Język w regionie, region w języku 5

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2023

red. Błażej Osowski, Justyna Kobus, Paulina Michalska-Górecka, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Kolejny – piąty – tom zatytułowany Język w regionie, region w języku pokazuje, że związki języka z regionem mogą przybierać najrozmaitsze formy. Różnorodność ta wynika ze skrzyżowania ze sobą przynajmniej trzech zmiennych. Pierwsza z nich dotyczy badania etnolektów poszczególnych regionów polskiego obszaru językowego, regionów pogranicznych, a także leżących poza granicami Polski. Druga wiąże się z tym, że na zróżnicowanie geograficzne nierzadko nakłada się zróżnicowanie społeczne. Trzecia zaś – z przyjętą perspektywą badawczą: socjolingwistyczną, dialektologiczną, onomastyczną, historyczną, slawistyczną itd.

Na tom składa się 25 artykułów, w których autorzy poddają analizie m.in.:

  • możliwość wykorzystania chronologizacji w Wielkim słowniku języka polskiego PAN do badania zjawiska przenikania wyrazów gwarowych do polszczyzny ogólnej,
  • elementy gwarowe w komunikacji potocznej,
  • nazwy okien i drzwi w dialektach bojkowskich,
  • nazwy chleba i kromek chleba w mowie mieszkańców dawnych Kresów,
  • interferencje etniczno-językowe i dialektalne w XVII-wiecznych nazwiskach parafii trzebieszowskiej,
  • zielonogórskie urbanonimy i poznańskie chrematonimy,
  • nazwy kolorów w języku bułgarskim.