Filologia polska

Filologia polska to kierunek prowadzony na obu stopniach studiów.

Jeśli czujesz się humanistą, lubisz czytać, ale jednocześnie myślisz o zdobyciu wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci zdobyć pewny zawód i znaleźć dobrą pracę, filologia polska jest kierunkiem dla Ciebie. Możesz połączyć swoją pasję z rozsądnym myśleniem o zawodowej przyszłości.

Na studiach magisterskich kształcimy nauczycieli języka polskiego, logopedów, tłumaczy, dziennikarzy i specjalistów od public relations edytorów, kuratorów literatury, operologów.

PROGRAM STUDIÓW

Filologia polska II stopnia - program studiów

Oferowane specjalności

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej lub nauczycielskiej i glottodydaktycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Specjalność na studiach magisterskich wybierana jest na początku I roku studiów.

dziennikarstwo i PR – łączy ogólnohumanistyczną wiedzę teoretyczną z oczekiwaniami rynku pracy (w programie znalazły się zajęcia akademickie oraz medialne pracownie specjalistyczne). Misją specjalności jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania i analizowania rozmaitych dyskursów oraz formowanie postaw opartych na czynnym uczestnictwie w tych dyskursach. Specjalność otwiera przed studentami zarówno wielowymiarową przestrzeń teorii, jak i wymagające przełamywania własnych ograniczeń wyzwania praktyczne. Znakiem rozpoznawczym tej specjalności jest kształtowanie umiejętności związanych z pracą zespołową, przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji indywidualnych.

edytorstwo naukowe – studenci otrzymują niezbędną wiedzę historyczną z zakresu historii książki i bibliotek, nauk pomocniczych edytorstwa (m.in. z dziejów pisma, paleografii, bibliologii, genealogii, heraldyki i biografistyki) oraz tekstologicznej analizy rękopisów i druków. W trakcie zajęć zapoznają się z najwybitniejszymi osiągnięciami polskiego edytorstwa literackiego, z podstawowymi standardami i wymaganiami, stawianymi edycjom krytycznym. Celem specjalności jest przygotowanie do podjęcia prac wydawniczych, obejmujących dokumentarną analizę tekstów, opracowanie tekstu głównego, sporządzanie aparatu krytycznego, przygotowanie redakcyjne publikacji (również elektronicznych).

NOWOŚĆ! glottodydaktyczna – absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego/drugiego na wszystkich poziomach kształcenia językowego. Ukończenie studiów II stopnia na filologii polskiej ze specjalnością glottodydaktyczną pozwala Absolwentom na pracę z osobami dorosłymi. Absolwenci studiów II stopnia na filologii polskiej, którzy w toku studiów (na I i II stopniu) realizowali prócz specjalności glottodydaktycznej również specjalność nauczycielską, mają uprawnienia do pracy jako lektor języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego także z dziećmi i młodzieżą, m.in. w ramach zajęć odbywających się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

kuratorstwo literatury – pierwsza tak sprofilowana propozycja na krajowych polonistykach. Stanowi odpowiedź na zmieniające się warunki pracy w kulturze – coraz częściej wymagające łączenia wiedzy teoretycznej i działalności badawczej z aktywnością artystyczną. Kurator literatury to krytyk (pisanie recenzji i innych form krytycznoliterackich, nauka redakcji tekstów cudzych, redagowanie czasopisma i książek zbiorowych moderacja spotkań autorskich i debat eksperckich, jurorowanie w konkursach), animator (organizacja spotkań autorskich i wydarzeń kulturalnych, nauka pozyskiwania funduszy i pisania wniosków grantowych, nauka marketingu kulturalnego, współpraca z instytucjami kultury), twórca (nauka pisania reportażu, warsztaty creative writing, prowadzone przez uznanych pisarki i pisarzy, warsztaty z redakcji tekstu własnego prowadzone przez redaktorów wydawnictw literackich, własne projekty performatywne).

logopedyczna – student po ukończeniu I i II stopnia specjalności logopedycznej uzyskuje pełne uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy. Praktyki (terapia zaburzeń mowy i języka u dzieci oraz dorosłych) odbywają się w szpitalu lub w gabinecie neurologopedycznym lub w przychodni logopedycznej. Przykładowe przedmioty: Podstawy rehabilitacji głosu, Podstawy neuroanatomii, Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych, Rehabilitacja mowy osób niesłyszących, niedosłyszących i niewidomych, Diagnoza i terapia jąkania, Komunikacja z uwzględnieniem AAC.

nauczycielska – uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej uzyskuje się po ukończeniu zajęć specjalnościowych na obu stopniach. Warunkiem kontynuacji specjalności nauczycielskiej na studiach magisterskich jest jej ukończenie na studiach licencjackich. Zajęcia specjalnościowe służące osiągnięciu efektów kształcenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, w tym osoby prowadzące równocześnie zajęcia w szkołach, oraz przez nauczycieli – opiekunów praktyk.

operologiczna – program specjalności koncentruje się na historii, estetyce i realizacjach współczesnych teatru operowego, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych i kulturowych obejmuje zajęcia z teorii, historii i estetyki oraz analizy i interpretacji dzieła operowego, a także warsztaty krytyki operowej, a realizowany jest przez zespół pracowników Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Muzykologii UAM.

przekładowa – specjalność przygotowująca do zawodu tłumacza literackiego lub naukowego (w zakresie humanistyki) z języka angielskiego, jak również krytyka przekładu, redaktora przekładu. Konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B2). W ramach specjalności realziowane są przedmioty ukierunkowane teoretycznie (Poetyka, historia, teoria i krytyka przekładu, Wstęp do komparatystyki, Przekład międzykulturowy) i praktycznie (Warsztat tłumacza, Literatura porównawcza, Sztuka przekładu).

Dowiedz się więcej o specjalnościach:

DZIENNIKARSTWO I PR

EDYTORSTWO NAUKOWE

GLOTTODYDAKTYCZNA

KURATORSTWO LITERATURY

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

OPEROLOGICZNA

PRZEKŁADOWA

Oferowane języki obce

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język hiszpański

Student sam dokonuje wyboru lektoratu.

REKRUTACJA

Zostań studentem filologii polskiej!

Link do systemu rekrutacji

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku filologia polska podejmują pracę zawodową w powiązaniu z ukończoną specjalnością / specjalnościami, takimi jak:

dziennikarstwo i PR – absolwenci znajdują zatrudnienie agencjach PR, agencjach reklamowych, redakcjach medialnych, instytucjach kultury, działach promocji, biurach prasowych, firmach i fundacjach;

edytorstwo naukowe – przygotowuje do pracy w instytucjach naukowych i wydawniczych;

glottodydaktyczna – kwalifikacje lektora języka polskiego jako obcego umożliwiają podjęcie pracy zarówno w szkołach (językowych) w Polsce, jak i w ośrodkach nauczania języka polskiego za granicą.

kuratorstwo literatury – absolwenci pracują w galeriach sztuki, wydawnictwach, agencjach prasowych i literackich, redakcjach czasopism, muzeach i teatrach, instytucjach, środkach i wydziałach kultury i sztuki (publicznych oraz NGO);

logopedyczna – kształci logopedów, którzy pracują w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, szpitalach, gabinetach i poradniach logopedycznych;

nauczycielska – kształci nauczycieli języka polskiego, przygotowując do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;

operologiczna – absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich instytucjach kultury związanych z teatrem operowym, w instytutach muzycznych i teatralnych, w prasie, radiu i telewizji jako krytyk czy redaktor muzyczno-teatralny, z młodzieżą w szkołach, ośrodkach kultury i w zespołach teatralnych;

przekładowa – przygotowuje do zawodu tłumacza literackiego lub naukowego (w zakresie humanistyki) z języka angielskiego, jak również krytyka przekładu, redaktora przekładu.

Kontakt

mgr

Anna Stabrowska

Sekretarz komisji rekrutacyjnej

Znajdź nas na Facebook