Paulina Michalska-Górecka, Muncerianie, rakowianie, tropiści. Nazwy sekwatywne w polszczyźnie XVI wieku

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2021

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zróżnicowanie konfesyjne XVI-wiecznej Rzeczypospolitej wynikające z reformacji zostało odzwierciedlone w nazwach zwolenników i wyznawców religii oraz sekt (nazwy sekwatywne) funkcjonujących w polszczyźnie tego okresu. Odwracając pytanie – na ile odnotowane nazwy oddają rzeczywiste zróżnicowanie religijne, na ile zaś wariantywność leksykalną i synonimię w tym zakresie, uchwyconą w momencie największego fermentu religijnego, wiążącego się również z potrzebą identyfikacji nowych zjawisk przez przeciwników religijnych. Analizie poddano nazwy sekwatywne związane z reformacją wyekscerpowane ze Słownika polszczyzny XVI wieku oraz z dwóch antyreformacyjnych informatorów wyznaniowych wydanych anonimowo w roku 1561.