Dekolonizacja Collegium Maius. Interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej komisji kolonizacyjnej

DEKOLONIZACJA COLLEGIUM MAIUS. INTERPRETACJE I REINTERPRETACJE WYSTROJU DAWNEJ SIEDZIBY PRUSKIEJ KOMISJI KOLONIZACYJNEJred. Marek Wedemann, Aleksandra Białek, Joanna Warchoł, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020

Neobarokowy budynek Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym od 2008 roku mieści się Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, wzniesiony został w latach 1905–1909 z przeznaczeniem na siedzibę pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. Zadaniem tej ostatniej był wykup ziemi z rąk polskiego ziemiaństwa i osadzanie na niej kolonistów z głębi Niemiec. Począwszy od 2014 r. studenci i doktoranci skupieni w Kole Naukowym „­Cykliści i Findesiecliści”, działającym przy Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UAM, organizowali konferencje, których celem była symboliczna dekolonizacja siedziby poznańskiej polonistyki. Rustykalne motywy składające się na wystrój zabytkowego gmachu, zawłaszczone ongiś przez pruski dyskurs kolonialny, przywracane były różnorodnym kontekstom kulturowym, w których ukazywało się bogactwo i złożoność ewokowanych przez nie sensów. Zebrane w książce artykuły stanowią zróżnicowany tematycznie plon owego cyklu spotkań.