultury” 2008, nr 1. (M. Bieńczyk, Przezroczystość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007).
 • „Słynni i świetni” czyli o (wątpliwej) wyższości Wielkopolski nad resztą świata, „Czas Kultury” 2008 nr 5 (Słynni i świetni. Antologia poetów Wielkopolski debiutu-jących w latach 1989-2007,  pod red. M. M. Gierszewskiego i Sz. Kopyta, Wydaw-nictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Pozna-niu, Poznań 2008.)
 • To nie jest pióro „Czas Kultury” 2008, nr 6 (Tadeusz Pióro Asortyment WBPiCAK, Poznań 2008).
 • O spotkaniu twarzą w twarz, „Czas Kultury” 2009, nr 2. (Piotr Matywiecki, Twarz Tuwima, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007.)
 • Gdy kończy się zima (Szkic o poezji Dariusza Sośnickiego), „Czas Kultury” 2008, nr 2.
 • Nowa poezja i problemy stare jak świat, „Czas Kultury” 2009, nr 3, s. 167-169. (D. Sośnicki, Państwo P., Biuro Literackie, Wrocław 2009).
 • Ulotne i trwałe, „Czas Kultury” 2009, nr (Piotr Sommer, Dni i noce, Biuro Literackie, Wrocław 2009.)
 • Znaki, pozory, urojenia, „Czas Kultury” 2009 (Maciej Melecki, Zawsze wszędzie indziej (wybór wierszy z lat 1995-2005), wybór i posłowie K. Siwczyk, Wydawnic-two Portret, Olsztyn 2008.)
 • Co można zdziałać słowami?, „Czas Kultury” 2009, nr 6. (Adam Wiedemann, Czyste czyny. Wiersze zebrane 1989 -2006, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji kultury w Poznaniu, Poznań 2009.).
 • Projekt: „Świetlicki”, (M. Świetlicki, Niskie pobudki) „Czas Kultury” 2010, nr 1, s. 119-122.
 • Czterdzieści jeden solistek i trzy profesjonalistki, „Czas Kultury” 2010, nr 2, s. 143-145. (Solistki. Antologia poezji kobiet (1989-2009), redakcja M. Cyranowicz, J. Mu-eller, J. Radczyńska, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2009).
 • Białoszewski – nowe otwarcie „Czas Kultury” 2010, nr 5, s. 128-131.
 • Poeta w dwóch odsłonach, czyli szaleństwa oniriady (Bohdan Zadura, Nocne życie), „Czas Kultury” 2010, nr 6.
 • Sztuka jako emetyk (Tomasz Bocheński, Witkacy i reszta świata, Wydawnictwo Ofi-cyna, Łódź 2010.), „Czas Kultury” 2011, nr 1.
 • Spóźnione obecności (o Dziełach zebranych Tymoteusza Karpowicza), „Czas Kultury” 2012, nr 1.
 • Bolesław Leśmian – twórca na rozstajach epok (Bolesław Leśmian, Dzieła wszystkie, t. 2: Szkice literackie, zebrał i opracował J. Trznadel, Państwowy Instytut Wy-dawniczy, Warszawa 2011), „Czas Kultury” 2012, nr 3, s.140-143.
 • Scena za kulisami (Miron Białoszewski, Tajny dziennik), „Czas Kultury”2012, nr 4, s. 114-119.
 • Pakt z Chronosem (Artur Daniel Liskowacki Kronika powrotu, Wydawnictwo FORMA, Szczecin, Bezrzecze 2012), „Czas Kultury” 2012, nr 6, s. 118-121.
 • Ontologia mapy. Poetycka kartografia (Andrzej Niewiadomski, Mapa. Prolegomena, Wydawnictwo „Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.), „Czas Kul-tury” 2013, nr 1.
 • Leśmian – poeta dwoisty (B. Stelmaszczyk, Istnieć w dwoistym świecie), „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 1, s. 207-219.

1998 – stypendium dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego przyznane przez Kapitułę Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

2007 – Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora UAM

2013 – Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora UAM

2018 – zespołowa nagroda organizacyjna Rektora UAM

2021 – Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora UAM

Od roku 2020 członkini rady programowej kierunku Sztuka pisania na studiach 2o .

W latach 2013-2020 kierowniczka specjalności komunikacja medialna, w latach 2013-2018 także specjalności kultura mediów cyfrowych.

Prowadzi wykłady, warsztaty, konwersatoria oraz seminaria dyplomowe na studiach licencjackich i magisterskich, m.in.:

 • Historia literatury polskiej XX wieku
 • Literatura najnowsza
 • Teoria literatury
 • Współczesna kultura literacka
 • Badania literackie
 • Teksty kultury: interpretacja i projektowanie
 • Teoria i historia mediów
 • Pogranicza literatury: pop, off, nowe media
 • Analiza stylistyczna
 • Cyberliteratura

Collegium Maius, pokój 214

Dyżur dla pracowników, pokój 237:

 • środa 11.00 – 12.00
 • w tygodniach, gdy odbywa się Rada Dziekańska: środa 10.30–11.30

Dyżur dla studentów:

 • poniedziałek 10.30 – 11.00, wtorek 11.30 – 12.30, pokój 237.

elzbieta.winiecka@amu.edu.pl