Juwenalia historycznojęzykowe 3

JUWENALIA HISTORYCZNOJĘZYKOWE 3red. Aleksandra Deskur, Wojciech Stelmach, Zofia Bryłka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020

Juwenalia historycznojęzykowe 3 to kolejny z serii tomów pokonferencyjnych gromadzących teksty młodych językoznawców.

Choć konferencja ma charakter historycznojęzykowy, artykuły dotyczą badań zarówno diachronicznych, jak i synchronicznych.

Autorzy poruszają problemy gramatyczne (np. składniowe i słowotwórcze) i zewnątrzjęzykowe, nie stronią także od analiz stylistycznych.

Rozległość podejmowanych tematów odpowiada rozległości zainteresowań naukowych patrona ubiegłorocznej konferencji – profesora Zenona Klemensiewicza.