Piękna przenikliwość. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Nowickiej

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2023

Piękna przenikliwość. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Nowickiej daje dużą przyjemność obcowania z wyśmienitym interdyscyplinarnym literaturoznawstwem, zainspirowanym wspaniałym dorobkiem badawczym Profesor Elżbiety Nowickiej. (…) Autorzy poddali refleksji zróżnicowane rozumienie „piękna” i „przenikliwości”, zahaczając o kwestie estetyczne, ale spotykając się przede wszystkim na gruncie tematyki, którą zajmuje się Jubilatka: literatury i teatru romantycznego oraz opery w kontekstach historycznych i współczesnych. Szczególnym walorem publikacji jest oryginalność tematów, sięganie przez Autorów do twórców i tekstów zapoznanych, a także odkrywanie nowych tropów analiz i interpretacji w przypadku powszechnie znanej literatury. To wielka zaleta tomu, potwierdzająca, że Autorzy uznali tytułową, charakteryzującą Profesor Elżbietę Nowicką „piękną przenikliwość” za wskazówkę dla swoich poszukiwań i badań.

(z recenzji prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej)

Tom zatytułowany Piękna przenikliwość. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Nowickiej z pewnością stanie się publikacją znaczącą – i to co najmniej z dwóch powodów: księga stanowi niezwykle rzadki przypadek – nawet na tle całej okolicznościowej monografistyki – gdzie więź inspiracyjna z dokonaniami Profesor Elżbiety Nowickiej oraz z jej międzydziedzinowym dorobkiem przekłada się całkowicie na zróżnicowane, interdyscyplinarno-komparatystyczne opracowania wieloaspektowo rozległej problematyki filologicznej i transfilologicznej. Wskutek zgromadzenia tylu imponujących tekstów naukowych, studiów przypadków, opracowań problemowych, minirozpraw wreszcie – czytelnik Pięknej przenikliwości otrzymuje coś, co dałoby się nazwać mianem laboratorium humanistyki, a właściwie: dokumentem podobnego rodzaju, „laboratoryjnym” dokumentem wieloimiennej humanistycznej wrażliwości.

(z recenzji prof. UW dr hab. Karola Samsela)