Wielkopolska nazwami opisana

WIELKOPOLSKA NAZWAMI OPISANAred. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Justyna Walkowiak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020

Momentowi tworzenia nazw własnych zawsze towarzyszy jakaś myśl o kimś lub o czymś. Wyraża się ona w najróżniejszych formach nazw, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, lecz czasem ta pierwotna myśl zaczyna się zacierać i kolejne pokolenia nie pamiętają już, dlaczego kogoś lub coś nazwano w ten, a nie inny sposób. Dzięki wiedzy o mechanizmach językowych i o procesach powstawania nazw potrafimy, przynajmniej w odniesieniu do niektórych z nich, wyjaśnić, skąd tak utworzone słowa pochodzą i co znaczyły, a zarazem co znaczą dla współczesnych użytkowników języka.

Książka jest poświęcona głównie nazwom własnym Wielkopolski, ich pochodzeniu, historii oraz przemianom, jakim one podlegały w ciągu stuleci. O nazwach opowiadają językoznawcy oraz przedstawiciele innych dyscyplin naukowych: geodeci, kartografowie, historycy, antropolodzy, leśnicy oraz krajoznawcy. Wszystkich bowiem interesują nazwy własne i ich pochodzenie.

Przedmiotem naszej uwagi są także nazwy z innych rejonów zarówno Polski, jak i świata, co pozwala z jednej strony na uwypuklenie specyfiki nazewniczej Wielkopolski, a z drugiej – na wskazanie swoistych uniwersaliów językowych, ujawniających się w różnych genetycznie systemach nazywania.