Fiologia polska jako obca

Filologia polska jako obca, studia magisterskie

Filologia polska jako obca to kierunek, który umożliwia studentom – cudzoziemcom kontynuowanie drogi edukacyjnej podjętej na studiach licencjackich. Jednocześnie daje możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego.
W programie studiów, obok przedmiotów o charakterze  filologicznym i lektoratowym, zaplanowano wizyty studyjne oraz warsztaty terenowe. Wyodrębnione zostały także dwie ścieżki kształcenia.

Ścieżka wydawniczo-przekładowaŚcieżka promocja kultury polskiej

Ścieżka wydawniczo-przekładowa

to propozycja dla studentów, którym bliska jest nie tylko treść książek, ale także ich materialny kształt. Dla tych, którzy pragnęliby zagłębić się w zagadnienia prawa autorskiego, adiustacji tekstu, pracy tłumacza w wydawnictwie, zasad redakcji przekładu literackiego, a także sztuki polskiej książki – z myślą o tłumaczeniu, wydawaniu, a także promowaniu polskiej literatury zagranicą. W ramach dwuletniego cyklu zajęć ścieżki znalazły się także spotkania z wydawcami, redaktorami i księgarzami, którzy podzielą się ze studentami swoimi doświadczeniami i obserwacjami rynku wydawniczego.
W obrębie ścieżki wydawniczo-przekładowej prowadzone są przedmioty: Sztuka książki polskiej, Podstawy adiustacji, Elementy prawa autorskiego, Tłumacz w wydawnictwie, Współczesna polska książka za granicą, Redakcja przekładu z języka polskiego.

Ścieżka promocja kultury polskiej

adresowana jest do studentów, którzy są zainteresowani propagowaniem wiedzy o kulturze polskiej w Polsce i na świecie. W jej ramach – oprócz wiodącego przedmiotu, dotyczącego marketingu kultury – studenci będą uczestniczyć w dwóch kursach na temat specyfiki języka branżowego: języka polskiego w Internecie i języka polskiego w biznesie. Dodatkowo wezmą udział w kursie zarządzania projektami oraz wykładzie na temat protokołu dyplomatycznego. Praktyczny wymiar ścieżki dopełnia cykl spotkań z osobami zawodowo zajmującymi się promocją kultury: pracownikami agencji autorskich, muzeów, sektora NGO, wydawnictw i innych.
W obrębie ścieżki promocja kultury polskiej prowadzone są przedmioty: Marketing kultury, Zarządzanie projektami, Protokół dyplomatyczny, Dobre praktyki w promocji kultury, Język polski w sieci, Język polski w biznesie.

Program studiów

Absolwenci naszego kierunku otrzymają wiedzę i umiejętności doskonale skorelowane z potrzebami współczesnego rynku pracy, a swych przyszłych pracodawców, a także potencjalne środowiska pracy poznawać będą w trakcie studiów. Absolwenci mogą zaistnieć na rynku pracy w Polsce, ale są też bardzo pożądani w państwach, z których pochodzą.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Informacja dla studentów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej studiujących na kierunku filologia polska jako obca, chcących ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za studia.

Studentów studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązują, zgodnie z polskim prawem, opłaty za studia, będące ekwiwalentem kosztów kształcenia. Rektor UAM może zwolnić studenta z opłat za studia lub obniżyć opłatę w przypadku trudnej sytuacji materialnej studenta, przede wszystkim w sytuacji, gdy dochody gospodarstwa domowego kształtują się na odpowiednio niskim poziomie. Opłata za studia uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, rozumianego jako studenta, małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (żyjących w jednym gospodarstwie domowym).

KONTAKT

Opiekun Studenta Obcokrajowca w IFP
dr Wojciech Hofmański
wh@amu.edu.pl

Koordynatorka kierunku
prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
mzduniak@amu.edu.pl

REKRUTACJA

Zostań studentem filologii polskiej jako obcej!

Link do systemu rekrutacji

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia będą odbywać się w dniach 27-28 lipca 2021 roku tylko w formie zdalnej na platformie Teams.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przesłany do kandydatów poprzez System Internetowej Rekrutacji UAM. Komisja egzaminacyjna bezpośrednio przed rozmową skontaktuje się z kandydatami poprzez platformę Teams.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kryteriów oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz z listą zagadnień, które będą poruszane podczas rozmowy.

INTRODUCTION IN ENGLISH

Polish Studies for International Students, graduate studies

Polish Studies for International Students is a field of study that enables foreign students to continue the educational path taken during their undergraduate studies. At the same time, it gives the opportunity to deepen the knowledge of the Polish language.
In addition to philological and language courses, the study program includes study visits and field trips and workshops. Two paths of study have also been distinguished.

The publishing and translation path is a proposal for students who are close to not only the content of books, but also their material shape. For those who would like to delve into the issues of copyright, text adjustment, the work of a translator in a publishing house, the rules of editing a literary translation, as well as the art of Polish books – with a view to translating, publishing and promoting Polish literature abroad. The two-year cycle of the path also includes meetings with publishers, editors and booksellers who will share with students their experiences and observations of the publishing market.

The path promotion of Polish culture is addressed to students who are interested in promoting knowledge about Polish culture in Poland and in the world. As part of it – in addition to the leading course of cultural marketing – students will participate in two courses on the specifics of the professional language: Polish on the Internet and Polish in business. Additionally, they will take part in a project management course and a lecture on diplomatic protocol. The practical dimension of the path is complemented by a series of meetings with people professionally involved in the promotion of culture: employees of agencies, museums, the NGO sector, publishing houses and others.

Graduates of our studies will receive knowledge and skills perfectly correlated with the needs of the modern labor market, and they will learn about their future employers and potential work environments during their studies. Graduates can enter the labor market in Poland, but they are also very desirable in their countries of origin.

Curriculum

Znajdź nas na Facebook