Romana Łapa, Językoznawcze studia nad modalnością

Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021

Językoznawcze studia nad modalnością są cyklem kilkunastu tekstów, które metodologicznie osadzone w nurcie językoznawczym przynoszą charakterystykę predykatywnych wyrażeń modalnych w polszczyźnie ogólnej i języku prawnym. Część z nich to materiał powstały współcześnie, w którym jest mowa o dotychczasowym stanie badań nad kategorią modalną, przydatności składni semantycznej tak w opisie modalności językoznawczej, jak i prawnej, czynnikach pozwalających lingwiście rozpoznać znaczenie deontycznych wykładników modalnych w ustawach, a także o sposobach uzasadniania dyrektywy normatywnej w Kodeksie prawa kanonicznego. Drugą część publikacji stanowią przedrukowane wcześniejsze artykuły autorki, będące ważnym punktem odniesienia dla współczesnych rozważań.